Kose ja Tuhala kalmistu

Kalmistu kontor asub Hariduse 2a. Tervisekeskuse uksest sisse ja vasakule.

Kalmistuid haldab Peeter Lebedev. Telefon 5113794. kalmistu@kose.ee

 

 

Teenuse nimetus

Hind

haua kaevamine kirstule sh kuuseokste paigaldamine

135 eurot

haua kaevamine urnile

32 eurot

haua kinniajamine

26 eurot

uue hauaplatsi ettevalmistamine (ühene)*

32 eurot

hauaplatsi broneerimine

13 eurot

liiv (10 l)

0,7 eurot

* Märkus: iga järgneva hauaplatsi ettevalmistamise eest lisandub 6,4 eurot.

 

 

KOSE VALLA KALMISTUTE KASUTAMISE Ü L D E E S K I R I
I ÜLDSÄTTED
1. Kose valla kalmistud on Kose valla omandis ja on määratud avalikuks kasutamiseks.
2. Kalmistute peavärava juurde peab haldaja paigaldama teadetetahvli, millele paigaldatakse kalmistu plaan, kalmistu kasutamise eeskiri ja osutatavate teenuste hinnakiri.
3. Kalmistud on avatud matmiseks kella 8.00 – 21.00.

II MATMISPLATSIDE ERALDAMISE TINGIMUSED JA KORD
1. Matmisplatside eraldamise, kalmistu kasutamise eeskirja täitmise kontrolli ja kalmistu korrashoiuga tegeleb kalmistu haldaja.
2. Matmisplats eraldatakse surmatunnistuse ettenäitamisel vabade kohtade olemas-olul.
3. Kalmistu haldaja registreerib matmise registris, kus näidatakse ära surnu ees- ja perekonnanimi, vanus, viimane elukoht, surmaaeg ning surmatunnistuse number koos tunnistuse väljaandja ja väljaandmiskohaga.
4. Kalmistu haldaja peab matmisplatsi taotlejale kätte näitama matmisplatsi asukoha ja märkima kohapeal platsi mõõdud. Igale matmisplatsile eraldatakse üldjuhul krunt suurusega 2,5 x 1,5 meetrit.
5. Matmise aeg kooskõlastatakse platsi taotlejaga arvestusega, et matmine ei toimuks mitte varem kui 24 tunni möödumisel surma saabumisest. Üldjuhul peab eelnevast matmisest kalmistu haldajale olema ette teatatud mitte vähem kui üks ööpäev. Riiklikel pühadel reeglina matmisi ei toimu.
6. Kalmistu haldajal on õigus hauaplatsi kasutusaeg lõpetada juhul, kui hauaplats on jäetud hooldamata, s.o. rohtunud, risustunud ning hauatähised, pingid ja teised ehitised näitavad ilmseid kõdunemise tundemärke. Selline hauaplats tähistatakse meeldetuletuseks hoiatustähisega. Kui järgneva ühe aasta jooksul hauaplatsi ei korrastata, lõpetatakse selle platsi kasutamisõigus.

III HAUAPLATSI KASUTAMINE JA HOOLDAMINE
1. Haua kaevamine peab olema kooskõlastatud kalmistu haldajaga.
Matta võib kirstuga või tuhastatult urniga. Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema minimaalselt 1,8 meetrit, urniga 1,0 meetrit, kaugus hauaplatsi piirist minimaalselt 0,2 meetrit.
2. Matmist takistavate hauakivide ja muude hauarajatiste ajutine kõrvaletõstmine ja taaspaigaldamine toimub matja kulul.
3. Matja korrastab või hüvitab matmise käigus kõrvalolevatele haudadele tekitatud kahjustused kokkuleppel kalmistu haldaja või kahjukannatajaga.
4. Hauaplatsi korrastab pärast matmist matja. Väljatulnud säilmed tuleb matta haua põhja, kõrvaldada kivid. Matmiseks laenutatud inventar (äärelauad, labidad, haudalaskmise lindid) tagastatakse pärast matmist laenutajatele.
5. Pealematmine võib toimuda 30 aasta möödumisel.
6. Ümbermatmine toimub Kose Vallavalitsuse kirjalikul loal kooskõlastatult tervise-kaitsetalitusega.
7. Matja on kohustatud tähistama haua risti, hauaplaadi või hauasambaga, millel peab olema surnu ees- ja perekonnanimi ning sünni- ja surmaaeg.
8. Hauatähised, rajatised ja haljastus peavad asuma hauaplatsi piires.
9. Matja on kohustatud hoidma hauaplatsi ja sellega piirnevad teeosad heakorrastatuna ja puhtana.
10. Kalmistu haldajal on õigus eemaldada või määrata eemaldamisele kalmistu ilmet häirivad aiad, puud ja põõsad.
11. Matja poolt paigaldatud hauatähised ja rajatised on tema omand.

IV AJALOO- JA KUNSTIMÄLESTISTENA KAITSE ALL OLEVAD HAUA-PLATSID
1. Kalmistul olevate ajaloo- ja kunstimälestiste kohta sõlmib haldaja hauaplatsi hooldaja või mälestiste omanikuga kaitsekohustuse.
2. Kõik muudatused kaitsealustel hauaplatsidel peavad olema kooskõlastatud vastavalt kehtivale korrale.
3. Kaitsealuse hauaplatsihooldaja loobumisel platsi edasisest hooldamisest läheb haua-platsi valdamise õigus üle kalmistu haldajajale.

V KALMISTU SISEKORD
1. Kalmistu haldaja on kohustatud:
1.1. hoidma üldkasutatavad alad korras ja puhtad;
1.2. nõudma hauaplatside hooldajatelt kalmistu hooldamise ja kasutamise eeskirja täitmist.
2. Kalmistul on keelatud:
2.1. risustada, rikkuda ja rüüstata hauaplatse ning üldkasutatavat territooriumi, tarvitada alkoholi, jalutada koeri ja teisi koduloomi;
2.2. suusatada, kelgutada või sõita jalgrattaga;
2.3. kasutada mootorsõidukit ilma kalmistu haldaja loata;
2.4. laiendada omavoliliselt hauaplatse;
2.5. oma tegevusega rikkuda kalmistu rahu.