Hajaasustuse programmi selle aasta taotlusvoor on avatud 1. veebruarist kuni 1. aprillini 2021. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 1. aprilliks 2021.

Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Täpsem info Keskkond - Hajaasustuse programm all.
 

Head Kose valla inimesed!
Et vältida suurt haiguspuhangut, palume võimalusel suhelda ametnikega telefoni ja e-kirja teel.
Kui kokkusaamine on siiski hädavajalik, leppige palun selleks aeg eelnevalt kokku. Ametnike kontaktid on leitavad valla veebilehelt. Palume ametnikega kohtumisele tulla tervena.
Taotlusi saab esitada digiallkirjastatult e-posti aadressil vald@kose.ee või jätta allkirjastatult paberkandjal vallavalitsuse postkasti Hariduse tn 1 Kose alevik. 
Vallamaja välisuste juures on dosaatorid ja palume käed sisenemisel desinfitseerida.
Täname Teid mõistva suhtumise eest ja hoiame oma tervist!

 

04.03.2021 Kose Vallavalitsus ootab esitama kandidaate tiitlile „Kose valla Aasta Ema“

Ootame Kose valla inimestelt aktiivset soovi ja tahet märgata oma kõrval tublisid inimesi ja kutsume üles esitama kandidaate „Kose valla Aasta Ema" tiitlile. Ootame vabas vormis kirjalikke ettepanekuid kandidaatide kohta hiljemalt 26. märtsiks 202...  Loe edasi »

02.03.2021 Kõik raamatukogud on endiselt AVATUD
22.02.2021 Wc-poti kasutamise reegel - lase potist alla ainult seda, mis sinna kuulub
17.02.2021 Koolivaheaja bussiplaan
03.02.2021 Raamatukogude ülevaade
03.02.2021 Kose valla raamatukogude lugejate rahulolu küsitluse tulemustest
02.02.2021 Kultuurikalendri koosolek
01.02.2021 Maapered saavad tänasest taotleda toetust oma elutingimuste parandamiseks
26.01.2021 LEADER taotlusvoor 2021. aastal
25.01.2021 Töökuulutused
21.01.2021 Töökuulutus - lasteaiaõpetaja
21.01.2021 Juhis sporditegevusele sise- ja välitingimustes alates 18. jaanuarist 2021
20.01.2021 Talverõõme on võimalik nautida hooldatud suusaradadel ja uisuväljakutel
15.01.2021 Töökuulutus
15.01.2021 Valitsuskabineti 14.01.2021 nõupidamise otsused piirangute kohta Harjumaal ja Ida-Virumaal
13.01.2021 Kose valla üldplaneeringut muutva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek
05.01.2021 Info võõrsilt tagasipöördunud meie rahvuskaaslastele
04.01.2021 Töökuulutus - lasteaiaõpetaja
03.01.2021 Lumetõrje piirkonnad ja kontaktid
23.12.2020 Töökuulutus - kunstiosakonna õppejuht
23.12.2020 Valitsus kehtestab Harjumaal Ida-Virumaaga sarnanevad piirangud
23.12.2020 Lühendatud tööaeg
21.12.2020 23.12.2020 - 10.01.2021 Kose siseliinid koolivaheajal
21.12.2020 Jõulujumalateenistused Kose kirikus
21.12.2020 Kose Vallavalitsus kuulutab välja kandidaatide esitamise tänuplaadile „Särav tegu“ või „Särav tegija“ ja tänuplaadile „Särav Noor“

Üldinfo

Kose vald paikneb 40 km pikkuses osas Tallinna-Tartu maantee ümbruses. Vallas on 5 alevikku ja 58 küla. Valla administratiivne keskus, Kose alevik, asub Tallinnast ca 40 km kaugusel. Kose valla naabriteks on põhjas Saku, KiiliRae ja Raasiku vald, idas Järva vald ja Anija vald, lõunas Paide linn ja Türi vald, läänes Rapla vald ja Kohila vald.


     Vaata kõiki üritusi

KSH ja DP teated

« Tagasi

Metsatuka kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Kose Vallavalitsus võttis 19. jaanuaril 2021 korraldusega nr 34 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Saula külas asuva Metsatuka kinnistu detailplaneeringu (Osaühing Hirundo, töö nr HDP-02/2020). Detailplaneering algatati Kose Vallavalitsuse 21. märtsi 2017 korraldusega nr 156. Sama korraldusega jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu eesmärk on Metsatuka kinnistu maa sihtotstarbe osaline muutmine, kuni kahe majutuse ja/või toitlustuse kasutusotstarbega hoone ehitusõiguse määramine. Planeeritava ala pindala on 6760 m2. PlanS § 125 lg 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alal või juhul. Kose valla üldplaneeringu kohaselt asub Metsatuka (33701:002:0903) katastriüksus puhke- ja virgestusmaa juhtotstarbega maa-ala, kus on seatud detailplaneeringu koostamise kohustus ehitusloakohustusliku hoone püstitamisel. Kõnealune detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kose valla üldplaneeringuga ehk detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Detailplaneeringu kohaselt määratakse krundile järgmine ehitusõigus: lubatud on krundile püstitada üks kuni 345 m2 ehitisealuse pinnaga 8 m kõrgune hoone. Hoone lubatud välisviimistluse materjalid puit, krohv, klaas, kivi. Hoone katusekalle 0-40 kraadi. Parkimine lahendatakse krundisiseselt ning lisaks nähakse ette parkimiskohad Saula Siniallikate külastajatele.

Detailplaneeringu on kooskõlastanud Maanteeamet ja Päästeameti Põhja päästekeskus. Koostööd on tehtud tehnovõrkude valdajate, naaberkinnistute omanike ja isikutega, kes on avaldanud soovi olla kaasatud. Detailplaneeringu realiseerumisel avaldub positiivne majanduslik mõju kinnistu heakorrastamise näol. Rajatav hoone ja korrastatud parkla, mis teenindab Saula Siniallikate looduskaitseala külastajaid, tõstab piirkonna kinnisvara keskmist väärtust ja muuda piirkonda ilmekamaks. Detailplaneeringuga planeeritud hoone rajamisega positiivne sotsiaalne mõju väljendub uute töökohtade lisandumisel. Planeeringuga kaasnevatest mõjudest on võimalik lugeda pikemalt detailplaneeringu seletuskirja peatükis 2.4 „Planeeringuga kaasnevad mõjud".

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 22. veebruar – 7. märts 2021 Kose Vallavalitsuse majandusosakonnas (Hariduse tn 1, Kose alevik, II korrus) ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamused palume saata elektrooniliselt aadressile vald@kose.ee või postiga aadressile Hariduse tänav 1, Kose alevik, 75101 Kose. Avaliku väljapaneku jooksul on paberkandjal materjalidega võimalik tutvuda Kose Vallavalitsuse lahtiolekuaegadel, elektroonselt endale sobival ajal. Menetlusdokumentidega on võimalik tutvuda Kose Vallavalitsuse majandusosakonnas paberkandjal, kuid tungival vajadusel ja etteteatamisel saab Kose Vallavalitsus korraldada ka menetlusdokumentidega tutvumise võimaluse elektroonselt. Seoses COVID-19 viiruse jätkuva levikuga ja viiruse tõkestamisega soovitame detailplaneeringu materjalidega tutvuda elektroonselt. Paberkandjal materjalidega tutvumine valida eelkõige juhul, kui elektroonsete materjalidega tutvumise võimalus puudub. Palume isikutel, kes paberkandjal materjalidega soovivad tutvuda, oma soovist ette teatada arhitekt Enelin Alterile (enelin@kose.ee, tel. 6339325), et tagada isikutele avaliku väljapaneku asukohas planeeringu materjalidega tutvumise ajaks nõuetekohased tingimused.

Palume jälgida jooksvalt infot valla veebilehel. Seoses COVID-19 viiruse jätkuva levikuga ja viiruse tõkestamisega jälgime Vabariigi Valitsuse ühisavaldusi ja otsuseid. Vajadusel võtab Kose Vallavalitsus õiguse teha muudatusi avaliku väljapaneku toimumise osas. Küsimused ja täiendav info: Enelin Alter, enelin@kose.ee, 6339325.

Seletuskiri ja joonised
Kooskõlastused ja koostöö


Valla statistika

Rahvaarv: 7281
Pindala: 532,85 km²
Suurim asula: Kose (2096)
Koole: 4