Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

 

Selgitustaotlusele, märgukirjale, teabenõudele vastamine

Teie isikuandmeid kasutame Teile vastamiseks. Kui peame Teile vastamiseks kelleltki teiselt järelepärimisi tegema, avaldame Teie isikuandmeid üksnes minimaalselt, hädavajalikus mahus.

Kui olete saatnud meile selgitustaotluse/märgukirja/teabenõude, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame selle sinna. Edastamisest teatame kindlasti ka Teile.

Kirjavahetuse andmestik on seaduse kohaselt nähtav meie internetipõhises dokumendiregistris. Sealt on näha kirja saatja või saaja initsiaalid, mitte nimi. Dokumendi pealkirjaks näitame internetis vastavalt „Selgitustaotlus", „Märgukiri" või „Teabenõue". Täpsem pealkiri on näha üksnes asutusesiseselt.

Kirjavahetusel eraisikuga kehtib üldine juurdepääsupiirang. Kui keegi tahab Teie kirjavahetusega tutvuda ja esitab selleks teabenõude, siis hindame, kas Teie pöördumise (ja ka vastuse) osaline või täielik väljastamine kahjustab oluliselt Teie eraelu puutumatust või sisaldab Teie pöördumine ja vastus sellele muud juurdepääsupiiranguga teavet. Juurdepääsupiirangu alused on sätestatud avaliku teabe seaduse §-s 35. Teie isiklikke kontaktandmeid (nt e-posti aadress, telefoninumber või elukoha aadress) ei väljastata (v.a juhul, kui esindate juriidilist isikut või asutust).

Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt kohtueelne menetlejavõi kohus).

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame kuni 5 aastat. Selle tähtaja ületanud dokumendid kuuluvad hävitamisele.

 

Veebilehe külastamine

Me ei kogu ega seo IP-aadresse isikut tuvastava teabega ning avaldame neid üksnes isikustamata kujul majutusteenuse pakkuja vahendusel. 

 

ID-kaardiga hääletamine

ID-kardiga hääletamisel meie lehel säilitame saadud infot ainult hääletamise aja.

 

Õigus enda andmetega tutvuda. Õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist

Igaühel on õigus enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda. Andmete väljastamise eest paberil on võimalik alates 21. leheküljest nõuda tasu kuni 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest.

Me keeldume Teie tutvumissoovi täitmast üksnes siis, kui see võib:

  • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
  • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
  • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
  • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Igaühel  on õigus nõuda enda ebaõigete isikuandmete parandamist.

Kose Vallavalitsuse toimingute peale isikuandmete töötlemisel on isikul õigus esitada vaie või kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda kaebusega halduskohtusse.

 

Meile tööle kandideerimine

  • lähtume kandidaadi enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest;
  • eeldame, et kandidaadi poolt soovitajatena nimetatud isikutega võime suhelda;
  • kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud;
  • kandidaadil on õigus meie kogutud andmetega tutvuda ja anda selgitusi-vastuväiteid;
  • teiste kandidaatide andmeid ei avaldata;
  • kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh  pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

 

Videovalve

Kose alevikus, Ravila Lasteaia hoovis, Kose Gümnaasiumi hoovis, Habaja raamatukogu hoovis, Ardu kooli hoovis, Ardu lasteaia hoovis, Kose Kultuurikeskuse hoovis on videovalve. 

 

Isikuandmete töötlemise põhimõtted kehtivad alates juulist 2012.

Isikuandmete töötlemise põhimõtted ei kehti juriidilisele isikule.