Analüüs: Kose-Uuemõisa piirkonda saab lasteaiakohti kõige kiiremini ja soodsamalt luua kool-lasteaia töö ümberkorraldamisega

Kose vallavalitsuse tellitud analüüsist „Kose valla lasteaiakohtade korraldamise alternatiivid" selgub, et kuigi pikemas perspektiivis tagab kaasaegse õpikeskkonna ainult Kose uue lasteaia ehitus, lahendab Kose-Uuemõisa lasteaia kohtade vajaduse praeguse Kose-Uuemõisa lasteaed-kooli ümberprofileerimine lasteaiaks.

Analüüsis viidatakse, et vallaelanike arvukuse kasv on 8 kuuga olnud tegelikkuses oluliselt kiirem, kui veel aasta alguses koostatud rahvastikuprognoos eeldas. „Valda on kaheksa kuuga tulnud juurde 170 registreeritud elukoha elanikku ning ligi 50 omavalitsuse täpsusega registreeritud elanikku (omavalitsuse täpsusega registreeritud elanikkonna muutust prognoosis ei arvestata). Kui aasta esimesel kahel kolmandikul toimunud protsessid jätkuvad samas mahus, võib soodsate majandustingimuste aasta lõpuks valda lisandunud elanike olla ligikaudu 250 ehk 150 inimest rohkem, kui varasema rändedünaamika jätkumise alusel prognoositud," kirjutavad dokumendi autorid. 

Kui uue lasteaia rajamine Kosele võtab aega minimaalselt 2-3 aastat, siis Kose-Uuemõisa lasteaed-kooli muutmine lasteaiaks annaks juba 2023. aasta sügisel juurde 24-48 lasteaia kohta.  


Moodullasteaia hind koos lisainvesteeringuga küündib pea 1,5 miljoni euroni

Ühe võimaliku alternatiivina lasteaed-kooli töö reorganiseerimisele analüüsisid töö autorid moodullasteaia paigaldamist Kose-Uuemõisa lasteaed-kooli juurde. Tulenevalt muutunud turuolukorrast lisanduks vallale mooduli rendi näol aastas ligikaudu 132 tuhat eurot majandamiskulu, mooduli saaks välja osta kolme aasta möödudes orienteeruva hinnaga 400 000 eurot. Kokku läheks moodullasteaed Kose vallale maksma ligikaudu 800 000 eurot. Lisaks tuleks eraldi lisamooduli puhul osaliselt ümber ehitada laste mänguväljak, samuti suureneks veelgi surve olemasolevale köögile, kus juba praegu on ruumipuudus. 800 000 eurole lisanduks keldriruumide (köögi- ja söögipinnad) rekonstrueerimise maksumus: ligi 475 m² suuruse pinna tööde maksumuseks on hinnatud kuni 1200 eurot m² kohta ehk koos projekteerimistöödega kujuneks täiendava investeeringu maksumuseks kuni 630 tuhat eurot. 


Kose-Uuemõisa lasteaiaks muutmine on moodullahendusest kordades soodsam

Kose-Uuemõisa lasteaed-kooli töö ümberorganiseerimine toob kaasa Kose-Uuemõisa hoone olemasolevate klaasiruumide ümberkohandamise lasteaiarühmadeks, mis läheb hinnanguliselt maksma 20 000 eurot. Lisandub rühmade sisustamise maksumus väärtuses ligi 15 000 eurot ühe rühma kohta;

Kuna Kose-Uuemõisa senised õpilased hakkavad õppima Kose gümnaasiumis, tuleb Kose gümnaasiumi algklasside majas luua ruumitingimused neljale uuele klassile. Hinnanguline remonttööde maksumus on 10 000 eurot, koolimööbel on Kose-Uuemõisast võimalik üle tuua, sest lasteaiarühmad vajavad niikuinii uut mööblit. Klassiruumide sisustamine uue koolimööbliga maksab hinnanguliselt 5000 eurot, tegevused  on võimalik ellu viia 23/24 õppeaasta alguseks. 

Lisaks on Kose-Uuemõisa hoones vaja osades rühmades rajada kööginurgad (maksumus ligikaudu 10 000 eurot). Kuna laste arv hoones ei suurene, pole keldrikorruse ehk köögi rekonstrueerimine sellises mahus vajalik. Õpilaste transpordivajaduse suurenemise taustal on vaja käivitada vähemalt kaks lisaliini Kose-Uuemõisa ja Kose vahel aastase kuluga ligikaudu 10 000 eurot. Kooli osa ümberkorraldamisel tasub analüüsi autorite hinnangul kaaluda Kose ja Kose-Uuemõisa lasteaedade viimist ühtse juhtimise alla, mis aitaks paremini korraldada lasteaiakohtade planeerimist ja täitmist erinevate tegevuskohtade vahel.

Kose-Uuemõisa vana mõisahoone ümberehituse maksumus on üle 4 miljoni euro

Endine Kosejõe kooli hoonetekompleks asub Kose-Uuemõisa mõisapargis, koosnedes kahest osast. Vana osa, mis on tulenevalt seisukorrast kasutusest väljas, on 1873. aastal rajatud mõisa peahoone. Hoonel on u 15 aastat tagasi vahetatud katus, siseruumid ja tehnovõrgud on amortiseerunud. Uus osa on 1965. aastal ehitatud kooli ja õpilaskodu tarbeks. Uus osa, nagu ka ülejäänud peamiselt 1960. aastatel rajatud kompleksi hooned, on  rahuldavas või halvas seisukorras ega oma, erinevalt mõisa peahoonest, arhitektuurilist ja esteetilist väärtust ning oleks mõistlik lammutada.

Seetõttu on võimalik kooli ruume planeerida ainult muinsuskaitsealuses mõisahoones. Alevikuseltsi eestvedamisel on mõisahoonele varasema restaureerimisprojekti muudatusena koostatud muudatusprojekt, mis näeb hoonele ette hoonefunktsioonid – külakeskus, raamatukogu, algkool, muuseum. 

Restaureerimisel on eristatud kaks etappi – I etapis külakeskus ja raamatukogu ning II etapis kooliruumid ja muuseum. Restaureerimist vajavat pinda on hoones kokku 1794 m², sellest ainult kooli kasutuses olev pind 810 m² ning ühiskasutuses olevad ruumid ja üldpind 440 m² ehk kokku 1251 m². Kooli ruumideks on planeeritud 6 klassiruumi (sh arvuti ja kunstiklass), saal, söögisaal ja muud koolitegevuse pinnad peamiselt hoone II korrusel.

Restaureerimistööde I etapi eeldatavaks maksumuseks (koos projekteerimis- ja sisustustöödega) on esialgu kalkuleeritud 2,84 miljonit eurot ja II etapi maksumuseks 1,29 miljonit eurot ehk kokku 4,13 miljonit eurot (u 2300 eurot/ m²). Kooli funktsionaalsuse saavutamiseks on tarvilik mõlema etapi tööde elluviimine sh juurdepääsutee, parkla rajamine. Lisandub hoone sisustamine maksumusega u 100 000 eurot, täiendava pinnaga kaasnevad personali- ja majandamiskulud (sh toidu transportimine) ning Kose-Uuemõisa lasteaed-kooli keldrikorruse ja köögipindade rekonstrueerimine - tulenevalt tõsiasjast, et Kose-Uuemõisa piirkonnas toitlustust vajavate laste arv kasvab, kuid mõisahoonesse pole selleks vajalikku kööki ette nähtud, tuleb köögivõimekus rajada lasteaed-kooli juurde. 

Kose-Uuemõisa lasteaed-kooli võimalik juurdeehitus: 2,3 miljonit eurot, valmimine ehk aastal 2024

Olemasolev Kose-Uuemõisa lasteaed-kooli hoone on algselt ehitatud lasteaiaks. Hoone köetavat pindala on ligikaudu 1430 m², energiamärgis on C, hoonet on eelnevatel aastatel olulisel määral rekonstrueeritud.

Kose vallavalitsus tellimusel on koostatud olemasoleva hoone rekonstrueerimise ja juurdeehituse esialgne projekteerimistööde lähteülesanne: juurdeehituse netopind on ligi 900 m², juurdeehituse mahus sisalduvad klassiruumid 4-klassilisele koolile (24 õpilast klassis) ning spordisaal (312 m²)  koos pesu- ja abiruumidega lisaruumidega ning õpetajate ruumid. 

Olemasoleva hoone juures on vajalik lahendada köök koos lisaruumidega, söögisaal 60 lapsele koos kätepesuruumiga, olemasolevate klassiruumide ümberehitamine rühmaruumideks, keldrikorruse ruumide renoveerimine erinevateks abi- ja laoruumideks ning eriosadest küttesüsteem ja elektrikilbi ruum.

Ehitustööde arvestuslik maksumus oleks turuolukorda arvestades 2,3 miljonit eurot, olemasoleva hoone rekonstrueerimise kulu 600 tuhat eurot ja hoone sisustamise hind, mille suurusjärk jääb arvestuslikult 100 000 euro juurde. 

Ehitusprojekti hange ja ehitusprojekti koostamine võtaks aega 8-12 kuud, ehitus- ja rekonstrueerimistööde hange ja tööde elluviimine kuni aasta. Samuti tuleb arvestada, et kuna  külgnevad kinnistud on looduskaitse all, tuleb hoone maht lahendada olemasoleva kinnistu raames - vastasel juhul võib kaasneda detailplaneeringu koostamise vajadus, mis pikendab protsessi vähemalt aasta võrra.


Kose uus lasteaed hakkab mahutama 17-18 lasteaia rühma

Pikaajalises plaanis on soovitav edasi minna uue lasteaiahoone rajamisega Kose alevikus selle maksimaalselt planeeritud mahus. Uue hoone valmimine võimaldab koondada rühmad Kose, Ravila ja Habaja amortiseerunud pindadelt.

Vald on kavandanud rajada Kose alevikku uue lasteaiahoone (asukoht Ujula tänavast läänekaares). Asukoha maa-ala detailplaneering on kinnitatud. Hoone projekteerimisleping on sõlmitud 2022. aasta augustis ja ehitusprojekti valmimise tähtaeg on august 2023.

Lähteülesande järgi on uude hoonesse kavandatud kokku 18 lasteaiarühma, sealhulgas 3 erivajadustega laste rühma, 5 sõimerühma ja 10 aiarühma -  kokku 326 lasteaiakohta (hetkel on kolmes hoones kokku 344 kohta). Lisaks mänguruumidele ja magamisruumidele on projekteeritud rühmadele riietusruumid, pesuruumid ja tualetid. Lasteaeda tuleb köök koos abiruumidega, kabinetid ja personaliruumid, söögisaal, muusika-ja võimlemissaal, arendavad õpperuumid, nõupidamiste ruum, panipaigad ja üldruumid. 

Lihtarvutusena saab eeldada, et ehitushinnaga 2500 eurot/m² kujuneb hoone eelduslikuks kogumaksumuseks u 9 miljonit eurot (arvestades ehitushindade kiiret kasvu võib tegelik maksumus osutuda suuremaks).

Ehitusprojekti valmimisele 2023. aasta järgneb sügisel (või hiljem, sõltub nullenergia toetuste maksmisest) ehitustööde hange ja esimene ning teise etapi ehitamine, kokku võib protsessi kestvus olla 1,5 aastat. Seega on uue lasteaia valmimist 2024. aasta lõpuks või 2025. aasta alguseks.


Kiiretest lahendustest on Kose-Uuemõisa puhul kaks valikut, ainsana toetab suurt pilti lasteaed-kooli ümberorganiseerimine

Kui Kose-Uuemõisa mõisahoone rekonstrueerimine või koolihoone juurdeehituse rajamine on mõlemad suuremahulised investeeringud ja nende rahastamine on võimalik (arvestades valla kehva finantsseisu) ainult teiste eelarvestrateegias kavandatud investeeringute arvelt, lahendaks Kose-Uuemõisa lasteaed-kooli hoone kujundamine lasteaiaks kiiresti põhiprobleemi. Seda enam, et Kose-Uuemõisa koolikoht on kõige kallim vallas ning et Kosel on õpilastele pakutavad tugiteenused, sportimistingimused ning võimalused huvihariduseks oluliselt paremad. Ümberorganiseerimine toob kaasa ligi 50 õpilase liikumisvajaduse Kose-Uuemõisast Kosele, transpordivajadus lahendatakse bussiliinide lisamisega.

Pikaajalises plaanis on soovitav edasi minna uue lasteaiahoone rajamisega Kose alevikus selle maksimaalselt planeeritud mahus. Uue hoone valmimine võimaldab koondada rühmad Kose, Ravila ja Habaja amortiseerunud pindadelt kulutõhusamale ning samuti välistada kahe teise hoone investeerimisvajadus. Kose Lasteaia uue hoone ehituse ettevalmistavad tegevused on juba käivitatud ja objekt on prioriteetsena planeeritud valla eelarvestrateegias.

Teisalt, kogukondade vaates on muidugi eelistatud rühmade säilimine kohtadel Habajal (kaugus Koselt 11 km / 10 minutit sõiduaega)  ja/või Ravilas (kaugus Koselt 4 km / 6 minutit sõiduaega). Laste arvu kahanedes on Ravila hoone võimalik rekonstrueerida väiksemana (olemasoleva 6 rühma asemel 3-4 rühma). Täpsema finantshinnangu kummagi lahenduse tasuvuse kohta saab anda peale Kose uue lasteaiahoone ehitusmaksumuse selgumist ning Habaja ja Ravila lasteaiahoonete investeeringuvajaduse arvestamist.