Väljapool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus

Teenuse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

Teenuse sihtgrupiks on isikud, kellel on terviseseisundist või tegevusvõimest tulenevalt ööpäevaringne hooldusvajadus  ja kellele vajalikku abi ei ole võimalik tagada muude sotsiaalteenustega. 

Teenuse osutamisel tagab teenuseosutaja teenuse saajale hooldustoimingud ning muud toetavad ja toimetulekut tagavad toimingud ja teenused, mis on määratud hooldusplaanis. Üldhooldusteenust võib osutada päevasel ajal päevahoiuna või ööpäevaringselt üldhooldekodus. Teenuse osutamisel ööpäevaringselt tagab teenuseosutaja teenuse saajale ka majutamise ja toitlustamise.

Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus on tasuline teenus. Teenuse eest tasub üldjuhul teenuse saaja. Kui teenuse saajal puuduvad rahalised vahendid või neist ei piisa teenuse eest tasumiseks ja kui isikul on perekonnaseadusest tulenevad ülalpidamist andma kohustatud isikuid, tasuvad teenuse eest teenuse saaja koos ülalpidamist andma kohustatud isikutega.

Teenuse saaja osas, kellel on raske majanduslik olukord ja kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või seadusjärgsed ülalpidajad ei ole võimelised raske majandusliku olukorra tõttu teenuse eest tasuma, võib vallavalitsus kaalutlusotsusega võtta  teenuse eest tasu maksmise kohustus täielikult või osaliselt üle või määrata teenuse eest tasumiseks isikule sotsiaaltoetust.

Kui üldhooldusteenuse kasutaja või tema seadusjärgne ülalpidaja soovib vallalt toetust teenuse kulude katmiseks, esitab ta vallavalitsusele taotluse sotsiaalteenuse rahastamiseks.  

Kontakt

Sotsiaalosakond
Sotsiaalnõunik
Merike Pihla
tel 633 9327
merike.pihla@kosevald.ee

Õigusaktid