Kose Vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste optimaalse haldusteenuste korraldamise mudeli väljatöötamine

Projekti eesmärgiks on suurenenud Kose valla haldusvõimekus ja -efektiivsus, mis aitab kaasa paremale, loogilisemale ja tõhusamale haldus- ja tugiteenuste korraldamisele.
Projekti tulemusena on välja töötatud jätkusuutlik ja vajaduspõhine toimemudel, et tagada tugiteenuste pakkumine parimal moel, mis muuhulgas arvestab väljakujunenud asustusstruktuuri, teeninduspiirkondi ning olemasolevat kinnisvara ja inimressurssi.

Projekti kogumaksumus on 17 040 eurot ja ERDF toetus 11 928 eurot.
Projekti raames valminud analüüsiga on võimalik tutvuda siin

---------------


 

Kose staadioni arendamine

 

Projekti tulemuseks on täismõõtmetes naturaalmuruga ja 6 jooksurajaga staadion, mis võimaldab korraldada Eesti ja rahvusvahelise tasandi kergejõustiku võistlusi, samuti kõrgetasemelisi noorte jalgpalliturniire. Tööde käigus lisatakse staadionile juurde kaks jooksurada (400m ring kuue rajaga), staadionile paigaldatakse siirdemuru ning rajatakse automaatne kastmissüsteem; ehitatakse staadioni valgustus; uuendatakse kuulitõuke, teivashüppe, heitealade platsid ja takistusjooksu veetakistus; rajatakse staadioni tribüün koos varjualusega, ruum kohtunikele ja inventarile.

Projekti kaasrahastatakse „Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede" vahenditest. Investeeringu lepingujärgne maksumus on 889 304,79 eurot. Riigi Tugiteenuste Keskuse toetus moodustab 428 420 eurot. Töid teostab Lars Laj Eesti OÜ.

---------------

Kolu-Oru kergliiklustee rajamine

2023. a sügiseks valmib ca 4,3 km pikkune Kolu-Oru kergliiklustee. Riigiteede teehoiukava meetme „Säästlikumaid liikumisviise soodustava taristu rajamine" alusel toetab Transpordiamet riigitee nr 11203 Kolu-Tammiku jalg- ja jalgrattatee rajamist (3,5 km) 460 800 euroga. Oru - Heinamäe jalgratta- ja jalgtee rajamine (0,8 km) on kaasrahastatud Euroopa Liit Next Generation EU vahenditest 108 666,25 euroga.

Investeeringu lepingujärgne maksumus on 1 014 525,41 eurot. Töid teostab AS Tariston. 

---------------

Oru Põhikooli energiatõhususe suurendamine

Oru Põhikooli rekonstrueerimise põhieesmärk on hoone energiatõhususe suurendamine ning kooliõpilastele ja -personalile kvaliteetse sisekliima tagamine. Projekti kaasrahastatakse „Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes" vahenditest.

Tööde käigus teostati fassaadi, sokli ja pööningu soojustamine, akende ja välisuste vahetus, soojustagastusega ventilatsioon ja päikesepaneelide paigaldamine, küttesüsteemi renoveerimine, valgustuste uuendamine.

Investeeringu lepingujärgne maksumus on 1 449 257,22 eurot. Riigi Tugiteenuste Keskuse toetus moodustab 450 000 eurot. Töid teostas Honex OÜ. 

---------------

Kose-Uuemõisa spordiväljaku rajamine

Projekti tulemusena on Kose-Uuemõisa piirkonna lastele ja noortele loodud sportlikud tingimused sisukaks vaba aja veetmiseks väliskeskkonnas. Projekti tegevustena rajati multifunktsionaalne mängu- ja spordiväljak (pumptrack, 3x3 korvpall, tänavatreeningu ala, puhkeala).

Investeeringu maksumus oli 209 352 eurot, millest Leader toetus moodustas 80 000 eurot. Töid teostas Lars Laj Eesti OÜ.

---------------

Kose valla keskkonnahariduslikud õppeprogrammid 2022/2023

Kose Gümnaasiumi, Oru Põhikooli, Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli, Kose Lasteaia, Oru Lasteaia, Ardu Lasteaia 1.-9. klasside õpilased ning koolieelikud osalesid 2022/2023 õppeaastal keskkonnahariduslikel õppeprogrammidel. Õppeprogrammidel osalemist rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Õppeprogramme viisid läbi Eesti Loodusmuuseum, Eesti Meremuuseum, LOHE Looduskool, MTÜ Lahemaa Looduskool, MTÜ Loodusmaa, MTÜ Loodusring, Muraste Looduskool, Puhta vee teemapark, RMK Aegviidu looduskeskus, Tallinna Loomaaed ja Ubari Loodustarkuse Keskus.

---------------

Ida-Harju piirkonna koostöömudeli loomine integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks

 

Projekti eesmärgiks on suurendada Ida-Harju piirkonna omavalitsuste (Anija, Jõelähtme, Kose, Kuusalu, Loksa ja Raasiku vald) suutlikkust pakkuda ebasoodsas olukorras olevatele lastele ja noortele tugiteenuseid, mis ennetavad nende varast haridusest väljalangemist ning edendavad kaasatust hariduses. Projekti käigus luuakse kohaliku tasandi koostöömudelid integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks ning piloteeritakse loodud mudeleid.
 
Projekti peamised tegevussuunad:
Kohaliku tasandi koostöömudelite loomine integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks;
o varajast koolist väljalangevust soodustavate tegurite väljaselgitamine ja analüüs Ida-Harju piirkonnas;
o väljalangevus riskiga õpilaste teenusvajaduse väljaselgitamine;
o olemasolevate teenuste ja ressursside kaardistamine ja analüüs;
o integreeritud teenuste arendamine ja disain.
Integreeritud teenuste osutamisega seotud spetsialistide koolitamine;
o koolitusprogrammi väljatöötamine;
o spetsialistide koolitamine ja õppereisid.
Uuenduslike kohaliku tasandi teenuste piloteerimine, mis hõlbustavad ebasoodsas olukorras olevate laste ja noorte üleminekuid haridustasemete vahel ning haridusest tööturule
 
Projekti periood: 03.05.2022 - 30.04.2024
Toetussumma: 244 807 eur
Toetusmäär: 100%
Rahastaja: Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide taotlusvoor "Integreeritud tugiteenused koolist väljalangevuse ennetamiseks" meetmest "Kohalik areng ja vaesuse vähendamine"
 
Toetuse saaja: Raasiku vald
Projekti partnerid: Anija vald, Jõelähtme vald, Loksa linn, Kose vald, Kuusalu vald
Koostööpartnerid: Kehra Tervisekeskus OÜ, SA Kiusamisvaba Kool, Koolitervishoid OÜ, Papaver Teenused OÜ, Cascais City Council (Portugal)
Toetuse saaja kontaktisik: Juta Asuja, haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja, Raasiku Vallavalitsus juta.asuja@raasiku.ee 
Projektijuht: Liisa Mäemets liisa@hariduslabor.ee 50 96 324
Kose valla kontaktisik: Kadri Tiis, abivallavanem hariduse ja kultuuri alal, Kose Vallavalitsus kadri.tiis@kosevald.ee
 

---------------

Kose valla keskkonnahariduslikud õppeprogrammid 2021/2022 

Kose Gümnaasiumi 1.-9. klasside õpilased, Oru Lasteaia ja Ardu Lasteaia lõpurühmad osalesid 2021/2022 õppeaastal keskkonnahariduslikel õppeprogrammidel. Õppeprogrammidel osalemist rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Õppeprogramme viisid läbi RMK Aegviidu looduskeskus, MTÜ Loodusmaa, Muraste Looduskool, Alutaguse Matkaklubi, Wile Farm ja LOHE Looduskool.

---------------

 

Kose valla keskkonnahariduslikud õppeprogrammid 2020/2021

Kose Gümnaasiumi 1.-9. klasside õpilased, Oru Lasteaia ja Ardu Lasteaia lõpurühmad osalesid 2020/2021 õppeaastal keskkonnahariduslikel õppeprogrammidel. Õppeprogrammidel osalemist rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Õppeprogramme viisid läbi RMK Aegviidu looduskeskus, MTÜ Loodusmaa, Muraste Looduskool, Alutaguse Matkaklubi, Wile Farm ja Ubari  Loodustarkuse Keskus.

 

---------------

Väikelahendused Kose valla koolide HEV õpilastele

 

Projekti eesmärgiks on suurendada Kose valla koolide valmisolekut kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks, et haridusliku erivajadusega õpilased saaksid õppida kodulähedases koolis ning võimalusel tavaklassis.

Projekti tulemusena rajatakse Kose Gümnaasiumi põhimajja invalift, mis loob vallaülese võimekuse liikumispuudega õpilastele hariduse andmiseks kodu lähedal. Oru Põhikooli ja Ardu kooli kohandatakse rahunemispaigad HEV õpilaste paremaks toimetulekuks ja individuaalsete õppimisvõimaluste mitmekesistamiseks.

Projekti tulemusel on suurenenud 3 Kose valla üldhariduskooli valmisolek rakendada kaasava hariduse põhimõtteid.

Projekti kood: 2014-2020.1.04.21-0304 Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu Fond Toetussumma: 58 113 eurot Omafinantseering: 10 333 eurot
Projekti kogumaksumus: 68 446 eurot Projekti elluviimise aeg: 01.05.2021-31.08.2022

---------------

Kose valla üldplaneeringu realiseerumisel lisanduv elanikkond ja sellega kaasnev mõju omavalitsuse jätkusuutlikkusele - 2014-2020.12.01.19-0099

 

 

Kose Vallavalitsus taotles 2019 kevad Rahandusministeeriumilt toetust üldplaneeringu koostamise raames läbiviidavale uuringule. Uuringut rahastab Riigi Tugiteenuste Keskus Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.
Uuringu maksumus oli 10320 €, millest valla omafinantseering oli 15% ehk 1548 €. Uuringu teostamiseks sõlmiti leping OÜ-ga Hendrikson&Ko.

2020 veebruariks valmis uuring, mida tutvustati jaanuarikuu volikogu istungil ning 5. ja 6. veebruaril 2020 toimunud üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalikel aruteludel Ardus, Kosel, Orus ning Kose-Uuemõisas.

Uuring leidis, et Kose valla rahvaarv suureneks üldplaneeringu eelnõus kavandatud elamualade realiseerumisel umbes 40% võrra 9901 elanikuni. Uuringu peamiseks järelduseks on, et planeeritud elamualade täielik realiseerumine on mitmes asulas, eriti aga Ardu alevikus, lähimal 10-20 aastal seniseid trende arvestades ebatõenäoline. Uuringu tulemusi saab kasutada üldplaneeringu eelnõu täpsustamiseks ja täienduste tegemiseks.
 

---------------

Rajamasina soetamine

 

 

Projektiga soetati Kose Vallavalitsusele suusaradade hooldamiseks rajamasin. Projekti tulemusel on paranenud tervisespordi harrastamise võimalused Kose vallas läbi kvaliteetse suusaradade hoolduse. Suurenenud on hooldatavate suusaradade hulk ning talviste spordivõimaluste valik on laienenud ja kättesaadavam. Projektiga aidatakse kaasa ka Kose valla turismipotentsiaali realiseerimisele – läbi kvaliteetse suusaradade hoolduse suureneb ka tervisespordiga tegelevate turistide arv piirkonnas
 

---------------

KOV infosüsteemide ISKE nõuetega vastavusse viimine

 

 

Kose Vallavalitsus osaleb projektipartnerina Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest rahastatavas Rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskuse projektis "KOV infosüsteemide ISKE nõuetega vastavusse viimine".

Viide dokumendile, kus on täpsem projektiinfo: https://www.rmit.ee/sites/default/files/rahandusministeeriumi-infotehnoloogiakeskuse-projekte-toetab-euroopa-liit.pdf

 

---------------

Kose ujula kaasajastamine, tervise- ja lastebasseini ehitamine

 

Projekti eesmärk: Projekti tulemusena on Kose valla elanike jaoks paranenud ujulakompleksi teenuste kvaliteet ja suurenenud teenuste hulk. Kose spordimaja konkurentsivõime on tõusnud ja külastajate arv on kasvanud. 

Tulemused: Projekti raames renoveeriti Kose ujula suure basseini ala, lammutati tribüünid ning rajati juurde tervise- ja lastebassein. Projekti tulemusel on Kose ujula suur bassein on kaasajastatud ja vastab ujulale kehtestatud normidele (tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele). Basseini on paigaldatud ka tõstemehhanism erivajadustega inimestele. Rajatud 2 lisabasseini annavad paremad võimalused pakkuda väikelastele ujumisõpetust, saab läbi viia ravivõimlemist ja -protseduure ning laiemalt on külastajatele võimalik pakkuda lõõgastusteenust.

Projekti tulemusena saab ujulat külastada kogu perega, eelkõige koos väikelastega. Kokkuvõttes loob paranenud infrastruktuur, teenuste hulk ja kvaliteet eeldused külastuste arvu suurenemiseks ning loob võimaluse ujula külastamiseks ka sihtgruppidele, kellele see seni raskendatud oli.

Elluviimise aeg: 2016 - 2018
Toetuse summa: 80 000 eurot (toetatud Ida-Harju Koostöökoja strateegia meetmest 1 Elukeskkonna arendamine)
Kogumaksumus: 439 961 eurot

---------------

Kose-Kose-Uuemõisa kergliiklustee rajamine (EU50078)

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus toetab meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" raames Kose-Kose-Uuemõisa kergliiklustee rajamist 629 461,55 euroga. Vastavalt riigihanke tulemusele on ehitajaks AS TREV-2 Grupp. Hankelepingu kogumaksumus on 727 867,20 eurot.

Projekti eesmärk on Kose ja Kose-Uuemõisa piirkonna elukeskkonna kvaliteedi parandamine ja keskus-tagamaa vahel parema ühendusvõimaluse loomine. Kergliiklustee rajamisega eraldatakse jalgsi- ja jalgrattaliiklus maanteeliiklusest, mille tulemusena suureneb liiklusohutus.

Projekti raames ehitatakse 3,64 km kergliiklusteed.
Projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

---------------

Kose-Uuemõisa aleviku soojustorustiku rekonstrueerimistööd

 

Käesoleva aasta aprillis esitas OÜ Kose Vesi Sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi SA KIK) toetustaotluse Kose-Uuemõisa aleviku soojustorustiku kaasrahastamiseks.

Suve keskel saadigi SAst KIK positiivne rahastusotsus, mille järel viidi läbi ehitaja ja omanikujärelvalve leidmiseks hanked.

Ehitajaks osutus AS EG Ehitus, kellega sõlmiti 11.septembril 2017 ehituse töövõtuleping.

Ehitusjärelvalvet hakkab läbi viima AS Infragate Eesti.

Aleviku soojustorustiku rekonstrueerimise ehitustööd toimuvad 2017 aasta sügisel Kesk tänaval Tiigi tänava ristmikul ja Kesk 1 ja Kesk 5 kinnistutel, mille käigus asendatakse 220 meetrit maapealset trassi eelisoleeritud maaaluse torustikuga. 2018 aasta suvel rajatakse 190 meetrit Kesk tänaval kinnistu Kesk 17 juures ja kinnistutel Kesk 15, Kesk 15b, Kesk17, millega luuakse uued liitusmisvõimalused 3 kinnistule sh külakeskusele.

Tööde kogumaksumus on 128390 eurot. Tööd peavad olema lõpetatud 2018. aasta augustikuu lõpuks.

Kindlasti tekitavad kõik eelpool kirjeldatud ehitustööd Kose-Uuemõisa aleviku elanike jaoks ebamugavusi – müra, tolm, pori, tänavate ajutised sulgemised. Need on probleemid, mis kahjuks paratamatult selliste töödega kaasnevad.  Vabandame nende ebameeldivuste pärast juba ette ning palume aleviku elanikelt mõistvat suhtumist.

Vastused oma konkreetsetele üleskerkinud küsimustele võib esitada ka OÜle Kose Vesi helistades klienditeeninduse üldtelefonile 67 51 264 või saates e-kirja aadressile info@kosevesi.ee.

Sotsiaalvaldkonna projektid

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023-2024

Kose vallavalitsus osaleb Sotsiaalkindlustusameti pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023-2024" perioodil 01.01.2023 – 31.12.2024.

Projekti eesmärgiks on piloteerida Sotsiaalkindlustusameti ja kohalike omavalitsuste koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli rakendatavust omavalitsustes, sh katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.
Projekti sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise  erivajadusega inimesed alates 16. eluaastast, kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuse kasutajad ja vajadusel ka nende perekonnad. Projekti sihtrühma suuruseks Kose vallas on 15 inimest.

Baasteenuse osutajaks Kose vallas on Kose Päevakeskus.
Lisainfo: sotsiaalnõunik Merike Pihla, merike.pihla@kosevald.ee, tel 633 9327.

 

----------

Integreeritud sotsiaalteenused Kose ja Raasiku vallas

 

Kose vald koostöös Raasiku vallaga osaleb Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" tegevuses 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele tööle saamist toetavad hoolekandeteenused"

 

Projekti eesmärk on:
- tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturul jätkamise /tööturule sisenemise toetamine;
- tööealise erivajadusega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise/tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks;
- toimetulekuraskustes inimese toimetuleku toetamine;

Integreeritud sotsiaalteenus koosneb koduhooldusteenuse, tugiisikuteenuse ning sotsiaalnõustamise teenuse komponentidest, et tagada igapäevaseks toimetulekuks piisav ja vajadustele vastav abi, toetus ja turvaline keskkond.

Projekti raames osutatakse kahe aasta vältel teenuseid vähemalt 60 kliendile.

Projekti kestvus: 01.01.2022. - 31.12.2023.
Projekti number: 2014-2020.2.02.21-0368
Projekti kogumaksumus on 382 600 eurot, millest omafinantseering on 95 650 eurot ja Euroopa Sotsiaalfondi toetus 286 950 eurot. 

 
----------
 

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2022

 

Kose vallavalitsus osaleb Sotsiaalkindlustusameti pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses" perioodil 01.01.2022 – 31.12.2022.

Projekti eesmärgiks on piloteerida Sotsiaalkindlustusameti ja kohalike omavalitsuste koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli rakendatavust omavalitsustes, sh katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.
Projekti sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise  erivajadusega tööealised inimesed (16.eluaastast kuni vanaduspensioni eani), kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuse kasutajad ja vajadusel ka nende perekonnad. Projekti sihtrühma suuruseks Kose vallas on 15 inimest.

Baasteenuse osutajaks Kose vallas on Kose Päevakeskus.
Lisainfo: sotsiaalnõunik Merike Pihla, merike.pihla@kosevald.ee, tel 633 9327.

 

----------

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Kose vallas 2020-2021

 

Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"

Projekti eesmärk on tagada erivajadusega inimestele võimalus elada oma kodus maksimaalselt iseseisvat ja täisväärtuslikku elu. Eluruumi kohandamine inimese vajadustele vastavaks annab võimaluse iseseisvalt ja turvaliselt eluruumis liikuda, vähendab oluliselt kõrvalabi vajadust. Puudega inimesed on sageli madala sissetulekuga ja-maksejõuga, seetõttu vajavad nad eluruumi kohandamiseks rahalist toetust.

Projekti tulemusel on kohandatud kolme liikumispuudega inimese eluasemed ning seeläbi on suurenenud nende iseseisev toimetulek. Vähenenud on abivajava kolme inimese hooldajate koormus ning nad saavad aktiivselt osaleda ühiskonnaelus.

Projekti nimi: Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Kose vallas 2020-2021
Projekti number: 2014-2020.2.05.20-0284
Projekti algus ja lõpp: 22. juuli 2020 – 30. september 2021. a.
Projekti maksumus kokku: 9 272,00 eurot, millest ERF toetus on 7 881,20 eurot.

----------

Projekt "Raasiku ja Kose valla sotsiaalteenuste arendmine" (projekti nr: 2014-2020.2.02.19-0236)


Kose vald koostöös Raasiku vallaga osaleb Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused"  tegevuses 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused".

Projekti eesmärk on vähendada tööealise inimese hoolduskoormust ning toetada tööturule sisenemist/tööturul jätkamist ning toetada tööealise erivajadustega inimese toimetulekut tööturule sisenemise/tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks läbi:
- koduteenuse;
- tugiisiku teenuse;
- nõustamisteenuse ja tugigruppide.

Koduteenus ja nõustamisteenused ning tugigrupid hoolduskoormusega inimesele toetavad ja loovad võimaluse säilitada ja arendada täisealiste hooldusvajadusega inimeste võimetekohast toimetulekut koduses keskkonnas ning tööealistele hoolduskoormusega pereliikmetele võrdväärselt teiste tööealiste inimestega käia hooldusvajadusega inimese kõrvalt tööl.

Tugiisiku teenuse arendamise ja osutamise tulemusel on toetatud tööealise erivajadusega inimese toimetulekut ja võimekust asumaks tööturule või seal püsimiseks.

Projekti kestvus: 01.01.2020- 31.12.2021
Projekti kogumaksumus on 339 210 eurot, millest omafinantseering 84 802,50 eurot ja Euroopa Sotsiaalfondi toetus 254 407,50 eurot.

----------

Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuse süsteemi piloteerimine 

2019. aastal käivitas Sotsiaalkindlustusamet pilootprojekti, et analüüsida uudse isikukeskse erihoolekande teenusmudeli sobivust omavalitsustes.

Projekti eesmärgiks on katsetada Sotsiaalkindlustusameti ja kohalike omavalitsuste koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli rakendatavust (kasutusele võtmist ja juurutamist) omavalitsustes. Eelkõige on eesmärgiks katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste abi ja teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.

Kose vallas osutatakse piloteerimise vältel teenuseid korraga kuni 10-le  tööealisele psüühilise erivajadusega inimesele.

Projekti rahastatakse ESF vahenditest: TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine" alategevus ,,Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine''.
Projekti periood: oktoober 2019 – detsember 2021

 

----------

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Kose vallas 2019-2020 

 

Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"

Elukeskkond ja selle vastavus puuetega inimeste individuaalsetele vajadustele mõjutab oluliselt nende elukvaliteeti ja iseseisvat toimetulekut.

Projekti eesmärk on tagada erivajadusega inimestele võimalus elada oma kodus maksimaalselt iseseisvat ja täisväärtuslikku elu. Eluruumi kohandamine inimese vajadustele vastavaks annab võimaluse iseseisvalt ja turvaliselt eluruumis liikuda, vähendab oluliselt kõrvalabi vajadust. Puudega inimesed on sageli madala sissetulekuga ja-maksejõuga, seetõttu vajavad nad eluruumi kohandamiseks rahalist toetust.

Projekti tulemusel on kohandatud seitsme liikumispuudega inimese eluasemed ning seeläbi on suurenenud nende iseseisev toimetulek. Vähenenud on abivajava seitsme inimese hooldajate koormus ning nad saavad aktiivselt osaleda ühiskonnaelus.

Projekti nimi: Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Kose vallas 2019-2020
Projekti number: 2014-2020.2.05.19-0175
Projekti algus ja lõpp: 01.07.2019 - 31.12.2020
Projekti maksumus kokku: 31 008,00 eurot, millest ERF toetus on 26 356,80 eurot.

----------

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Kose vallas 2018-2019

 

Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"

Projekti eesmärk on kohandada liikumistakistusega inimeste eluruumid, tualett- ja pesuruumid ning nendesse sissepääs, et inimene sõltuks vähem kõrvalabist ning saaks oma igapäevaelu toimingutega iseseisvamalt kodustes tingimustes hakkama. Eluruumi kohandamise tulemusel on inimesele tagatud võimalus elada iseseisvalt oma kodus.
Projekti tulemusel on kohandatud nelja liikumispuudega inimese eluasemed, mis on suurendanud nende iseseisvat toimetulekut ja vähendanud vajadust kõrvalabi järele.

Projekti nimi: Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Kose vallas 2018-2019
Projekti number: 2014-2020.2.05.18-0096
Projekti algus ja lõpp: 01.06.2018 - 31.12.2019
Projekti maksumus kokku: 18 036,00 eurot, millest ERF toetus on 15 330,60 eurot.

----------

Tööturul osalemist toetavate tugiisiku ja isikliku abistaja teenuste arendamine ja osutamine

Meetme 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused tegevuse 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused" 


Projekt "Tööturul osalemist toetavate tugiisiku ja isikliku abistaja teenuste arendamine ja osutamine Kuusalu, Kose ja Jõelähtme vallas"

Projekti eesmärk on tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks läbi tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse pakkumise Jõelähtme, Kose ja Kuusalu vallas. Projekti raames osutatakse kahe aasta vältel tugiisiku ja/või isikliku abistaja teenust piirkonnas kuuekümnele tööealisele abivajajale.

Projekti tulemusel:
- on tugiisiku ja/või isikliku abistaja teenust osutatud vähemalt 60le kliendile;
- teenus on aidanud tööl püsida või tööle asuda vähemalt 24 kliendil;
- piirkonnas on välja arendatud tööealisele erivajadusega inimesele suunatud tugiisku ja isikliku abistaja teenus;
- piirkonnas on tekkinud tugev võrgustik tugiisikutest ja isiklikest abistajatest, kes vajadusel tegutsevad ka vallapiire ületavalt;
- on ühtlustatud isikliku abistaja ja tugiisiku teenuse pakkumise korrad osalevates omavalitsustes;
- on omandatud kogemus teenuste omavahelisel integreerimisel.

Projekti number: 2014-2020.2.02.16-0028
Projekti periood: 01.02.2017-31.01.2019
Projekti maksumus kokku: 288 700 eurot, millest ESF toetus on 222 175 eurot.