Korraldatud jäätmevedu teostab Ragn-Sells

Kose vallas teostab jäätmete vedu riigihanke võitnud Ragn-Sells, osutades vallas teenust lepinguperioodi lõpuni ehk märtsini 2026.

Veograafiku leiad SIIT, kui täidad vähemalt aadressi lahtri.

Avalikud kogumiskohad kaardivaatena leiad SIIT.

RAGN-SELLSI KLIENDITUGI Helista telefonil 60 60 439, töötab E-R 8.00-17.00 Kõik küsimused on oodatud e-posti aadressile info@ragnsells.ee Lisatellimused palume saata tellimus@ragnsells.ee

 

JÄÄTMETE LIIGID JA VEOSAGEDUS

Vastavalt jäätmeseadusele loetakse alates 01.03.2023 kõik Kose valla jäätmevaldajad automaatselt liitunuks korraldatud olmejäätmete veoga.  Jäätmeid tuleb tekkekohal sortida liigiti kõigis eramajades, suvilates, ridaelamutes, kortermajades, ettevõtetes ja asutustes. Kui kõik jäätmeliigid on kokku pandud ühte konteinerisse või jäätmekotti, rakendub sellele kõrgem tasu.

Liigiti tuleb koguda:

 • Segaolmejäätmed vähim lubatud tühjendussagedus tiheasustusalal on üks kord 4 nädala jooksul (minimaalne kogumismahuti on 80L) ja hajaasustuses vähemalt üks kord 12 nädala jooksul (kogumismahuti peab olema vähemalt 240L). Segaolmejäätmete mahutisse ei või panna biolagunevaid jäätmeid, pakendeid, vanapaberit, klaasi, suurjäätmeid, ehitusjäätmeid, ohtlikke jäätmeid, patareisid, akusid, elektroonikaromusid, vanarehve, põllumajandusplasti jms.  
 • Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmed äraveo vähim lubatud sagedus on üks kord 2 nädala jooksul. Sobivad kuni 240L konteinerid, vooderdatuna biolaguneva kotiga. Biojäätmete mahutisse pane ainult biolagunevad jäätmed lahtiselt, paberkotis või täielikult biolagunevas kotis (kilekotid keelatud). Konteineri hügieeni ja puhtuse tagamiseks vooderdab Ragn-Sells biojäätmete konteinerid biokotiga kohe peale konteineri tühjendamist (tasuline teenus). Vooderdamise teenuse loobumisest teavitage info@ragnsells.ee

Köögi- ja sööklajäätmeid võib kompostida kinnises kompostris. Kui kinnistul on korraldatud biojäätmete kompostimine, siis teavitada jäätmevedajat.

 • Vanapaber ja papp vähim lubatud veosagedus on üks kord 12 nädala jooksul. Vanapaberi jäätmete kogumiseks soovitame kasutada kogumismahuteid (konteiner, süvamahuti), mis tagavad paberijäätmete puhtuse ja kuivuse jäätmeveo päeval.  
 • Pakendijäätmed (plast-, metall- ja tetrapakendid) vähim soovitatav veosagedus on üks kord 12 nädala jooksul. Korterelamutes ja äri-, tootmis- ja ühiskondlike hoonetega hoonestatud kinnistutel on jäätmete kogumiseks ja üleandmiseks lubatud kasutada ainult konteinerit (süvamahutit), eramajades võib kasutada nii konteinerit kui kogumiskotti. Uue kogumiskoti leiate postkastist kogumiskoti äraveo päeval. Kose Vallavalitsusel on õigus rakendada erisusi kogumiskoti kasutamise lubamisel. Pakendijäätmete mahutisse pane puhas plast-, metall- ja tetrapakend, mis ei sisalda toidujäätmeid või vedelikke.  
 • Klaaspakendid (klaasist pudelid ja purgid) vähim veosagedus on üks kord 12 nädala jooksul. Klaaspakendeid võib koguda kuni 240L konteinerisse. Klaaspakendi mahutisse pane puhtad kaanteta pudelid ja purgid.  
 • Suurjäätmed vedu toimub märtsi, juuni, septembri ja detsembri kolmandal nädalal. Teenuse osutamise täpse kuupäeva saate teada tellimuse esitamisel. Veotellimus esitage tellimus@ragnsells.ee ja kirjutage, mida ja millises koguses soovite üle anda. Suurjäätmed on mööbel ja muud sisustusesemed, mis ei ole olnud ehitise osad. Ühe suurjäätmete veokorra maksimaalne maht on kuni 5m3. Jäätmetele peab olema tagatud ligipääs ka kraanaga veokiga (elektriliinid, puud-põõsad, väravad jmt).  
 • Biolagunevad haljastujäätmed vedu toimub üks kord kuus kolmandal nädalal ajavahemikus 01.mai kuni 30. november. Teenuse osutamise täpse kuupäeva saate teada tellimuse esitamisel. Veotellimus esitage tellimus@ragnsells.ee ja kirjutage, millises koguses soovite haljastujäätmeid üle anda. Üleantavad aia- ja haljastujäätmed peavad olema pakitud läbipaistvasse, suletud ja kergesti teisaldatavatesse biolagunevatesse kuni 150L kottidesse ning sisaldama üksnes aia- ja haljastujäätmeid (muru, väiksemad oksad, lehed jmt). Kotid (täiskaaluga kuni 20 kg) tuleb paigutada asukohta, millele on tagatud ligipääs.  
 • Tekstiilijäätmed vedu toimub märtsi, juuni, septembri ja detsembri kolmandal nädalal. Teenuse osutamise täpse kuupäeva saate teada tellimuse esitamisel. Veotellimus esitage tellimus@ragnsells.ee ja kirjutage millises koguses soovite tekstiilijäätmeid (rõivad ja tekstiil) üle anda. Läbipaistvasse jäätmekotti pakendatud tekstiilijäätmetele peab veopäeval olema tagatud ligipääs.

NB! Segaolmejäätmete mahutisse ei tohi panna liigiti kogutavaid jäätmeid! Sorteeritud jäätmeid on kõige mugavam üle anda tekkekohal. Kose valla elanik saab jäätmeid üle anda ka jäätmejaamas.

 

MILLAL MAHUTIT TÜHJENDATAKSE?

Veograafiku leiad SIIT, kui täidad vähemalt aadressi lahtri.

Lisaks on graafikuid võimalik vaadata ja muuta Ragn-Sellsi iseteeninduses: www.ragnsells.ee/iseteenindus või mobiilirakenduses Ragn-Sells Eesti. Rakenduse saab alla laadida Apple Store'st või Google Play'st, sisestades otsingusse „Ragn-Sells Eesti". MAHUTI PEAB TÜHJENDAMISEKS OLEMA TEE ÄÄRES

Konteiner või jäätmekott tuleb tuua värava taha, tänava või tee äärde tuua hiljemalt tühjenduspäeva hommikuks kella 7-ks. Jäätmekott ja kuni 240L ratastel konteiner võib asetseda kuni 30 meetrit ja suuremad kuni 800L ratastel konteinerid kuni 10 meetrit jäätmeveoki peatumise kohast. Kaugemal asuvate mahutite käsitranspordi eest on õigus Ragn-Sellsil küsida teenustasu: 

 • kuni 800L mahuti käsitransport kuni 15m – teenustasu 12,00 eurot/kord
 • kuni 240L mahuti käsitransport kuni 40m – teenustasu 12,00 eurot/kord
 • Suurematele kui 800L mahutitele peab olema tagatud vahetu ligipääs

Juurdesõiduteed mahutitele peavad olema piisava kandevõimega ja tasased. Talvisel ajal peab mahuti ümbrus ja kaas olema lumest puhastatud. Kui mahuti läheduses puudub ringikeeramise koht ja veokiga tuleb tagurdada enam kui 150 meetri, on Ragn-Sellsil õigus küsida teenustasu 60,00 eurot/kord.

 

TEENINDUSAEG

Veoteenuse osutamise aeg: E-R 07:00-23:00, nädalavahetustel ja riiklikel pühadel 10:00-22:00.

 

NÕUDED KOGUMISVAHENDILE

 • Jäätmete mahuti peab olema ilmastikukindel, kompaktne ja vigastusteta, korralikult suletav ja jäätmeveoki tõstemehhanismiga tühjendatav.
 • Märgista mahuti(d) kinnistu aadressiga ja mahutis oleva jäätmeliigiga.
 • Mahutite lukustamise korral kindlustab Klient nende avamise tühjenduspäeval või tellib Ragn-Sellsilt eraldi teenusena luku avamise teenuse.
 • Ületäitunud mahuti või selle kõrvale pandud mahutivälised pakendatud olmejäätmed viib Ragn-Sells ära graafikujärgsel veopäeval. Jäätmete kogust hinnatakse visuaalselt ja äraveo teenustasu arvestatakse kehtiva hinnakirja alusel. Mahutiväliste olmejäätmete regulaarne teke ei ole lubatud!

 

MAHUTITE PAIGALDAMINE JA ÄRAVEDU

 • Ragn-Sellsilt rendile võetud mahuti vahetamine rendiperioodi jooksul on tasuta. Mahutite äravedu peale eelnimetatud kuupäeva on tasuline (vt kehtivat hinnakirja allpool lisatud failina).
 • Kui jäätmevaldaja alustab täiendava jäätmeliigi kogumisega ja rendib või ostab selleks Ragn-Sellsilt konteineri, siis toimub konteineri paigaldamine tasuta.
 • Mahutite tasuta kokku kogumine jäätmeveo perioodi lõppemisel kolme kuu jooksul.

 

 

ÜHISMAHUTI KASUTAMINE

 

Ühismahutit on võimalik kasutada korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide kogumisel kahelt või enamalt kinnistult.

Ühismahutit on lubatud kasutada:

tiheasustusalal asuvatel kinnistutel, mis on teineteise lähinaabrid või mis asuvad jäätmemahutist mitte enam kui 200 m kaugusel;

hajaasustusalal asuvatel kinnistutel, mis asuvad jäätmemahutist mitte enam kui ühe kilomeetri kaugusel;

hoone-, aiandus- ja suvilaühistul (k.a garaažiühistu).

Ühise jäätmemahuti kasutamise taotluse saab esitada iseteeninduskeskkonnas SPOKU

 

KINNISTU HOOAJALINE KASUTAMINE

 

Jäätmevaldajal, kes kasutab kinnistut hooajaliselt, on võimalik esitada taotlus korraldatud jäätmeveost hooajaliseks vabastamiseks. Talveperioodiks loetakse ajavahemikku 1. oktoober kuni 30. aprill.

 

Taotlusele tuleb lisada kinnistu eelneva aasta elektritarbimise teatis (kui kinnistu on liidetud elektrivõrguga) või mõni muu dokument, mis kinnitab kinnistu hooajalist kasutamist.

Tarbimisteatis on saadaval kodulehel www.elektrilevi.ee (sisenen/tarbimisajalugu/tarbimisteatis - lehe allosas valik laadi PDF).

 

Harvema jäätmeveo graafiku taotluse saab esitada iseteeninduskeskkonnas SPOKU

 

KORRALDATUD JÄÄTMEVEOGA MITTELIITUMINE

 

Jäätmeseadus lubab erandkorras ja tähtajaliselt vabastada isiku korraldatud jäätmeveoga liitumisest, kui kinnistul ei elata ja kui seda ei kasutata. Vastav tõendamisekohustus lasub kinnistu omanikul, kes peab esitama vallavalitsusele olukorda kinnitavad veenvad tõendid. Asjaolu, et kinnistul asuvas hoones ei elata alaliselt või toimub seal ehitustegevus, ei tähenda, et tegemist on olukorraga, kus kinnistut üldse ei kasutata. Näiteks ehitamise fakt ise juba viitab sellele, et kinnistut kasutatakse. Kose valla heakorra eeskirja ja ehitusseadustiku kohaselt on omanikul kohustus kinnistu ja selle asuv hoonestus korras hoida. Kinnistu korrashoid eeldab muru niitmist, lehtede riisumist ning ka lendprügi korjamist, mille sattumist oma kinnistule ei saa keegi välistada. Seega tekib kinnistu ja sellel asuvate ehitiste korrashoidmise käigus suure tõenäosusega jäätmeid, mis tuleb üle anda just nimelt jäätmete tekkimise kohas. Kinnistul tekkinud jäätmete kaasa võtmine ja kusagil mujal asuvasse prügikonteinerisse panemine ei taga jäätmete nõuetekohast kõrvaldamist ja puhast keskkonda. Erandiks jäätmeveoga liitumisest vabastamisel on aga need kinnistud, kus puudub igasugune hoonestus. Need nö „tühjad krundid" ei ole jäätmevaldajaks. Kõnealused kinnistud loetakse automaatselt vabastatuteks ja vabastuse saamiseks taotlust esitama ei pea, kuid siiski tuleb aastaringne heakord tagada ka sellisel kinnistul, kus ehitisi ei ole.

Jäätmevaldajal, kes kinnistut ei kasuta, on õigus esitada taotlus korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks. Taotlusele tuleb lisada kinnistu eelneva aasta elektritarbimise teatis (kui kinnistu on liidetud elektrivõrguga) või mõni muu dokument, mis kinnitab kinnistu mittekasutamist.

 

Taotlus erandkorras jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks esitatakse vallavalitsusele vähemalt üks kuu enne vabastamise perioodi alguskuupäeva.

Korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamise taotluse saab esitada iseteeninduskeskkonnas SPOKU

 

Jäätmevaldaja, kes on saanud jäätmeveost vabastuse, peab esitama iga aasta 20. jaanuariks vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või seda kasutatud. Kes kirjalikku kinnitust ei esita, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.

 

Kinnistu mittekasutamise kinnituse vormi saab esitada iseteeninduskeskkonnas SPOKU