28.04.2021 Navicupi abil Kose valda avastama

2020. aastal sõlmiti koostöökokkulepe, millega Kose vald liitus Navicup kaardirakendusega „Harjumaa sportlik vaba aeg". Kaardirakendusega on tänaseks liitunud Jõelähtme, Rae, Viimsi, Raasiku ja Kose vald. Liitumise osas on huvi üles näidanud ka An...  Loe edasi »

04.12.2018 REGISTREERI END KOSE VALLA ELANIKUKS!

12.05.2021 „Hea avalik ruum“ programmiga saab korda veel neli väikelinna keskust

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul käivitatud „Hea avalik ruum" programm jätkub ka tänavu ning seekord saavad programmi abiga uued ja kaasaegsed keskused Kadrina, Kose, Loksa ja Türi. „Hea avalik ruum" programmi eestvedaja Eesti Arhitektide L...  Loe edasi »

11.05.2021 Kose Vallavalitsus võtab teenistusse JURISTI
11.05.2021 Homme toimub EAS-i poolt korraldatud infoseminar COVID-19 piirangutest mõjutatud turismi- ja jaekaubandus ettevõtjate toetuse kohta
10.05.2021 17.05 muutuvad maakonna bussiliinide graafikud
10.05.2021 Avalike ürituste ja teiste rahvarohkete ürituste korraldamisel kehtivad nakkushaiguste leviku terviseohutuse nõuded kuni 16.05. 2021
10.05.2021 Lasteaedade rahuloluküsitlus
07.05.2021 Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool otsib oma meeskonda
06.05.2021 Kose Lasteaed otsib oma meeskonda õppejuhti ja õpetajaid
05.05.2021 Teavitus
04.05.2021 Kose-Uuemõisa kaitse- ja puhkeväärtusega riigimetsas plaanitavad metsatööd
04.05.2021 Kose kaitse- ja puhkeväärtusega riigimetsas plaanitavad metsatööd
03.05.2021 Kose Vallavalitsus kuulutab välja meenekonkursi tähtajaga 29. 08. 2021
03.05.2021 Töökuulutus - matemaatikaõpetaja
03.05.2021 Kose Vallavalitsus võtab teenistusse LASTEKAITSE VANEMSPETSIALISTI
03.05.2021 Oru lasteaia töökuulutused
29.04.2021 Programmi HEA AVALIK RUUM abil korrastatakse Kose aleviku keskosa
28.04.2021 MEELDETULETUS. 3. maini saab esitada huvihariduse ja huvitegevuse riigipoolse täiendava toetuse taotlusi
28.04.2021 Kaasava eelarve tulemus
28.04.2021 Kose Gümnaasiumi tööpakkumised
28.04.2021 Üle-eestiline virtuaalne Töö- ja Karjäärimess toimub 27.-30.04.2021
28.04.2021 2021/22.õa-l esimesse klassi astumine
27.04.2021 Viimane Kose valla looduskuu nädal on käima lükatud
26.04.2021 Tänavu rakendab kaasavat eelarvet 49 omavalitsust
26.04.2021 Lasteaedade rahuloluküsitlused
23.04.2021 Jüriöö Märgutuled liiguvad raudruunadega üle kogu Eesti

Üldinfo

Kose vald paikneb 40 km pikkuses osas Tallinna-Tartu maantee ümbruses. Vallas on 5 alevikku ja 58 küla. Valla administratiivne keskus, Kose alevik, asub Tallinnast ca 40 km kaugusel. Kose valla naabriteks on põhjas Saku, KiiliRae ja Raasiku vald, idas Järva vald ja Anija vald, lõunas Paide linn ja Türi vald, läänes Rapla vald ja Kohila vald.


     Vaata kõiki üritusi
Taotluste ja avalduste esitamine

 

KSH ja DP teated

« Tagasi

Kose-Uuemõisa alevikus asuva Maasika tn 1, Aia tn 13 ja Aia tn 15 katastriüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Kose Vallavalitsus võttis 2. märtsil 2021 korraldusega nr 97 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kose-Uuemõisa alevikus asuva Maasika tn 1, Aia tn 13 ja Aia tn 15 katastriüksuste detailplaneeringu (PAABOR PROJEKT OÜ, töö nr DP-6-2020). Detailplaneering on algatatud Kose Vallavalitsuse 08.12.2020 korraldusega nr 734. Detailplaneeringu eesmärk on olemasolevate katastriüksuste jagamine ning ehitusõiguse määramine tekkivatele kruntidele üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on ca 1,32 ha. Planeeritaval ala kehtib Kose Vallavolikogu 21.08.2008 otsusega nr 169 kehtestatud Vanatoa I kinnistu detailplaneering. Planeerimisseaduse 140 lõike 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes käesolevas seaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. Kõnealune detailplaneering on kooskõlas Kose valla üldplaneeringuga ehk detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringuga moodustatakse planeeringualal 8 uut krunti, millest  kaks on transpordimaa sihtotstarbega ja kuus elamumaa sihtotstarbega. Maasika tn 1 jagatakse kaheks elamumaa krundiks (POS 5, POS 6) ning neile määratakse üksikelamu kasutamise sihtotstarve ning üheks transpordimaa krundiks (POS 11), mis liidetakse olemasolevale Kuivajõe-Kose-Uuemõisa kergtee L11 katastriüksusele, et sellele oleks võimalik rajada Vanatoa I kinnistu detailplaneeringu järgse kergliiklustee loogiline jätk. Juurdelisanduv osa  saadaksegi Maasika tn 1 katastriüksuse idapoolsest küljest 3 meetri laiuse maa-ala näol. Aia tn 13 katastriüksus jagatakse üheks elamumaa krundiks (POS 1) ning üheks transpordimaa krundiks (POS 7), mis hakkab teenindama kõrvalasuvaid üksikelamumaid ja Aia tn 15 jagatakse planeeringujärgselt kolmeks elamumaa krundiks (POS 2, POS 3, POS 4). Planeeringualasse jäävad veel transpordimaad  Aia tänav L6 (POS 8), Maasika tänav (POS 9), Kuivajõe-Kose-Uuemõisa kergtee L10 (POS 10), mille piire ega sihtotstarvet ei muudeta. Üksikelamu maa kruntide (POS 1 - POS 6) ehitusõigus: üks elamu ja üks abihoone, hoonete suurim lubatud ehitisealune pind 250 m2, hoonete lubatud maksimaalne kõrgus 8 m. Hoonete lubatud välisviimistluse materjalid puit, krohv, klaas, kivi. Lubatud katusekalded 20-30 kraadi. Parkimine lahendatakse krundisiseselt. Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeameti Põhja päästekeskus ja Transpordiamet. Koostööd on tehtud tehnovõrkude valdajate, naaberkinnistute omanike ja isikutega, kes on avaldanud soovi olla kaasatud.

Detailplaneeringu realiseerumisel avaldub positiivne majanduslik mõju uute elanike lisandumise näol, mistõttu Kose valla elanike arv suureneb. Lisaks suureneb kohalike teenuseid ja tooteid kasutatavate isikute arv. Rajatavad hooned täiustavad tänavafronti täites tühimikud olemasolevate elamute vahel. Detailplaneeringuga planeeritud hoonete rajamisega kaasnev peamine positiivne sotsiaalne mõju väljendub uute kogukonnaelanike näol. Detailplaneeringu realiseerimisega kaasnevad mõjud ei ole ulatuslikud, kuna lähipiirkonnas on juba kujunenud hoonestatud ja inimtegevuse poolt mõjutatud keskkond. Planeeringuga kaasnevatest mõjudest on võimalik lugeda pikemalt detailplaneeringu seletuskirja peatükis 7.9 „Planeeringulahendusega kaasnevad mõjud".

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 29. märts – 11. aprill 2021 Kose Vallavalitsuse majandusosakonnas (Hariduse tn 1, Kose alevik, II korrus) ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamused palume saata elektrooniliselt aadressile vald@kose.ee või postiga aadressile Hariduse tänav 1, Kose alevik, 75101 Kose. Avaliku väljapaneku jooksul on paberkandjal materjalidega võimalik tutvuda Kose Vallavalitsuse lahtiolekuaegadel, elektroonselt endale sobival ajal. Menetlusdokumentidega on võimalik tutvuda Kose Vallavalitsuse majandusosakonnas paberkandjal, kuid tungival vajadusel ja etteteatamisel saab Kose Vallavalitsus korraldada ka menetlusdokumentidega tutvumise võimaluse elektroonselt. Seoses COVID-19 viiruse jätkuva levikuga ja viiruse tõkestamisega soovitame detailplaneeringu materjalidega tutvuda elektroonselt. Paberkandjal materjalidega tutvumine valida eelkõige juhul, kui elektroonsete materjalidega tutvumise võimalus puudub. Palume isikutel, kes paberkandjal materjalidega soovivad tutvuda, oma soovist ette teatada arhitekt Enelin Alterile (enelin@kose.ee, tel. 6339325), et tagada isikutele avaliku väljapaneku asukohas planeeringu materjalidega tutvumise ajaks nõuetekohased tingimused.

Palume jälgida jooksvalt infot valla veebilehel. Seoses COVID-19 viiruse jätkuva levikuga ja viiruse tõkestamisega jälgime Vabariigi Valitsuse ühisavaldusi ja otsuseid. Vajadusel võtab Kose Vallavalitsus õiguse teha muudatusi avaliku väljapaneku toimumise osas. Küsimused ja täiendav info: Enelin Alter, enelin@kose.ee, 6339325.

Seletuskiri ja joonised
Kooskõlastused ja koostöö
Illustratsioon


Valla statistika

Rahvaarv: 7281
Pindala: 532,85 km²
Suurim asula: Kose (2096)
Koole: 4