KOSE VALLA SOTSIAALTOETUS

Toetuste maksmist reguleerib 16.03.2017 Kose Vallavolikogu poolt vastu võetud määrus nr. 135 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord".

Toetust on õigus taotleda abivajaval isikul, kes on Kose valla elanik või erandkorras isikul, kes vajab vältimatut sotsiaalabi ja kelle rahvastikuregistrijärgset elukohta ei saa kindlaks määrata.

Valla eelarvest antavad toetused jagunevad sotsiaaltoetusteks ja peretoetusteks.

Sotsiaaltoetusi makstakse vähekindlustatud Kose vallas elavale isikule/perekonnale tema toimetuleku soodustamiseks ja parandamiseks kattes osaliselt hädavajalikke kulusid, mida ei hüvitata teiste riiklike või kohalike toetuste või teenustega.

Vähekindlustatud on isik/perekond, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 250 eurot kuus. Sotsiaaltoetuste taotlemisel tuleb taotlusele lisada pere sissetulekut tõendavad dokumendid ja vajadusel kuludokumendid.

Peretoetusi makstakse Kose vallas elavale isikule/perekonnale toimetuleku soodustamiseks, kui tal on täidetud  toetuse taotlemiseks seatud eeltingimused.

 

Sotsiaatoetused on:

(1)   Vältimatu sotsiaalabi toetus, mida makstakse isikule/perekonnale kes on ajutiselt sattunud majanduslikult raskesse olukorda hädavajalike esmakulutuste katmiseks. 

(2)   Lasteaia toidu- ja kohamaksutoetus.  Toetuse avaldused esitatakse üldjuhul jaanuaris, mais ja septembris, hiljemalt  vastava kuu 15. kuupäevaks ning toetus määratakse korraga üheks perioodiks - jaanuarist aprillini, maist augustini, septembrist detsembrini.  Peale 15. kuupäeva esitatud taotluses ei saa taotleda toetust jooksva kuu eest. Kompenseeritakse 100 % tasumisele kuuluvast summast.

(3)   Üldhariduskooli pikapäevarühma toidutoetus. Toetuse avaldused esitatakse üldjuhul septembris, detsembris ja märtsis, hiljemalt vastava kuu 15. kuupäevaks ning toetus määratakse korraga üheks perioodiks – septembrist novebri lõpuni, detsembrist veebruari lõpuni, märtsist juuni lõpuni.  Peale 15. kuupäeva esitatud taotluses ei saa taotleda toetust jooksva kuu eest. Kompenseeritakse 100% tasumisele kuuluvast summast.

(4)   Kutseõppeasutustes õppivate õpilaste toetus. Kutseõppeasutustes õppivad õpilased saavad taotleda kas õpilaskodu majutuse maksmise toetust või sõidutoetust. Toetuse taotlusele tuleb lisada pere sissetulekut tõendavad dokumendid. Õpilaskodu majutuse toetus on perioodiline, toetuse avaldused esitatakse üldjuhul septembris, detsembris ja märtsis, hiljemalt vastava kuu 15. kuupäevaks ning toetus määratakse korraga üheks perioodiks – septembrist novembri lõpuni, detsembrist veebruari lõpuni, märtsist juuni lõpuni.  Peale 15. kuupäeva esitatud taotluses ei saa taotleda toetust jooksva kuu eest.Toetuse määramisel väljastab vallavalitsus kutseõppeasutusele  garantiikirja õpilaskodu majutuse arve tasumise kohustuse ülevõtmise kohta. Kompenseeritakse kuni 100% kulutustest. Kutseõppeasutustes õppivate õpilaste  sõidutoetuse saamiseks tuleb esitada taotlus koos kulusid tõendavate dokumentidega. Sõidutoetuse maksmisel kompensatseeritakse kuni 50%  kutseõppeasutuse õpilasele õppetöö perioodil tehtud kulutustest.

(5)   Vähekindlustatud pere lapse koolitoetus. Toetus on ette nähtud lapsele õppevahendite, vajalike koolitarvete ja/või kooliriiete ostmiseks ja koolis käimisega seotud põhjendatud kulude katmiseks. Taotluse toetuse saamiseks võib esitada lapsevanem, hooldaja, eestkostja, pedagoog või  sotsiaaltöötaja. Kui toetust taotleb lapsevanem, hooldaja või eestkostja, tuleb taotlusele lisada dokumendid pere sissetuleku kohta. Vallavalitsusel on õigus otsustada, et lapsele vajalikud õppevahendid, koolitarbed jm ostab lapsele taotluse esitaja. Toetuse suurus 50 eurot lapse kohta aastas.

(6)   Lastelaagri toetus. Toetuse taotlemisel tuleb avaldusele lisada laagri arve või laagri korraldaja teatis, kus on näha laagri nimi, laagri toimumise aeg ja maksumus ning laagris osaleva lapse nimi. Lastelaagri toetuse maksmisel kompenseeritakse kuni 50% laagri maksumusest, kolme ja enama lapsega peredele kuni 75% kuid mitte enam kui 100 eurot aastas ühe lapse kohta.

(7)   Huvikooli õppemaksu toetus. Toetust saab taotleda õpilase vabastamiseks ühe munitsipaalhuvikooli õppemaksust. Toetuse avaldused esitatakse üldjuhul septembris, detsembris ja märtsis, hiljemalt vastava kuu 15. kuupäevaks ning toetus määratakse korraga üheks perioodiks – septembrist novembri lõpuni, detsembrist veebruari lõpuni, märtsist juuni lõpuni. Peale 15. kuupäeva esitatud taotluses ei saa taotleda toetust jooksva kuu eest.

(8)   Laste prillitoetus. Toetuse avaldusele tuleb lisada kuludokumendid, kus on välja toodud:

1)     lapse nimi, kellele on prillid või läätsed ostetud

2)     prillide puhul prilliklaaside maksumus.

          Prillitoetuse maksmisel kompenseeritakse kuni 100% prilliklaaside või läätsede

          maksumusest kuid mitte enam kui 100 eurot aastas ühe lapse kohta.

(9)   Puudega inimese rehabilitatsiooniteenuse, abivahendite või ravimite toetus. Toetust saab taotleda meditsiiniliselt põhjendatud abivahendi soetamise või rentimise,  rehabilitatsiooniteenuse või retseptiravimite kulude osaliseks  katmiseks. Toetuse taotlemisel tuleb avaldusele lisada maksedokument, kus on kirjas kellele ja mille eest on arve esitatud või kellele retseptiravim väljastatud. Toetuse maksmisel kompenseeritakse kuni 75 %  tehtud kulutustest kuid mitte enam kui 200 eurot aastas.

(10)  Eluasemekulude toetus kuni 200 eurot aastas.  Elamukütte (küttepuud, kivisüsi, brikett jm) ostmist kompenseeritakse Kose vallas elavale seadusjärgsete ülalpidajateta vähekindlustatud eakale, puudega inimesele või  suurele perele. Toetuse avaldusele tuleb lisada kuludokumendid, mis tõendavad elamukütte ostmist.

(11)  Vanemliku hoolituseta jäänud lapse toetus. Toetus on ette nähtud vanemliku hoolitsuseta Kose valla lapse ühekordsete  kulutuste katmiseks.

(12) Üldhooldekodus elava isiku ülalpidamiskulude toetus. Toetust makstakse üldhooldekodu teenust saava isiku hoolduskulude katteks, kui tema sissetulek ei võimalda katta hoolduskulusid ja tal puudub seadusjärgne ülalpidaja või kui isiku perekonna või seadusjärgse ülalpidaja materiaalne olukord ei võimalda katta hoolduskulusid. Toetust võib taotleda teenust saav isik ise, tema prekonnaliige või seadusjärgne ülalpidaja tingimusel. Toetus makstakse vastavalt teenuseosutajaga sõlmitud lepingule teenuseosutaja poolt  esitatud arvete alusel. 

 

Peretoetused on:

(1)     Sünnitoetus 400 eurot. Toetust makstakse lapse emale või isale tingimusel, et mõlemad lapsevanemad (v.a. üksikvanem) on Kose valla elanikud ning üks vanematest on olnud vähemalt üks aasta enne lapse sünni registreerimist Kose valla elanik. Mitmikute sünni puhul makstakse sünnitoetust iga vastsündinu kohta. Kui lapse sünd on regitreeritud Kose vallas, siis toetuse saamiseks eraldi tatolust esitama ei pea. Väljaspool Kose valda registreeritud sündide puhul tuleb esitada vallavalitsusele vabas vormis taotlus.

(2)     Esimesse klassi mineva lapse toetus 100 eurot. Makstakse lapse emale või isale tingimusel, et mõlemad lapsevanemad (v.a. üksikvanem) on  Kose valla elanikud ning üks vanematest on olnud vähemalt üks aasta enne lapse 1. klassi minekut  Kose valla elanik ning kelle laps on kantud 1. klassi õpilasena Kose valla kooli nimekirja. Toetust makstakse ka juhul, kui laps on kantud 1. klassi õpilasena väljaspool valda asuva muukeelse õppekeelega või erivajadustega laste kooli 1. klassi nimekirja. Toetuse taotlemiseks lapsevanem avaldust esitama ei pea, andmed 1. klassi minevate laste kohta kogutakse igal aastal septembri kuu alguses läbi koolide. Lapsevanem peab toetuse ülekandmiseks edastama koolile kellele ja millesele  arveldusarvele toetus kantakse. Väljaspool valda asuva muukeelse õppekeelega või erivajadustega laste kooli 1. klassi õppima asuva lapse vanemad esitavad toetuse taotlemiseks avalduse valla kantseleisse.

(3)     Paremate lõpetajate tunnustamine.  Paremate lõpetajate tunnustamisel võetakse arvesse valla üldhariduskooli 9. ja 12. klassi lõpetamise tulemusi. Taotluse toetuse määramiseks esitavad koolid. Toetus kantakse üle tunnustuse saanud õpilase või tema seadusliku esindaja arveldusarvele. Toetuse suurused medaliga gümnaasiumi lõpetaja 64 eurot, "4" ja "5" gümnaasiumi lõpetaja 32 eurot,  kiitusega põhikooli lõpetaja 32 eurot, "4" ja "5" põhikooli lõpetaja 23 eurot;

(4)     Lasteaia toidutoetus suurele perele.  Perekond, kust käib lasteias 3 või enam last on vabastatud lasteaiatoidu tasumisest eeldusel, et vähemalt üks lapsevanematest ja lapsed on Kose valla elanikud. Taotlus toetuse saamiseks tuleb lapsevanemal esitada igal aastal augustikuus. Toetus määratakse korraga üheks aastaks.

(5)     Matusetoetus 250 eurot. Matusetoetust makstakse isiku, kes surmapäeval oli Kose valla elanik, surma korral. Taotluse toetuse saamiseks esitab matuste korraldaja, lisades taotlusele koopia surmatõendist. Toetus kantakse üle taotluse esitaja arveldusarvele hiljemalt 5 tööpäeval peale nõuetekohase taotluse esitamist.

(6)     Eakate tähtpäeva toetus 50 eurot. Makstakse  ühekordse toetusena alates 80-ndast sünnipäevast igal 5- ja 0-ga lõppeval sünnipäeval. 80-ndal sünnipäeval kantakse toetus kas isiku arveldusarvele või makstakse välja valla kassast sularahas. Alates 85-ndast eluaastast viiakse toetus võimalusel/üldjuhul juubilarile koju.

(7)     Hooldaja toetus. Makstakse isikule, kes on määratud hooldajaks haldusakti alusel Puudega lapse hooldaja toetus 40 eurot kuus, raske puudega täisealise isiku hooldaja toetus 40 eurot kuus, sügava puudega täisealise isiku hooldaja toetus 60 eurot kuus.