KOSE VALLA TOETUSED

Toetuste maksmist reguleerib 17.12.2020 Kose Vallavolikogu poolt vastu võetud määrus nr.99 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord".
 
Toetust on õigus taotleda abivajaval isikul, kes on Kose valla elanik või erandkorras isikul, kes vajab vältimatut sotsiaalabi ja kelle rahvastikuregistrijärgset elukohta ei saa kindlaks määrata.
 
Valla eelarvest antavad toetused jagunevad sotsiaaltoetusteks ja peretoetusteks.
 
 
 
SOTSIAALTOETUSED
Sotsiaaltoetusi makstakse vähekindlustatud Kose vallas elavale isikule/perekonnale tema toimetuleku soodustamiseks ja parandamiseks kattes osaliselt hädavajalikke kulusid, mida ei hüvitata teiste riiklike või kohalike toetuste või teenustega.
 
Vähekindlustatud on isik/perekond, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on pärast eluasemekulude tasumist väiksem kui Kose vallas kehtiv toimetuleku piirmäär.  Toimetuleku piirmäära suuruseks Kose vallas on kahekordne riiklik toimetuleku piir. Kahekordne riiklik toimetulekupiir on esimesele täisealisele pereliikmele 300 eurot, teisele täisealisele pereliikmele 240 eurot, iga alaealise pereliikme toimetulekupiir on 360 eurot. 
 
Sotsiaaltoetuste liigid:
 
 (1)   Vältimatu sotsiaalabi toetus, mida makstakse isikule/perekonnale kes on ajutiselt sattunud majanduslikult raskesse olukorda hädavajalike esmakulutuste katmiseks. Toetuse taotlemisel tuleb taotlusele lisada võimalusel kulutusi tõendavad dokumendid või kirjeldada taotluses, milliste kulutuste katmiseks toetust taotletakse.
 
(2)   Lasteaia toidu- ja kohamaksutoetus.  Toetuse avaldused esitatakse üldjuhul jaanuaris, mais ja septembris, hiljemalt  vastava kuu 15. kuupäevaks ning toetus määratakse korraga üheks perioodiks - jaanuarist aprillini, maist augustini, septembrist detsembrini.  Peale 15. kuupäeva esitatud taotluses ei saa taotleda toetust jooksva kuu eest. Kompenseeritakse 100 % tasumisele kuuluvast summast.
 
(3)   Üldhariduskooli toidutoetus. Toetuse avaldused esitatakse üldjuhul septembris, detsembris ja märtsis, hiljemalt vastava kuu 15. kuupäevaks ning toetus määratakse korraga üheks perioodiks – septembrist detsembri lõpuni, jaanuarist juuni lõpuni.  Peale 15. kuupäeva esitatud taotluses ei saa taotleda toetust jooksva kuu eest. Kompenseeritakse 100% tasumisele kuuluvast summast.
 
(4) Kutseõppeasutustes õppivate õpilaste toetus. Toetust saab taotleda õppimisega ja koolis käimisega seotud kulutuste katmiseks, nagu  õpilaskodu majutuse tasumine,  sõidutoetus, toidutoetus vms. Õpilaskodu majutuse- ja toidutoetus on perioodiline, toetuse avaldused esitatakse üldjuhul septembris ja jaanuaris, hiljemalt vastava kuu 15. kuupäevaks ning toetus määratakse korraga üheks perioodiks – septembrist detsembrini, jaanuarist juunini. Peale 15. kuupäeva esitatud taotluses ei saa taotleda toetust jooksva kuu eest. Sõidutoetuse saamiseks tuleb esitada taotlus koos kulusid tõendavate dokumentidega.
 
(5)   Vähekindlustatud pere lapse koolitoetus. Toetus on ette nähtud lapsele õppevahendite, vajalike koolitarvete ja/või kooliriiete ostmiseks ja koolis käimisega seotud põhjendatud kulude katmiseks. Taotluse toetuse saamiseks võib esitada lapsevanem, hooldaja, eestkostja, pedagoog või  sotsiaaltöötaja. Kui toetust taotleb lapsevanem, hooldaja või eestkostja, tuleb taotlusele lisada dokumendid pere sissetuleku kohta. Vallavalitsusel on õigus otsustada, et lapsele vajalikud õppevahendid, koolitarbed jm ostab lapsele taotluse esitaja. Toetuse suurus aastas on 100 eurot lapse kohta.
 
(6)   Lastelaagri toetus. Toetuse taotlemisel tuleb avaldusele lisada laagri arve või laagri korraldaja teatis, kus on näha laagri nimi, laagri toimumise aeg ja maksumus ning laagris osaleva lapse nimi. Lastelaagri toetuse maksmisel kompenseeritakse kuni 50% laagri maksumusest, kolme ja enama lapsega peredele kuni 75% kuid mitte enam kui 150 eurot aastas ühe lapse kohta.
 
 (7)  Laste prillitoetust võivad taotleda Kose vallas elavad vähekindlustatud perekonnad üks kord aastas prillide või läätsede maksumuse hüvitamiseks.  Toetuse avaldusele tuleb lisada kuludokumendid, kus on välja toodud lapse nimi, kellele on prillid või läätsed ostetud. Prillitoetuse maksmisel kompenseeritakse kuni 100 % prillide või läätsede maksumusest kuid mitte enam kui 150 eurot aastas ühe lapse kohta.
 
(8)  Ravi- ja rehabilitatsioonitoetus. Toetust võivad taotleda Kose vallas elavad vähekindlustatud puudega isikud meditsiiniliselt põhjendatud abivahendi soetamise või rentimise, ravi- või rehabilitatsiooniteenuse, retseptiravimite kulude osaliseks hüvitamiseks või erandjuhul muude tervise taastamiseks oluliste kulutuste hüvitamiseks. Toetuse taotlemisel tuleb avaldusele lisada maksedokument, mis ei ole vanem kui 3 kuud ning kus on kirjas kellele ja mille eest on arve esitatud või kellele retseptiravim väljastatud. Toetuse maksmisel kompenseeritakse üldjuhul kuni 75 % tehtud kulutustest.
 
 (9)  Eluaseme toetus.  Toetust võivad taotleda Kose vallas elavad vähekindlustatud isikud eluasemega seotud hädavajalike kulutuste hüvitamiseks. Hädavajalikeks kulutustest võivad olla küttematerjali ostmine, korstnapühkimine jm. Toetuse avaldusele tuleb lisada kuludokumendid, mis tõendavad kulutuste tegemist.
 
(10)  Vanemliku hoolituseta jäänud lapse toetus. Toetus on ette nähtud vanemliku hoolitsuseta Kose valla lapse ühekordsete  kulutuste katmiseks.
 
 
 
PERETOETUSED
 
Peretoetusi makstakse Kose vallas elavale isikule/perekonnale toimetuleku soodustamiseks, kui tal on täidetud  toetuse taotlemiseks seatud eeltingimused.
 
Peretoetuste liigid
 
(1)     Sünnitoetus 500 eurot. Toetust makstakse lapse emale või isale tingimusel, et mõlemad lapsevanemad (v.a. üksikvanem) on Kose valla elanikud ning üks vanematest on olnud vähemalt üks aasta enne lapse sünni registreerimist Kose valla elanik. Mitmikute sünni puhul makstakse sünnitoetust iga vastsündinu kohta. Kui lapse sünd on registreeritud Kose vallas, siis toetuse saamiseks eraldi taotlust esitama ei pea. Väljaspool Kose valda registreeritud sündide puhul tuleb esitada vallavalitsusele vabas vormis taotlus.
 
(2)     Esimesse klassi mineva lapse toetus 200 eurot. Makstakse lapse emale või isale tingimusel, et mõlemad lapsevanemad (v.a. üksikvanem) on  Kose valla elanikud ning üks vanematest on olnud vähemalt üks aasta enne lapse 1. klassi minekut  Kose valla elanik ning kelle laps on kantud 1. klassi õpilasena Kose valla kooli nimekirja. Toetust makstakse ka juhul, kui laps on kantud 1. klassi õpilasena väljaspool valda asuva muukeelse õppekeelega või erivajadustega laste kooli 1. klassi nimekirja. Toetuse taotlemiseks lapsevanem avaldust esitama ei pea, andmed 1. klassi minevate laste kohta kogutakse igal aastal septembri kuu alguses läbi koolide. Lapsevanem peab toetuse ülekandmiseks edastama koolile kellele ja millisele arveldusarvele toetus kantakse. Väljaspool valda asuva muukeelse õppekeelega või erivajadustega laste kooli 1. klassi õppima asuva lapse vanemad esitavad toetuse taotlemiseks avalduse valla kantseleisse.
 
(4)     Lasteaia toidutoetus suurele perele.  Perekond, kus kasvab 3 või enam koolis või lasteaias käivat last on vabastatud lasteaia toiduraha tasumisest eeldusel, et mõlemad lapsevanemad ja lapsed on Kose valla elanikud. Toetust saab taotleda kuni kolmanda lapse 24 aastaseks saamiseni, tingimusel, et laps õpib täiskoormusega päevases õppes. Taotlus toetuse saamiseks tuleb lapsevanemal esitada igal aastal augustikuus. Toetus määratakse korraga üheks aastaks.
 
 (5)     Matusetoetus 250 eurot. Matusetoetust makstakse isiku, kes surmapäeval oli Kose valla elanik, surma korral. Taotluse toetuse saamiseks esitab matuste korraldaja, lisades taotlusele koopia surmatõendist. Toetus kantakse üle taotluse esitaja arveldusarvele hiljemalt 5 tööpäeval peale nõuetekohase taotluse esitamist. (Soovituslik vorm)
 
 (6)     Eakate tähtpäeva toetus 50 eurot. Makstakse  ühekordse toetusena alates 80-ndast sünnipäevast igal 5- ja 0-ga lõppeval sünnipäeval. 80-ndal sünnipäeval kantakse toetus kas isiku arveldusarvele või makstakse välja valla kassast sularahas. Alates 85-ndast eluaastast viiakse toetus võimalusel/üldjuhul juubilarile koju.
 
 (7)     Hooldaja toetus. Makstakse isikule, kes on määratud hooldajaks haldusakti alusel Puudega lapse hooldaja toetus 60 eurot kuus, raske puudega täisealise isiku hooldaja toetus 60 eurot kuus, sügava puudega täisealise isiku hooldaja toetus 80 eurot kuus.