« Tagasi

Töökuulutus - Kose Päevakeskuse juhataja

Kose Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Kose Päevakeskuse juhataja ametikohale

Nõutud haridus: sotsiaaltööalane kõrgharidus (võib olla omandamisel)

Tööaeg  Täistööaeg/Määramata ajaks

 

Tööle asumise aeg  6. jaanuar 2020

Päevakeskuse juhataja peamised tööülesanded on:

  1. Päevakeskuse igapäevatöö juhtimine;
  2. vastutab Päevakeskuse arengu ja eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest, päevakeskuse eelarve projekti koostamine ja esitamine;
  3. korraldab Päevakeskuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist vastavalt vallavara valitsemise korrale ning vastutab selle heaperemeheliku kasutamise ja säilimise eest;
  4. vastutab Kose Vallavalitsuse finantsosakonnale vajalike dokumentide ja informatsiooni õigeaegse edastamise eest;
  5. teeb vallavalitsusele ettepaneku Päevakeskuse struktuuri, töötajate koosseisu ja töö tasustamise aluste kinnitamiseks;
  6. kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;
  7. annab oma pädevuse piires Päevakeskuse töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  8. tagab aruannete koostamise ja esitamise;
  9. korraldab Päevakeskusesse saabunud teabenõuetele, kirjadele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamist ja nende lahendamist;
  10.  täidab muid tema töökohustustega seonduvaid ülesandeid.
 

Nõudmised kandidaadile

Omab vähemalt 3 aastast sotsiaaltöö alast töökogemust kohalikus omavalitsuses

Omab projektitöö kogemust

Arvutioskus (tabeli- ja tekstitöötlusprogrammid)

Eesti keele oskus kõrgtasemel

Väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus, sealhulgas mõtete ja informatsiooni suulise ja kirjaliku esitamise oskus, analüüsivõime

Kohusetunne, otsustus- ja algatusvõime

Valmidus meeskonnatööks

Pingetaluvus

Korrektsus asjaajamises

Tunneb ja oskab rakendada tööks vajalikke Eesti Vabariigi ja Kose valla õigusakte.

 

Autojuhilubade olemasolu (b-kategooria)

   

Omalt poolt pakume

Huvitavat ja vastutusrikast tööd

 

CV, sooviavaldus ja haridust tõendava dokumendi koopia palume esitada hiljemalt 09. detsembril 2019 aadressil Hariduse tn 1, 75101 Kose alevik Kose vald Harjumaa või e-posti aadressil vald@kose.ee märksõna „Päevakeskuse juhataja". Lisainfo telefonil 6339 327, kontaktisik sotsiaalnõunik Merike Pihla.