Üldplaneering

10.03.2016

Kose Vallavolikogu 25. veebruar 2016 otsusega nr 269 algatati Kose valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Lisaks planeerimisseaduse §75 määratletud ülesannetele on üldplaneeringu eesmärgiks Kose valla pikaajaliste ruumiliste arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine.

Kose valla üldplaneeringu ulatus on kogu Kose valla haldusterritoorium.

Üldplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Kose Vallavolikogu.

Üldplaneeringu koostamise korraldaja on Kose Vallavalitsus.

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg1 p2 kohaselt korraldatakse üldplaneeringu koostamise käigus keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Seoses Kose valla üldplaneeringu algatamisega tunnistati kehtetuks 20.11.2014 Kose Vallavolikogu otsus nr 121 "Kose valla üldplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine".

Vallavolikogu otsusega on võimalik tutvuda tööpäevadel Kose vallamajas Hariduse 1, Kose alevik ja Kose valla veebilehel.
 

 

 

Endise Kõue valla üldplaneering on saadaval siin...

Kose valla üldplaneeringu materjalid on laetavad siit...