KOSE VALLA SOTSIAALTOETUS

Sotsiaaltoetused jagunevad sissetulekust sõltuvateks toetusteks ja sissetulekust mitte sõltuvateks toetusteks.Sissetulekust sõltuvaid toetusi makstakse vähekindlustatud üksikisikule või perekonnale hädavajalike kulude osaliseks katmiseks. Vähekindlustatud pereks loetakse peret, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 250 eurot kuus. Sotsiaaltoetuse taotlemiseks tuleb täita vormikohane avaldus. Avaldusele tuleb lisada dokumendid, mis tõendavad isiku/perekonna sissetulekut ja kulutusi, mille kompenseerimiseks toetust taotletakse. Toetuse eraldamine otsustatakse vallavalitsuse istungil lähtudes vallavolikogu poolt vastuvõetud korrast ja kehtestatud toetuste piirmääradest.

Valla sotsiaaltoetused on (koos kehtivate piirmääradega):

Sissetulekust sõltuvad toetused on:

Lasteaia kohamaks, lasteaia- ja koolitoidu, ühiselamuüüri ning töövihikute toetus,

Makstakse vähekindlustatud perekonnale/isikule 100 % tasumisele kuuluvast summast. Toetuse avaldused esitatakse üldjuhul jaanuaris, mais ja septembris ning toetus määratakse korraga üheks perioodiks - jaanuarist aprillini, maist augustini, septembrist detsembrini

Lastelaagri toetus 50% laagri maksumusest

Lastelaagri toetust saavad taotleda vähekindlustatud perekonnad/isikud

Huvikooli õppemaksu toetus 100% ühe huvikooli õppemaksust

Huvikoolitoetust saab taotleda ühes huvikoolis õppiva õpilase õppemaksust vabastamiseks. Huvikooli õppemaksu toetuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus koos nõutavate lisadokumentidega huvikooli  direktorile, kes koos omapoolse kinnitusega lapse edasijõudmise kohta huvikoolis esitab avalduse Kose Vallavalitsusele.

Laste ravimitoetus lastele kuni 100% tasumisele kuuluvast summast, prillitoetus lastele kuni 50 % prilliklaaside või läätsede maksumusest, kuid mitte enam kui 100 eurot aastas ühe lapse kohta, puuetega laste ortopeediliste ja invatehniliste abivahendite toetus kuni 75% abivahendi maksumusest või tasumisele kuuluvast summast

Toetust makstakse vähekindlustatud perede lastele ja õpilastele. Ravimitoetust võib taotleda isikule, kes põeb pikaajalist ja kroonilist haigust ning kes ei saa ravimite ostuks riiklikku soodustust või kelle ravikulusid ei hüvitata muudel alustel ning kes on Kose valla elanik. Erandjuhtudel kompenseeritakse  soodusravimeid. Taotlemisel tuleb lisada avaldusele ostukviitung, millel on kirjas ravimi või abivahendi nimetus ja  taotleja poolt tasumisele kuuluv summa.

Ühekordne rahaline sotsiaaltoetus, mille määr sõltub konkreetsest juhtumist

Toetust on õigus taotleda Kose valla elanikul, kes ise või tema perekond on ajutiselt sattunud majanduslikult raskesse olukorda.

Elamukütte toetus 200€ aastas

Elamukütte(küttepuud, kivisüsi, brikett jm)ostmist kompenseeritakse Kose vallas elavale seadusjärgsete ülalpidajateta vähekindlustatud eakale, puudega inimesele või vähekindlustatud suurele perele üks kord aastas. 

Matusetoetus 150€

Matusetoetust makstakse isiku, kes surmapäeval oli Kose valla elanik, surma korral. Toetust makstakse matuste korraldajale avalduse alusel ja surmatõendi esitamisel.       

Rehabilitatsiooniteenuse toetus puudega ja eakale isikule kuni 50 % ning ortopeediliste ja invatehniliste vahendite toetus kuni 75 % ja ravimitoetus kuni 100%  tasumisele kuuluvast summast;

Ortopeediliste ja invatehniliste abivahendite ostmise ja laenutamise toetust makstakse vähekindlustatud puudega inimestele. Toetuse suuruse otsustab vallavalitsus lähtudes arsti ettekirjutusest ja riigieelarvest doteeritava summa suurusest. Ravimitoetust võib taotleda eakas ja puudega Kose valla elanik, kes põeb pikaajalist ja kroonilist haigust ning kes ei saa ravimite ostuks riiklikku soodustust või kelle ravikulusid ei hüvitata muudel alustel. Erandjuhtudel kompenseeritakse  soodusravimeid. Taotlemisel tuleb lisada avaldusele ostukviitung, millel on kirjas ravimi nimetus ja  taotleja poolt tasumisele kuuluv summa.

Toetus töötutele

Toetust töötutele makstakse pikaajalisele töötule tööotsimisega seotud kulude kompenseerimiseks. Toetuse taotleja peab olema Kose valla elanik.

 

Sissetulekust mitte sõltuvad toetused on:

Sünnitoetus 400€

Sünnitoetust makstakse lapse emale või isale tingimusel, et mõlemad lapsevanemad (v.a. üksikvanem) on  Kose valla elanikud ning üks vanematest on olnud vähemalt üks aasta enne lapse sünni registreerimist  Kose valla elanik. Mitmikute sünni puhul makstakse sünnitoetust iga vastsündinu kohta.

Esimesse klassi mineva lapse toetus 100€

Esimesse klassi mineva lapse toetustmakstakse lapse emale või isale tingimusel, et mõlemad lapsevanemad (v.a. üksikvanem) on  Kose valla elanikud ning kelle laps on rahvastikuregistri andmetel Kose valla elanik ja on kantud 1. klassi õpilasena Kose valla kooli nimekirja. Nimetatud toetust makstakse ka juhul, kui laps on kantud 1. klassi õpilasena väljaspool valda asuva muukeelse õppekeelega või erivajadustega laste kooli 1. klassi nimekirja.

Matusetoetus 150€

Matusetoetust makstakse isiku, kes surmapäeval oli Kose valla elanik, surma korral. Toetust makstakse matuste korraldajale avalduse alusel ja surmatõendi esitamisel.       

Eakate tähtpäeva toetus 50€

Eaka, kes on Kose valla elanik, tähtpäeva toetust makstakse ühekordse toetusena alates 80-ndast sünnipäevast igal 5- ja 0-ga lõppeval sünnipäeval.

Paremate lõpetajate tunnustamine.

Paremate lõpetajate tunnustamisel võetakse arvesse valla üldhariduskooli 9. ja 12. klassi lõpetamise tulemusi. Medaliga gümnaasiumi lõpetajale 64 eurot,  "4" ja "5"- ga  gümnaasiumi lõpetajale ja kiitusega põhikooli lõpetajale 32 eurot,  "4" ja "5" – ga põhikooli lõpetajale 23 eurot;

Lasteaia toidutoetus suurele perele.

Perekond, kust käib lasteaias 3 või enam last, on vabastatud lasteaiatoidu tasumisest eeldusel, et lapsed on Kose valla elanikud. Toetuse avaldused esitatakse üldjuhul jaanuaris, mais ja septembris ning toetus määratakse korraga üheks perioodiks: jaanuarist aprillini, maist augustini, septembrist detsembrini.

Puudega lapse hooldaja toetus 40€ kuus

Puudega lapse hooldajatoetuse taotlemiseks esitab lapse seaduslik esindaja või perekonnas hooldaja, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu, vormikohase taotluse koos lisadokumentidega vallavalitsusele. Puudega laps peab olema Kose valla elanik.

Puudega täisealise isiku hooldaja toetus 40€ raske ja 60€ sügava puudega inimese hooldajale 

Puudega täisealise isiku, kes on Kose valla elanik,  hooldajatoetuse taotlemiseks esitavad  hooldaja ja hooldust vajav isik vormikohased taotlused koos lisadokumentidega vallavalitsusele. Hooldajatoetus määratakse hooldajale, kui on läbi viidud hindamine ja hooldusvajadusega isiku iseseisvat toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega. Hooldajatoetust ei maksta üldjuhul ülalpidamiskohustusega isikule.

Hoolduspere toetus

Toetust makstakse isikule/perekonnale, kes kasvatab ja hooldab oma peres ühte või mitut mittebioloogilisest perest Kose valla last, vastavalt perekonnas hooldamise lepingule.