Võlanõustamisteenus

Võlanõustamisteenus on isiku nõustamine ja juhendamine tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel ning edasiste võlgnevuste tekkimise ennetamisel. Võlanõustamisteenuse raames loetakse võlgnevuseks olukorda, kus isikule on esitatud nõue täita võlaõiguslikust suhtest või seadusest tulenev sissenõutavaks muutunud rahaline kohustus, mida isik ei ole võimeline iseseisvalt täitma. Võlanõustamisteenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist.

Teenuse taotlemiseks tuleb pöörduda sotsiaalosakonna ametniku poole, kes viib läbi abivajaduse hindamise teenuse vajaduse ning esialgse teenuse mahu välja selgitamiseks. Võlanõustamisteenust osutab vastava ettevalmistusega sotsiaalosakonna ametnik. Vajadusel suunatakse teenuse vajaja sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud nõuetele vastava teenuseosutaja juurde. Teenuse suunamisel väljastatakse teenuse osutajale suunamiskiri, kuhu on märgitud teenuse saaja andmed, teenuse osutamise periood ja maht.

Isikule, kes on suunatud teenusele vallavalitsuse poolt koostatud otsuse alusel, on teenus tasuta.

Kontakt

Sotsiaalosakond
Sotsiaalnõunik
Merike Pihla
tel 633 9327
merike.pihla@kosevald.ee

Õigusaktid