Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

 

Andmekaitse nõunik Mari Liis Laanvee mariliis.laanvee@hol.ee

Isikuandmete töötlemise eesmärk, ulatus ja viis

Kose Vallavalitsus töötleb isikuandmeid seaduse ja nende alusel antud õigusaktidega kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmisel ja täitmiseks. Isikuandmete töötlemisel lähtume isikuandmete kaitse seadusest ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.

Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine isikuandmetele, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, isikuandmete kasutamine, edastamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

Andmete töötlemine vallavalitsuses toimub eelkõige isikute enda algatusel.

Isikuandmeid töödeldakse nt:
1. isikute poolt esitatud avalduste täitmisel;
2. esitatud teabenõuete, selgitus- ja märgukirjade menetlemisel;
3. vabade ametikohtade täitmiseks korraldatavatel konkurssidel osalemisel jne.

Sisemise töökorraldusega püüame teha kõik, et isikute eraelu võimalikult vähe riivataks ning asutusesiseseks teabeks tunnistatud isikuandmed ei satuks kolmandate isikute valdusse.

Asja menetlemiseks ning dokumendi kättetoimetamiseks kasutatakse aadressiandmeid, mida menetlusosaline on ise ametiasutusele avaldanud või mis on kättesaadavad rahvastiku- või äriregistrist.

Dokumente säilitatakse Kose Vallavalitsuses vastavalt dokumentide loetelus märgitud säilitustähtaja lõpuni. Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse. Statistikat ja asutuse tegevuse kokkuvõtteid avaldame umbisikuliselt, ilma isikunimede ja kontaktandmeteta.
 

 

Selgitustaotlusele, märgukirjale, teabenõudele vastamine

Teie isikuandmeid kasutame Teile vastamiseks. Kui peame Teile vastamiseks kelleltki teiselt järelepärimisi tegema, avaldame Teie isikuandmeid üksnes minimaalselt, hädavajalikus mahus.

Kui olete saatnud meile selgitustaotluse/märgukirja/teabenõude, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame selle sinna. Edastamisest teatame kindlasti ka Teile.

Kirjavahetuse andmestik on seaduse kohaselt nähtav meie internetipõhises dokumendiregistris. Sealt on näha kirja saatja või saaja initsiaalid, mitte nimi. Dokumendi pealkirjaks näitame internetis vastavalt „Selgitustaotlus", „Märgukiri" või „Teabenõue". Täpsem pealkiri on näha üksnes asutusesiseselt.

Kirjavahetusel eraisikuga kehtib üldine juurdepääsupiirang. Kui keegi tahab Teie kirjavahetusega tutvuda ja esitab selleks teabenõude, siis hindame, kas Teie pöördumise (ja ka vastuse) osaline või täielik väljastamine kahjustab oluliselt Teie eraelu puutumatust või sisaldab Teie pöördumine ja vastus sellele muud juurdepääsupiiranguga teavet. Juurdepääsupiirangu alused on sätestatud avaliku teabe seaduse §-s 35. Teie isiklikke kontaktandmeid (nt e-posti aadress, telefoninumber või elukoha aadress) ei väljastata (v.a juhul, kui esindate juriidilist isikut või asutust).

Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt kohtueelne menetlejavõi kohus).

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame kuni 5 aastat. Selle tähtaja ületanud dokumendid kuuluvad hävitamisele.

 

Veebilehe külastamine

Me ei kogu ega seo IP-aadresse isikut tuvastava teabega ning avaldame neid üksnes isikustamata kujul majutusteenuse pakkuja vahendusel.

 

ID-kaardiga hääletamine

ID-kardiga hääletamisel meie lehel säilitame saadud infot ainult hääletamise aja.

 

Õigus enda andmetega tutvuda. Õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist

Igaühel on õigus enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda. Andmete väljastamise eest paberil on võimalik alates 21. leheküljest nõuda tasu kuni 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest.
Me keeldume Teie tutvumissoovi täitmast üksnes siis, kui see võib:
 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
 • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
 • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
 • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.
 • Igaühel  on õigus nõuda enda ebaõigete isikuandmete parandamist.
Kose Vallavalitsuse toimingute peale isikuandmete töötlemisel on isikul õigus esitada vaie või kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda kaebusega halduskohtusse.
 

 

Meile tööle kandideerimine

 • lähtume kandidaadi enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest;
 • eeldame, et kandidaadi poolt soovitajatena nimetatud isikutega võime suhelda;
 • kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud;
 • kandidaadil on õigus meie kogutud andmetega tutvuda ja anda selgitusi-vastuväiteid;
 • teiste kandidaatide andmeid ei avaldata;
 • kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh  pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Värbamise ja valiku protsessis laekunud dokumendid registreerib sekretär-asjaajaja dokumendihaldussüsteemis vastavalt asjaajamiskorrale. Konkursil osalejate andmeid ei avaldata teistele kandidaatidele ega isikutele, kes värbamis- ja valikuprotsessis ei osale. Kandideerija dokumentidele võimaldatakse juurdepääs isikutele, kes on seotud konkursi otsustusprotsessiga. Teave kandidaadi tööle võtmise või ametisse nimetamise kohta on avalik.

 

Videovalve

Kose alevikus, Ravila Lasteaia hoovis, Kose Gümnaasiumi hoovis, Habaja raamatukogu hoovis, Ardu kooli hoovis, Ardu lasteaia hoovis, Kose Kultuurikeskuse hoovis on videovalve. 

 

Õigus tutvuda enda andmetega

Vastavalt isikuandmete kaitse seadusele on igaühel õigus tutvuda tema kohta kogutud isikuandmetega ning teada saada, millises ulatuses ja mis eesmärgil on teda puudutavaid isikuandmeid töödeldud. Andmesubjektil on õigus nõuda oma ebaõigete isikuandmete parandamist. Andmete väljastamise eest paberkandjal võib isikuandmete töötleja alates 21. leheküljest nõuda tasu 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest.

Isikuandmete väljastamiseks peab andmete väljastaja olema veendunud, et tegemist on just selle isikuga, kellel on õigus vastavaid andmeid saada. Seetõttu peab andmete taotleja vajadusel oma isikusamasust või andmete taotlemise õigust tõendama. Kui telefoni teel tehtud päringu puhul ei ole ametnikul võimalik veenduda, et andmeid küsib õigustatud isik, on ametnikul õigus paluda taotluse esitamist kirjalikult koos vajalike tõenditega.

Vallavalitsus keeldub dokumentidega kohapeal tutvumise võimaldamisest ja dokumentide või teabe väljastamisest juhul, kui see võib kahjustada teiste isikute õigusi ja vabadusi, eraelu puutumatust või isikuandmete kaitset.

Riigiportaali eesti.ee (rubriik „Kodanikule") kaudu saab igaüks vaadata enda andmeid enamikes riiklikes andmekogudes. Sisselogimisel toimub isiku tuvastamine (vajalik ID kaart).

Kui andmesubjekt leiab, et isikuandmete töötlemisel rikutakse tema õigusi, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

 
 
Isikuandmete töötlemise põhimõtted ei kehti juriidilisele isikule.