Kose valla mittetulundusliku tegevuse PROJEKTITOETUS

Projektitoetuse andmine toimub avaliku konkursi korras juriidilistele isikutele ja seltsingutele.
 
Toetuse eesmärgiks on Kose valla piirkondade, kogukondade ja kodanikuühenduste üldise arengu toetamine läbi huvialase tegevuse, sündmuste korraldamise ja tingimuste parandamise.
 
Kose Vallavalitsus kuulutab välja projektitoetuste esitamise taotlusvooru. 
Enne taotlusvooru väljakuulutamist kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega konkursi tingimused, määratakse toetusvooru kohta jaotatav summa ning moodustakse hindamiskomisjon projektitoetuste läbivaatamiseks.
 
Projektitoetuse abikõlblik periood on 1. jaanuarist 31. detsembrini sama eelarveaasta kohta.
Projektitoetuse taotlemisel tuleb taotlejal ära näidata oma rahaline panus, mis on vähemalt 10% taotletava projekti summast.
Kalendriaasta jooksul on ühel taotlejal võimalik toetust saada kokku kuni 2000 eurot.
 
Korra alusel ei jagata toetusi hoonete, rajatiste projekteerimiseks, ehitamiseks või renoveerimiseks suunatud investeeringute tegemiseks (v.a. kaasfinantseeringu toetuseks).
 
Korra alusel ei jagata toetusi palgakuludeks.
 
Toitlustamisega seotud kulude katmine on lubatud ainult projektitoetuse omafinantseeringu osast.
 
Spordivaldkonnas toetatakse:
 1. vallaelanike sportlikku eneseteostust;
 2. saavutussporti;
 3. ülevallaliste ja piirkondlike spordisündmuste korraldamist;
 4. invasporti;
 5. väliste spordirajatiste korrastamist;
 6. inventari soetamist.
 
Kultuurivaldkonnas toetatakse:
 1. vallaelanike kultuurialast eneseteostust;
 2. muusika-, käsitöö-, taidlus- ja harrastusgruppide tegevust;
 3. rahvakultuuri säilitamist ja arendamist, rahvusliku identiteedi hoidmist;
 4. vallaelanike osalemist konkurssidel, festivalidel ning seminaridel;
 5. ülevallaliste ja piirkondlike kultuurisündmuste korraldamist;
 6. kultuuriobjektide korrastamist;
 7. inventari soetamist.
 
Külaelu valdkonnas toetatakse:
 1. küla- või aleviku arengukavas kavandatu elluviimist;
 2. valla külade-alevike ühisürituste (sh valla suve- ja talvepäevade) korraldamist.
 
Muus tegevusvaldkonnas toetatakse vallaelanikele suunatud tegevusi elukeskkonna-, hariduse, sotsiaaltöö, eakate, noorte, religiooni ja tervise edendamiseks.

Õigusaktid

Kontakt

Haridus- ja kultuuriosakond
Kultuurinõunik
Margit Eerik
tel 633 9306
margit.eerik@kosevald.ee