Väljapool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus

Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

 

Üldhooldusteenuse rahastamine alates 01.07.2023

 

Teenust osutatakse isikule, kelle:

  1. toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega;
  2. rahvastikuregistrijärgne elukoht on Kose vald.

 

Teenuskoha maksumust rahastatakse valla eelarvest ja teenuse saaja sissetulekutest, kui vallavalitsus on välja selgitanud isiku vajaduse väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse järele.

 

Valla eelarvest tasutakse kehtestatud piirmäära alusel hoolduskulud (hooldusteenust vahetult osutavate hooldustöötajate ja abihooldustöötajate järgmisi kulusid: tööjõukulud; tööriietuse ja isikukaitsevahendite kulud; tervisekontrolli ja vaktsineerimise kulud, koolituse ja supervisiooni kulud).

 

Kose Vallavalitsuse 13.06.2023 määrus nr 5 „Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse hoolduskulude tasumise piirmäära kehtestamine" alusel on valla poolt tasutava hoolduskulu piirmääraks 650 eurot kuus.

 

Teenuse saaja tasub teenusekoha maksumusest majutus- ja toitlustuskulud ning muud teenuse osutamisega seotud kulud.

 

Kui teenuse saaja sissetulek on keskmisest vanaduspensionist madalam (2023. aastal 635,89 eurot), hüvitab omavalitsus puudujääva osa kuni inimese sissetuleku ja keskmise vanaduspensioni vaheni. Sissetulekuna arvestatakse teenuse saaja riiklik pension, kogumispension kogumispensionide seaduse tähenduses, töövõimetoetus töövõimetoetuse seaduse tähenduses ja sotsiaalmaksuga maksustatav tulu sotsiaalmaksuseaduse tähenduses.

 

Teenuse saaja võib taotleda kulu täiendavat hüvitamist valla eelarvest juhul, kui teenuse saaja koos seadusjärgsete ülalpidajatega ei ole võimeline tasuma teenuskoha maksumusest majutus- ja toitlustuskulusid. Teenuse osutamise eest isikult võetava tasu suuruse määramiseks hinnatakse teenuse saaja ja tema seadusjärgsete ülalpidajate majanduslikku olukorda ning suutlikkust teenuse eest tasuda.

 

Teenuse taotlemiseks tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud avaldus e-posti aadressil jaanika.kender@kosevald.ee või esitada taotlus paberkandjal Kose Vallavalitsusele. Avaldust menetleval ametnikul on õigus nõuda vajadusel taotlejalt täiendavaid dokumente. Otsuse teenusele suunamise ja teenuse rahastamise kohta teeb ametnik 10 tööpäeva jooksul taotluse ja lisadokumentide esitamisest.

 

Hea teada:

Sotsiaalkindlustusameti infograafik: „Mida teha siis, kui lähedane vajab hooldust?"

Kontakt

Sotsiaalosakond
Sotsiaalnõunik
Merike Pihla
tel 633 9327
merike.pihla@kosevald.ee

Õigusaktid