12.10.2021 Muudatused bussigraafikus alates 1.11

Koselt saab alates 1.11.2021 õhtuti Kose-Uuemõisa liiniga nr 138 Alates 1.11.2021 hakkab õhtuti buss nr 138 läbima Kose-Uuemõisat. Muudatus järgmine: Tööpäevadel kell 22.30 Koselt Tallinna väljuv buss sõidab läbi Kose-Uuemõisa ja nädalavahetusel...  Loe edasi »

02.08.2021 Paunküla Heaolukeskuse tervise- ja suusaradadega piirneva riigimetsa metsatööde plaanid
28.04.2021 Navicupi abil Kose valda avastama
04.12.2018 REGISTREERI END KOSE VALLA ELANIKUKS!

21.10.2021 Kose Raamatukogust saab laenata raamatuid kontaktivabalt

Kui soovite raamatuid laenata kontaktivabalt, siis https://www.lugeja.ee/ kaudu on võimalik sisse logida kasutajatunnuse ja parooli või TARA autentimisteenuse kaudu, seal valida ID-kaardi, Mobiil-ID ja Smart-ID vahel. Avalehel kuvatakse lugejale t...  Loe edasi »

21.10.2021 Kose Kultuurikeskus võtab tööle MAJAHOIDJA-HEAKORRATÖÖLISE
19.10.2021 Kose Lasteaed PäevaLill pakub tööd
18.10.2021 KOV valimistulemuste protokoll
15.10.2021 Hääletamissedelite ülelugemine Kose valla valimiskomisjoni poolt
15.10.2021 Eelarvestrateegia aastateks 2022-2025
15.10.2021 HEA AVALIK RUUM Kose ja Sõmeru keskusalade arhitektuurivõistluste tutvustusõhtu. Kose keskus.
12.10.2021 Töökuulutus - õppejuht
05.10.2021 Mammograafiabuss Kosel
04.10.2021 Naistearst Maike Parve vastuvõtud Kose Tervisekeskuses jätkuvad
01.10.2021 Töökuulutus - lasteaiaõpetaja abi ja abiõpetaja
24.09.2021 Algasid Kose ja Sõmeru keskuste arhitektuurivõistlused
22.09.2021 Huvihariduse ja huvitegevuse toetus paljulapselistele ja vähekindlustatud peredele 2021/2022 õppeaastaks
17.09.2021 Jäätmepunkt kolib Põllu tn 10a
16.09.2021 Paunkula Heaolukeskuse tervise-ja suusarajadega piirnevas riigimetsas plaanitavatele metsatöödele saabunud ettepanekute avalikustamisest ja ettepanekute alusel koostatud metsa majandamise projekt
16.09.2021 Nabala-Tuhala looduskaitseala kaitsekorralduskava
08.09.2021 Oru allee puuhooldusplaan
01.09.2021 Veel saab taotleda esimesse klassi mineva lapse toetust
06.08.2021 Raamatukogud abistavad Covid digitõendi loomisel, alla laadimisel ja printimisel
19.07.2021 Kose lasteaia ja spordirajaiste detailplaneeringu avalik väljapanek
04.05.2021 Kose-Uuemõisa kaitse- ja puhkeväärtusega riigimetsas plaanitavad metsatööd
04.05.2021 Kose kaitse- ja puhkeväärtusega riigimetsas plaanitavad metsatööd
29.04.2021 Programmi HEA AVALIK RUUM abil korrastatakse Kose aleviku keskosa
18.03.2021 Teade Kose-Uuemõisa kaitse- ja puhkeväärtusega riigimetsa metsatööde plaanide kohta
18.03.2021 Teade Kose kaitse- ja puhkeväärtusega riigimetsa metsatööde plaanide kohta


     Vaata kõiki üritusi
Taotluste ja avalduste esitamine

 

KSH ja DP teated

« Tagasi

Kose-Uuemõisa alevikus asuva Maasika tn 1, Aia tn 13 ja Aia tn 15 katastriüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Kose Vallavalitsus võttis 2. märtsil 2021 korraldusega nr 97 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kose-Uuemõisa alevikus asuva Maasika tn 1, Aia tn 13 ja Aia tn 15 katastriüksuste detailplaneeringu (PAABOR PROJEKT OÜ, töö nr DP-6-2020). Detailplaneering on algatatud Kose Vallavalitsuse 08.12.2020 korraldusega nr 734. Detailplaneeringu eesmärk on olemasolevate katastriüksuste jagamine ning ehitusõiguse määramine tekkivatele kruntidele üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on ca 1,32 ha. Planeeritaval ala kehtib Kose Vallavolikogu 21.08.2008 otsusega nr 169 kehtestatud Vanatoa I kinnistu detailplaneering. Planeerimisseaduse 140 lõike 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes käesolevas seaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. Kõnealune detailplaneering on kooskõlas Kose valla üldplaneeringuga ehk detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringuga moodustatakse planeeringualal 8 uut krunti, millest  kaks on transpordimaa sihtotstarbega ja kuus elamumaa sihtotstarbega. Maasika tn 1 jagatakse kaheks elamumaa krundiks (POS 5, POS 6) ning neile määratakse üksikelamu kasutamise sihtotstarve ning üheks transpordimaa krundiks (POS 11), mis liidetakse olemasolevale Kuivajõe-Kose-Uuemõisa kergtee L11 katastriüksusele, et sellele oleks võimalik rajada Vanatoa I kinnistu detailplaneeringu järgse kergliiklustee loogiline jätk. Juurdelisanduv osa  saadaksegi Maasika tn 1 katastriüksuse idapoolsest küljest 3 meetri laiuse maa-ala näol. Aia tn 13 katastriüksus jagatakse üheks elamumaa krundiks (POS 1) ning üheks transpordimaa krundiks (POS 7), mis hakkab teenindama kõrvalasuvaid üksikelamumaid ja Aia tn 15 jagatakse planeeringujärgselt kolmeks elamumaa krundiks (POS 2, POS 3, POS 4). Planeeringualasse jäävad veel transpordimaad  Aia tänav L6 (POS 8), Maasika tänav (POS 9), Kuivajõe-Kose-Uuemõisa kergtee L10 (POS 10), mille piire ega sihtotstarvet ei muudeta. Üksikelamu maa kruntide (POS 1 - POS 6) ehitusõigus: üks elamu ja üks abihoone, hoonete suurim lubatud ehitisealune pind 250 m2, hoonete lubatud maksimaalne kõrgus 8 m. Hoonete lubatud välisviimistluse materjalid puit, krohv, klaas, kivi. Lubatud katusekalded 20-30 kraadi. Parkimine lahendatakse krundisiseselt. Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeameti Põhja päästekeskus ja Transpordiamet. Koostööd on tehtud tehnovõrkude valdajate, naaberkinnistute omanike ja isikutega, kes on avaldanud soovi olla kaasatud.

Detailplaneeringu realiseerumisel avaldub positiivne majanduslik mõju uute elanike lisandumise näol, mistõttu Kose valla elanike arv suureneb. Lisaks suureneb kohalike teenuseid ja tooteid kasutatavate isikute arv. Rajatavad hooned täiustavad tänavafronti täites tühimikud olemasolevate elamute vahel. Detailplaneeringuga planeeritud hoonete rajamisega kaasnev peamine positiivne sotsiaalne mõju väljendub uute kogukonnaelanike näol. Detailplaneeringu realiseerimisega kaasnevad mõjud ei ole ulatuslikud, kuna lähipiirkonnas on juba kujunenud hoonestatud ja inimtegevuse poolt mõjutatud keskkond. Planeeringuga kaasnevatest mõjudest on võimalik lugeda pikemalt detailplaneeringu seletuskirja peatükis 7.9 „Planeeringulahendusega kaasnevad mõjud".

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 29. märts – 11. aprill 2021 Kose Vallavalitsuse majandusosakonnas (Hariduse tn 1, Kose alevik, II korrus) ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamused palume saata elektrooniliselt aadressile vald@kose.ee või postiga aadressile Hariduse tänav 1, Kose alevik, 75101 Kose. Avaliku väljapaneku jooksul on paberkandjal materjalidega võimalik tutvuda Kose Vallavalitsuse lahtiolekuaegadel, elektroonselt endale sobival ajal. Menetlusdokumentidega on võimalik tutvuda Kose Vallavalitsuse majandusosakonnas paberkandjal, kuid tungival vajadusel ja etteteatamisel saab Kose Vallavalitsus korraldada ka menetlusdokumentidega tutvumise võimaluse elektroonselt. Seoses COVID-19 viiruse jätkuva levikuga ja viiruse tõkestamisega soovitame detailplaneeringu materjalidega tutvuda elektroonselt. Paberkandjal materjalidega tutvumine valida eelkõige juhul, kui elektroonsete materjalidega tutvumise võimalus puudub. Palume isikutel, kes paberkandjal materjalidega soovivad tutvuda, oma soovist ette teatada arhitekt Enelin Alterile (enelin@kose.ee, tel. 6339325), et tagada isikutele avaliku väljapaneku asukohas planeeringu materjalidega tutvumise ajaks nõuetekohased tingimused.

Palume jälgida jooksvalt infot valla veebilehel. Seoses COVID-19 viiruse jätkuva levikuga ja viiruse tõkestamisega jälgime Vabariigi Valitsuse ühisavaldusi ja otsuseid. Vajadusel võtab Kose Vallavalitsus õiguse teha muudatusi avaliku väljapaneku toimumise osas. Küsimused ja täiendav info: Enelin Alter, enelin@kose.ee, 6339325.

Seletuskiri ja joonised
Kooskõlastused ja koostöö
Illustratsioon


Valla statistika

Rahvaarv: 7281
Pindala: 532,85 km²
Suurim asula: Kose (2096)
Koole: 4