Huvihariduse toetamine ja huvikoolid

Huvihariduse ja huvitegevuse avalik projektikonkurss 2020/2021 õppeaastaks

 

Kose Vallavalitsus kuulutab välja konkursi 2020/2021 õppeaasta huvihariduse ja huvitegevuse täiendava riigipoolse toetuse jagamiseks Kose vallas tegutsevatele huviharidust ja huvitegevust pakkuvatele juriidilistele isikutele ja Kose valla üldharidus- ja huvikoolidele.
 
Riikliku lisatoetuse eesmärk on parandada huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalemisvõimalusi kultuuri-, spordi-, loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonnas. Sihtgrupp on Kose valla 7-19 aastased noored.
 
Täpsema info ja taotlusvormid saab pakitult ühe failina alla laadida järgmiselt lingilt:
 
Taotlus tuleb esitada vormikohaselt ja allkirjastatuna hiljemalt 31. juuliks 2020 aadressile vald@kose.ee  
 
Projektinõustamist pakub Angela Kilk (Kose Avatud Noortekeskus) angela@kose.ee tel 58862229
Konkursi info Kadri Tiis kadri@kose.ee  tel 633 9307
 
 
 

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus paljulapselistele ja vähekindlustatud peredele

 

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra alusel on võimalus 7-19-aastastele noortele taotleda huvihariduses või huvitegevuses osalemiseks toetust. Toetuse eesmärk on tagada suuremale hulgale noortele juurdepääs huviharidusele ja huvitegevusele.

Tingimused toetuse taotlemiseks

Noore ja vähemalt ühe tema vanema või seadusliku esindaja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Kose vallas. Lisaks antud tingimusele peab olema täidetud veel vähemalt üks järgnevatest tingimustest:

1) peres on vähemalt kolm alla 20-aastast last;

2) peres on erivajadusega laps;

3) üksikvanemaga pere, kellel puudub teise vanema toetus;

4) pere, kelle üks lapsevanem on pikaajaline Eesti Töötukassas arvel olev tööotsija või töötu või tema tervislik seisund ei võimalda töötamist;

5) pere, kelle sissetulek ühe pereliikme kohta on alla 350 euro kuus toetuse taotlusele eelneva 6 kuu jooksul;

6) või muud toimetulekuraskustes pered.

Toetuse maksmise piirmäärad

*Ühele noorele kompenseeritakse kuni 75% tasumisele kuuluvatest huvihariduse ja huvitegevuse kuludest, kuid mitte rohkem kui 360 eurot aastas.

*Transpordikulu hüvitatakse ühistranspordipiletite alusel või sellise võimaluse puudumisel arvestuse alusel 0,2 eurot/km kodu – huviring/huvikool – kodu, kuid mitte rohkem kui 40 eurot taotleja kohta kuus. Transpordikulude toetus on huviringis ning huvikoolis osalemiseks, millega toetatakse noore osavõttu juhul kui puudub tasuta ühistranspordi võimalus huviringi või huvikooli ja kodu vahel liiklemiseks.

*Huvihariduse ja huvitegevusega kaasnevatel võistlustel, konkurssidel ja laagrites osalemise kulu hüvitatakse taotlejale ööpäevase laagri eest kuni 10 eurot päev, kuid mitte rohkem kui 7 päeva noore kohta aastas.

*Erivajadustega noortele huvi- ja sporditegevuse toetuse maksmist käsitletakse juhtumipõhiselt.

Kuidas taotleda

* Täida taotlusvorm (Lisa 1)  ning lisa juurde maksmist tõendavad dokumendid.

* Toetuse taotlus esitatakse korra perioodi (õppeaasta) jooksul.

* Toetuse taotlus esitage Kose Vallavalitsusele aadressil Hariduse 1 Kose 75101 Harjumaa või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vald@kose.ee

* Vallavalitsus kinnitab toetuse lapse kohta ning edaspidi kinnitab abivallavanem toetuse väljamaksed lapsevanema poolt tähtaegselt esitatud kuludokumentide alusel.

* Lapsevanem esitab igakuiselt maksmist tõendavad dokumendid järgneva kuu 20. kuupäevaks e-posti aadressil kadri@kose.ee

 

Taotlust ei rahuldata kui:

1) toetuse taotlejal on võlgnevusi vallavalitsuse või tema hallatavate asutuste ees;

2) taotlus ei ole esitatud õigeaegselt;

3) taotlus on vormistatud ebakorrektselt ja/või puudulike andmetega ning kui taotleja on jätnud puudused vallavalitsuse poolt antud tähtajaks kõrvaldamata;

4) taotluses on esitatud valeandmeid.

Seotud dokumendid

Huvihariduse ja huvitegevuse taotlus (Lisa 1)

Volikogu määrus „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord paljulapselistele ja vähekindlustatud peredele" leitav Riigiteatajast https://www.riigiteataja.ee/akt/418102019014

 

Kontakt:
Kadri Tiis
abivallavanem hariduse ja kultuuri alal
e-post: kadri@kose.ee
telefon: 6339 307

 

 

KOSE MUUSIKAKOOL (munitsipaalhuvikool)


alustas tegevust: 1978 aasta
aadress: Hariduse 2, Kose, Harjumaa 75101
telefon: 6036 216
e-post: muusikakool@kose.ee

koduleht: www.kosemuusika.ee
direktor: Kai Rei-Pikajago, mobiil 53412772
erialad: viiul, klaver, akordion, puupuhkpill, vaskpuhkpill, muusikaline ettevalmistus

 


KOSE SPORDIKOOL (munitsipaalhuvikool)

 

alustas tegevust:1. september 1996
aadress: Ujula 7, Kose, Harjumaa 75101
telefon: 58544192

koduleht: www.kosesport.ee
e-post: spordikool@kose.ee
direktor: Erik Horn
erialad: korvpall, kergejõustik, ujumine

 


KOSE KUNSTIKOOL (erakool)

 

alustas tegevust:29. jaanuar 2001
aadress: Hariduse 2 III korrus, Kose, Harjumaa 75101
telefon: 6756 226
e-post: kosekunstikeskus@gmail.com
koduleht: www.kosekunstikeskus.edu.ee
direktor: Margit Mikk

mobiil: 56564046

 

 

KOSE TENNISEKOOL (erahuvikool)

 

alustas tegevust: 17.09.2012

telefon: 5179299
juhataja: Piia Pärsik