28.04.2021 Navicupi abil Kose valda avastama

2020. aastal sõlmiti koostöökokkulepe, millega Kose vald liitus Navicup kaardirakendusega „Harjumaa sportlik vaba aeg". Kaardirakendusega on tänaseks liitunud Jõelähtme, Rae, Viimsi, Raasiku ja Kose vald. Liitumise osas on huvi üles näidanud ka An...  Loe edasi »

04.12.2018 REGISTREERI END KOSE VALLA ELANIKUKS!

08.06.2021 Kose Lasteaed otsib oma meeskonda õppejuhti, haldusjuhti, õpetajaid, sekretäri

 Loe edasi »

01.06.2021 Lõpuaktuste ajad Kose valla koolides
01.06.2021 Raamatukogudes suvised lahtiolekuajad
01.06.2021 Jaanitulede ja suvesündmuste korraldamisest Kose vallas
28.05.2021 Ardu kooli töökuulutused
21.05.2021 Töökuulutus - VEEKÄITLUSOPERAATOR
12.05.2021 „Hea avalik ruum“ programmiga saab korda veel neli väikelinna keskust
10.05.2021 Avalike ürituste ja teiste rahvarohkete ürituste korraldamisel kehtivad nakkushaiguste leviku terviseohutuse nõuded kuni 16.05. 2021
10.05.2021 Lasteaedade rahuloluküsitlus
07.05.2021 Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool otsib oma meeskonda
04.05.2021 Kose-Uuemõisa kaitse- ja puhkeväärtusega riigimetsas plaanitavad metsatööd
04.05.2021 Kose kaitse- ja puhkeväärtusega riigimetsas plaanitavad metsatööd
03.05.2021 Kose Vallavalitsus kuulutab välja meenekonkursi tähtajaga 29. 08. 2021
03.05.2021 Oru lasteaia töökuulutused
29.04.2021 Programmi HEA AVALIK RUUM abil korrastatakse Kose aleviku keskosa
28.04.2021 Kaasava eelarve tulemus
28.04.2021 2021/22.õa-l esimesse klassi astumine
14.04.2021 KredEx avas lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru
08.04.2021 Seitsmes üle-eestiline avatud talude päev toimub 24.-25. juulil
18.03.2021 Teade Kose-Uuemõisa kaitse- ja puhkeväärtusega riigimetsa metsatööde plaanide kohta
18.03.2021 Teade Kose kaitse- ja puhkeväärtusega riigimetsa metsatööde plaanide kohta
11.03.2021 Raamatukogudes KONTAKTIVABA LAENUTUS
01.02.2021 Maapered saavad tänasest taotleda toetust oma elutingimuste parandamiseks
13.01.2021 Kose valla üldplaneeringut muutva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek
03.01.2021 Lumetõrje piirkonnad ja kontaktid

Üldinfo

Kose vald paikneb 40 km pikkuses osas Tallinna-Tartu maantee ümbruses. Vallas on 5 alevikku ja 58 küla. Valla administratiivne keskus, Kose alevik, asub Tallinnast ca 40 km kaugusel. Kose valla naabriteks on põhjas Saku, KiiliRae ja Raasiku vald, idas Järva vald ja Anija vald, lõunas Paide linn ja Türi vald, läänes Rapla vald ja Kohila vald.


     Vaata kõiki üritusi
Taotluste ja avalduste esitamine

 

KSH ja DP teated

« Tagasi

Kose valla üldplaneeringut muutva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek

Kose Vallavolikogu algatas 12.08.2020 otsusega nr 212 kehtivat Kose valla üldplaneeringut muutva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on uue lasteaia hoone ja seda teenindava taristu ning spordirajatiste rajamine planeeritavale maa-alale, tehnovõrkude lahendamine, liiklus- ja parkimiskorralduse lahendamine. Planeeritava alana käsitletakse järgmisi maaüksuseid Kose alevikus: Linnari (katastritunnus 33702:001:0598, sihtostarve 100% maatulundusmaa), Nerrila (katastritunnus 33702:001:0316, sihtotstarve 100% maatulundusmaa), Tankla tee (katastritunnus 33801:001:0497, sihtotstarve 100% transpordimaa), Ujula tn 10a (katastritunnus 33702:003:0196, sihtotstarve 100% üldkasutatav maa), Hariduse tn 2 (katastritunnus 33801:001:1171, sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa), Hariduse tn 2b (katastritunnus 33702:003:0490, sihtotstarve 100% elamumaa) ja Ujula tänav (katastritunnus 33801:001:0268, sihtotstarve 100% transpordimaa), Kose-Jägala kergtee L12 (katastritunnus 33801:001:0840, sihtotstarve 100% transpordimaa), 12 Kose-Jägala tee (katastritunnus 33701:002:0324, sihtotstarve 100% transpordimaa), Ujula tn 2 (katastritunnus 33801:001:0430, sihtotstarve 100% üldkasutatav maa). Planeeritava ala pindala kokku ca 9,3 ha ning planeeringuala piir on nähtav detailplaneeringu materjalides.

Koolieelise lasteasutuse seaduse kohaselt loob valla- või linnavalitsus kõigile pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele, kelle elukoht on antud valla või linna haldusterritooriumil ning kelle vanemad seda soovivad, võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteasutuses. Kose vallas on vastavalt vallavolikogu määrusele kinnitatud neli lasteaia teeninduspiirkonda ja kokku tegutseb 4 lasteaeda: Ardu (3 rühma), Oru (6 rühma), Kose-Uuemõisa (4 rühma) ning Kose lasteaed (15 rühma). Kõige suurema teeninduspiirkonnaga Kose Lasteaed tegutseb neljas õppehoones, millest kaks asuvad Kose alevikus (peamajas 6 rühma, Hariduse tn majas 2 rühma) ning teised hooned Ravilas (4 rühma) ja Habajal (2 rühma). Kose vald on viimaste aastatega väga kiiresti kasvanud rahvastiku rände arvelt ning see väljendub ka lasteaiakohtade hüppelises nõudluses eriti Kose ja Kose-Uuemõisa teeninduspiirkonnas sõimeealiste laste vanuserühmas. 2021.a sügiseks oleme seisus, kus Kose lasteaeda on järjekorras 32 sõimeealist last ning 2022. a 17 last, Kose-Uuemõisa Lasteaeda on järgmiseks sügiseks järjekorras rohkem lapsi kui suudetakse vastu võtta. Kosel ja selle ümbruses lähiaastatel käivituvad kinnisvara arendused kasvatavad lasteaiakohtade nõudlust veelgi ning praegune praktika on näidanud, et kinnisvara soetavad eelkõige noored pered. Lahendusena lasteaiakohtade nappusele täiendasime 2019. aastal Kose lasteaeda täiendava rühma avamisega mooduli lisamise näol, mille tulemusel on õueala saavutanud laste poolt maksimaalse lubatud kasutuse. Käesoleval aastal renoveerisime Kose lasteaed PäevaLill Ravila majas kaks rühmaruumi ja mänguväljaku uute mudilaste vastuvõtmiseks. Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine toob omavalitsusele kohustuse tagada kõigile lastele vajalikud tingimused st erivajadustega lastele rühmade loomist, milleks Kose lasteaias täiendavaid ruume pole. Laste arvu kasv tingib ka personali ruumide ning köögibloki laiendamise vajaduse.

Planeeringuga kavandatakse ala lääneossa, praegusele põllumaale, ehitada lasteaed ning spordirajatised koos parkla ja ühiskondliku vabaaja alaga. Ala idaossa, hetkel asfalteeritud ja suures osas kasutuseta platsile ning platsi servas olevale haljasalale, on planeeritud äriotstarbega krundid, sõiduõppeplats ning Kose aleviku keskne parkla, mis teenindab eelkõige Kose Spordimaja, Kose Kultuurikeskust ja Kose Raamatukogu. Kokku moodustatakse 7 krunti – lasteaed (POS 1), spordihall, mänguväljakud, spordirajatised (POS 2), ärihooned (POS 3 ja POS 4) ning tee- ja tänav (POS 5, POS 6 ja POS 7). Hoonestusalad on kavandatud POS 1 – POS 4. POS 5 – POS 7 on planeeritud tee- ja tänava maa-alaks ning neile hoonestusalasid ei määrata. POS 1 lubatud kokku ehitada kuni 4 hoonet ehitisealuse pinnaga 7000 m2. POS 2 lubatud kokku ehitada 8 hoonet ehitisealuse pinnaga 10000 m2. POS 3 ja POS 4 lubatud kokku ehitada krundi kohta 2 hoonet ehitisealuse pinnaga 500 m2. Hoonete kõrgus 12 m (POS 1, POS 3, POS 4) või 15 m (POS 2).

Uue lasteaia lisandumine loob soodsamad võimalused noortel peredel piirkonda elama asumiseks, mis omakorda elavdab piirkonna majandustegevust. Lisaks suureneb kohalike teenuseid ja tooteid kasutatavate isikute arv. Rajatavad hooned tõstavad piirkonna kinnisvara keskmist väärtust. Positiivne majanduslik mõju avaldub nii lasteaia kui ka spordirajatiste juurde tekkivate uute töökohtade näol. Detailplaneeringuga on määratud kruntidele sobilikud arhitektuurilised tingimused hoonete rajamiseks. Kavandatu elluviimisel luuakse soodsad võimalused piirkonna elanikel tegeleda vaba aja veetmisega. Detailplaneeringuga kavandatu rajamisega kaasnev positiivne sotsiaalne mõju väljendub lasteaiakohtade arvu tõusus ning uute sportimisvõimaluste loomises kogu piirkonna elanikele. Kavandatuga tõuseb elukeskkonna väärtus, mis soodustab ala sotsiaalset arengut. Kuritegevuse ennetamiseks soovitatud välisvalgustuse rajamisel kaasneb positiivne mõju lähiümbruse elanikele turvalisuse suurendamise näol. Negatiivne mõju sotsiaalsele keskkonnale võib avalduda eelkõige ehitusperioodil lähiümbruse elanikele põhiliselt suurenenud müra- ja vibratsioonitaseme ning liiklussageduse näol. Planeeritava tegevusega negatiivne mõju majanduslikule, kultuurilisele ja sotsiaalsele keskkonnale puudub. Pikemalt on planeeringuga kaasnevatest mõjudest võimalik lugeda detailplaneeringu seletuskirja peatükis 3.10 „Planeeringu rakendamisega kaasnevad muud mõjud".

 

Detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 21. jaanuar – 21. veebruar 2021. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu eelnõu kohta arvamust. Arvamused palume saata elektrooniliselt aadressile vald@kose.ee või postiga aadressile Hariduse tänav 1, Kose alevik, 75101 Kose.

Avalik väljapanek (paberkandjal):
1.         Kose Vallavalitsuse majandusosakond (Hariduse tn 1, Kose alevik, 75101 Kose);
2.         Kose Raamatukogu (Hariduse tn 2, Kose alevik, 75101 Kose);
3.         Kose-Uuemõisa Raamatukogu (Tiigi tn 1, Kose-Uuemõisa alevik, 75102 Kose).

Avalik väljapanek (elektroonselt): Kose valla veebileht (www.kosevald.ee).

Avaliku väljapaneku jooksul on paberkandjal materjalidega võimalik tutvuda asutuste lahtiolekuaegadel, elektroonselt endale sobival ajal. Seoses COVID-19 viiruse jätkuva levikuga ja viiruse tõkestamisega soovitame detailplaneeringu eelnõu materjalidega tutvuda elektroonselt. Paberkandjal materjalidega tutvumine valida eelkõige juhul, kui elektroonsete materjalidega tutvumise võimalus puudub. Palume isikutel, kes paberkandjal materjalidega soovivad tutvuda, oma soovist ette teatada, et tagada isikutele avaliku väljapaneku asukohas planeeringu materjalidega tutvumise ajaks nõuetekohased tingimused. Kose Vallavalitsuse majandusosakonna kontaktisikuks on Enelin Alter (enelin@kose.ee, tel. 6339325) ja raamatukogudes raamatukogu personal (Kose Raamatukogu kosermtk@kose.ee, tel. 6036589 või 5279081 ning Kose-Uuemõisa Raamatukogu taht@kose.ee või kuinternet@kose.ee, tel. 675 1279).

Palun jälgida jooksvalt infot valla veebilehel. Seoses COVID-19 viiruse jätkuva levikuga ja viiruse tõkestamisega jälgime Vabariigi Valitsuse ühisavaldusi ja otsuseid. Vajadusel võtab Kose Vallavalitsus õiguse teha muudatusi avaliku väljapaneku toimumise osas. Küsimused ja täiendav info: Enelin Alter, enelin@kose.ee, 6339325.

Materjalid:
Seletuskiri
Asendiskeem
Kontakvöönd
Olemasolev olukord
Põhijoonis
Tehnovõrgud
Ruumilised vaated
Lisad
Algatamise otsus koos lisadega


Valla statistika

Rahvaarv: 7281
Pindala: 532,85 km²
Suurim asula: Kose (2096)
Koole: 4