Rahulolu-uuring

Seoses Kose vallavolikogu poolt algatatud Kose valla arengukava 2040 ning koolivõrgu arengukava 2040 koostamisega viidi ajavahemikul 10. juunist kuni 28. juunini 2019 vallavalitsuse tellimusel esmakordselt läbi uuring, mille eesmärgiks oli kaardistada elanike rahulolu peamiste avalike teenustega ning tuua välja ootused ja ettepanekud valla edasise arengu kavandamiseks. Küsitlus oli veebipõhine, mida levitati valla kodulehe ja sotsiaalmeediakanalite kaudu, kuid võimalus ankeetide täitmiseks oli ka paberkujul. Uuringu läbiviijaks oli osaühing Cumulus Consulting.
Analoogseid rahulolu-uuringuid on kavas hakata läbi viima regulaarselt, et tugevdada dialoogi valla

elanikega ja pakkuda inimestele suuremat võimalust kaasa rääkida valla elu korraldamises.

Kose Vallavalitsus ja küsitluse läbiviijad tänavad kõiki vastanuid!