Võlanõustamisteenus

Võlanõustamisteenus on isiku nõustamine ja juhendamine tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel ning edasiste võlgnevuste tekkimise ennetamisel. Võlanõustamisteenuse raames loetakse võlgnevuseks olukorda, kus isikule on esitatud nõue täita võlaõiguslikust suhtest või seadusest tulenev sissenõutavaks muutunud rahaline kohustus, mida isik ei ole võimeline iseseisvalt täitma. Võlanõustamisteenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist.
 
Teenuse taotlemiseks tuleb pöörduda sotsiaalosakonna ametniku poole, kes viib läbi abivajaduse hindamise teenuse vajaduse ning esialgse teenuse mahu välja selgitamiseks. Võlanõustamisteenust osutab vastava ettevalmistusega sotsiaalosakonna ametnik. Vajadusel suunatakse teenuse vajaja sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud nõuetele vastava teenuseosutaja juurde. Teenuse sisseostmisel väljastatakse teenuse osutajale vajadusel garantiikiri või sõlmitakse haldusleping. Mõlemal juhul lepitakse teenuse osutajaga kokku osutatava teenuse maht ja teenuse maksumus.
 
Isikule, kes on suunatud teenusele vallavalitsuse poolt koostatud otsuse alusel, on teenus tasuta.
 
Täiendavat teavet teenuse kohta annab sotsiaalnõunik Merike Pihla, tel. 6339327, e-post merike.pihla@kosevald.ee.