Taotluse esitamise periood on 9. veebruar kuni 26. veebruar 2024

Huvihariduse ja huvitegevuse riikliku täiendava toetuse projekti taotlus

Huvihariduse ja huvitegevuse projektikonkurss 2024. aastaks

 

Taotluse esitamise periood on 9. veebruar kuni 26. veebruar 2024
Tegemist on sihtotstarbelise ühekordse toetusega ehk projektipõhise toetusega.

 

Toetuse eesmärgiks on Kose valla 7 – 19 aastaste laste ja noortele huvihariduses ja -tegevuses osalemise suurendamine, kättesaadavuse parendamine ja võimaluste mitmekesistamine. 


Toetuse taotlejaks võivad olla valla territooriumil huviharidust või -tegevust korraldavad eraõiguslikud juriidilised isikud ja Kose valla hallatavad asutused.

 

Projektitoetust võib taotleda järgmistele huvihariduse ja -tegevuse suundadele:

 • Huvihariduse  ja huvitegevuse toetuse abil alustatud tegevuste jätkamine 2024. aastal;
 • Loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonna huviringide võimaluste laiendamine ning noorte osaluse suurendamine;
 • Uute võimaluste või muude juhendatud noorte vaba aja sisustamise tegevuste loomiseks kultuuri ja spordi ning kodukaitse eesmärgil;
 • Huvikooli uute õppe- või ainekavade käivitamine ja läbiviimine;
 • Erivajadustega noortele huvihariduses ja/või huvitegevuses osalemisvõimaluste loomine.

 

Üks taotleja võib esitada ühe taotluse.

 

Toetust ei eraldata kinnisvara ja sõiduvahendite omandamiseks ja kasutusse võtmiseks, hoonete ja rajatiste ehitamiseks ning kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumiseks. Samuti ei kaeta taotleja eelarvest antud tegevuseks juba kaetavaid kulusid või mõne muu Kose valla eelarvest eraldatava toetuse eest tasutud tegevusi.
 
Toetust saab taotleda järgmiste kulude katteks:

 • Vajalike õppevahendite ja inventari soetamiseks;
 • Juhendajate töötasude katmiseks;
 • Juhendajate ja/või huvitegevuses osalejate transpordikulude katmiseks;
 • Huvitegevusega seotud võistlustel ja konkurssidel osalemiseks.

 

Tingimused:

 • projekti abikõlblikkuse periood on 01.01.2024 – 31.12.2024;
 • Vallavalitsusel ja konkursikomisjonil on õigus nõuda taotlusmaterjalide juurde täiendavaid dokumente ja selgitusi;
 • juhul, kui taotletakse rahastust vahendite soetamiseks, peavad need olema korduvkasutusega ja kasutatavad sihtotstarbeliselt veel vähemalt 2 aastat peale projektikonkursi abikõlblikkuse perioodi. Kui huviring lõpetab tegutsemise varem, tuleb soetatud vahendid tagastada Kose Vallavalitsusele või anda Kose valla hallatavale asutusele.
 • tööjõukulude taotlemisel võib tegevuse juhendaja maksimaalne töötasu (kogu palgafond) ühe akadeemilise tunni kohta olla kuni 20 eurot, kusjuures arvestatakse ainult kontakttunde (mitte ettevalmistust ega juhendaja transpordile kuluvat aega);
 • komisjon võib teha ettepaneku taotluse osaliseks rahuldamiseks; 
 • toetuse suuruse kohta tehakse komisjoni poolt ettepanek vastavalt tegevuse eesmärgipärasusele, osalejate arvule, taotletud kululiigile, tegevuse kogumaksumusele ja eelarvevahendite olemasolule
 • toetus makstakse taotlejale välja hiljemalt 7 tööpäeva jooksul pärast lepingu allkirjastamist.

Õigusaktid

Kontakt

Haridus- ja kultuuriosakond
Haridus- ja noorsootööspetsialist
Kati Orgmets
tel 511 1481
kati.orgmets@kosevald.ee