10.01.2022 Energiakulude hüvitamine (uuendatud)

Vallavalitsus alustas 03.01.2021 energiakulude hüvitamise taotluste vastuvõtmisega Vabariigi valitsus tegi tänavu oktoobris otsuse maksta vähemkindlustatud peredele hüvitist energiahindade tõusu leevendamiseks. Hüvitis kaetakse tulust, mida Eesti ...  Loe edasi »

28.04.2021 Navicupi abil Kose valda avastama

20.05.2022 Vallavalitsuse 24.05.2022 istungi päevakorraprojekt

Istungi algus kell 9.00. Päevakorraprojekt: 1. Avaliku ürituse korraldamise loa andmine - sündmus "Tuletõrjespordipäev" Ettekandja: kultuurinõunik Margit Eerik 2. Avaliku ürituse korraldamise loa andmine - sündmus südasuve hoovilaat "Külast külani...  Loe edasi »

19.05.2022 28. mail toimub Kose valla laulu- ja tantsupidu "Juured mullas"
19.05.2022 Ämmaemand K.Tiido vastuvõtt kolmapäeviti kell 8.00-13.00
17.05.2022 Avalik elektrooniline enampakkumine
13.05.2022 Kaitsevägi viib juuni lõpus Paunküla veehoidla juures läbi õppuse
13.05.2022 Liinikoridori hooldus Kivivõhmas
13.05.2022 Kose Vallavalitsuse 16. mai 2022 istungi päevakorraprojekt
12.05.2022 Lõunamaised riigid kutsuvad juunikuus osalema kas rahvusvahelises noortevahetuses, koolitusel või hoopis vabatahtlikus töös
12.05.2022 Kose vald ootab „Kaunis kodu“ konkursi kandidaate 20. maini
11.05.2022 Kose laululapsed võitsid „Harjumaa laululaps 2022“ konkursil kaks eripreemiat
11.05.2022 Lasteaed PäevaLill võtab tööle täiskohaga õppejuhi ja kaks õpetaja abi
09.05.2022 Töökuulutus: Lasteaed "PäevaLill" võtab tööle neli lasteaiaõpetajat
09.05.2022 „Kose kutsub külla“ raames kogusid korraldajad ukrainlaste toetuseks 1602 eurot
09.05.2022 Töökuulutus: Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool ootab oma meeskonda lasteaiaõpetajat
06.05.2022 Kevadlaada „Kose kutsub külla“ parkimis- ja loteriipiletite müügitulu läheb sõjapõgenike aitamiseks
06.05.2022 10.05.2022 vallavalitsuse istungi päevakorraprojekt
05.05.2022 Müüa enampakkumise teel korteriomand Pala tee 6-17
04.05.2022 Töökuulutus: Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool võtab tööle õppejuhi ja eripedagoog logopeedi
02.05.2022 7. mail tasub laadaalal autoga liiklemist vältida
01.05.2022 Kose gümnaasium võtab tööle IT- võrgu- ja süsteemiadministraatori ning ajaloo, keemia, inglise keele ja eesti keele õpetaja
29.04.2022 Ujula tänava pakendikonteinerid saavad videovalve
28.04.2022 Kalmistu heakorratööd aprillis
27.04.2022 2.maist on liinidele K7 ja K8 lisatud peatus Kõue
26.04.2022 KredExi kodutoetus lasterikastele peredele
26.04.2022 Oru Põhikooli töökuulutused


     Vaata kõiki üritusi
Taotluste ja avalduste esitamine

 

 

Ukraina sõjapõgenike abistamine
Kose vallas.

Ukraina heaks! Для Украины!
For Ukraine!

 

KSH ja DP teated

« Tagasi

Kose alevikus asuvate Uustalu tn 16 ja Uustalu tn 20 katastriüksuste detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 26.04.2022 korraldusega nr 251 algatada Kose alevikus asuvate Uustalu tn 16 ja Uustalu tn 20 katastriüksuste detailplaneeringu. Osaühing Kujundaja (registrikood 10040851) esitas 31.03.2022 avalduse (registreeritud dokumendiregistris 31.03.2022 nr 7-1.2/552 all) detailplaneeringu algatamiseks Kose alevikus asuvatel Uustalu tn 16 (katastritunnus 33702:001:0487) ja Uustalu tn 20 (katastritunnus 33801:001:0950) katastriüksustel. Planeeritava ala pindala on ca 2,44 ha ning see hõlmab Uustalu tn 16 (katastritunnus 33702:001:0487), Uustalu tn 20 (katastritunnus 33801:001:0950), Uustalu tn 14 (katastritunnus 33702:001:0485), osaliselt Uustalu tänav (katastritunnus 33801:001:0167), Uustalu tänav 18 juurdelõige (katastritunnus 33801:001:0951), Uustalu tänav L5 (katastritunnus 33801:001:0952), Uustalu tänav L2 (katastritunnus 33801:001:0698), Uustalu tänav L7 (katastritunnus 33801:001:0953). Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuste jagamine, ehitusõiguse määramine elamute ja neid teenindavate abihoonete püstitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsule, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeerimisseaduse § 140 lg 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. Katastriüksustel kehtib Kose Vallavolikogu 20.06.2006 otsusega nr 54 kehtestatud Uustalu kinnistu detailplaneering, mille eesmärk on elamupiirkonna rajamine. Detailplaneering on suuremas osas ellu viidud. Kose valla üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala puhul tegemist tiheasustusalaga, kus on ehitusloakohustusliku hoone püstitamisel detailplaneeringu koostamise kohustus. Tiheasustusalad on üldplaneeringu mõistes valla territooriumi osad, kus ruumiline planeerimine järgib kompaktsele hoonestusalale omaseid põhimõtteid – hooned paiknevad/rajatakse üksteisele lähedale (kompaktselt), hoonestatud alad liidetakse üldjuhul ühiste tehnovõrkudega, juurdepääsuks rajatakse sidus ja naaberalade vajadusi arvestav teedevõrk jne. Üldplaneeringuga on määratud planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbeks väikeelamu maa-ala ja looduslik haljasmaa. Väikeelamu maa-ala üldplaneeringu mõistes üksikelamu, kaksikelamu, suvila või aiamaja, kahe korteriga elamu ehitamiseks ette nähtud maa-ala ning arhitektuurselt ja ehituslikult elamute vahelisse välisruumi sobituv muu elamuid teenindava maakasutuse juhtotstarbega maa-ala. Looduslik haljasmaa on loodusliku või poolloodusliku ilme ja kooslusega metsa, rohumaa või taimestikuga ala tiheasustusega alal, kus inimese mõju on vähene. Loodusliku haljasmaa määramise eesmärk on eelõige säilitada maa-alad poollooduslikuna või looduslikuna. Alade hoonestamist ei planeerita, kuid lubatud on piirkonda teenindavate rajatiste (teede, jalgratta- ja jalgteede, tehnovõrkude, puhkerajatiste vms) rajamine. Lisaks on Pirita jõgi piiranguvööndini rohelises võrgustikus. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Kose valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringut algatades uuringute ja analüüside tegemise vajadus puudub. Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Kose Vallavalitsus ning koostaja on osaühing Kujundaja (registrikood 10040851). Korralduse ja korralduse lisaga (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda digitaalselt EVALD rakenduses ja Kose valla dokumendiregistris.

Küsimused ja täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@kosevald.ee, 6339325.


Valla statistika

Rahvaarv: 7557
Pindala: 532,85 km²
Suurim asula: Kose (2096)
Koole: 4