17.11.2021 2021. aasta sporditeo nominendid

16.11-30.11.2021 valime Kose valla aasta kultuuri- ja sporditeo. Hääletada saab Facebookis kuni 30. novembri hilisõhtuni. Nominente sai üles seada kuni 14. novembrini ning nad pidid vastama vähemalt ühele allatoodud kriteeriumile: • pika traditsio...  Loe edasi »

28.04.2021 Navicupi abil Kose valda avastama
04.12.2018 REGISTREERI END KOSE VALLA ELANIKUKS!

26.11.2021 Kandidaatide esitamine HOLMERi ja maakonna teenetemärgiga tunnustamiseks

Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) volikogu 19.09.2012 otsusega nr 8 kehtestatud HOL tunnustusauhinna HOLMER statuudi (kättesaadav http://hol.ee/tunnustusauhind-holmer-363) kohaselt antakse igal aastal välja üks suur HOLMER ja kaks väikest HOLMERi...  Loe edasi »

26.11.2021 1.12 muudatused Kose liinide sõiduplaanides
26.11.2021 22. novembrist - 5. detsembrini toimub taas romusõidukite kogumise kampaania
23.11.2021 Kose Vallavalitsus kuulutab välja konkursi vallasõbralikumate ettevõtete kandidaatide leidmiseks
23.11.2021 Kose Vallavalitsus kuulutab välja Kose valla aukodaniku ja teeneteplaatide esitamise konkursi
23.11.2021 „Särav tegu“ või „Särav tegija“ ja „Särav Noor“
23.11.2021 Töökuulutus - abivallavanem
22.11.2021 Alates 1. detsembrist bussiliikluses muudatused
22.11.2021 Volikogu esimees, vallavanem ja komisjonide esimehed paigas
17.11.2021 Hoov puhtaks! Lase oma vana autoromu tasuta ära viia!
11.11.2021 Peremehetu ehitis
11.11.2021 Kose Vallavolikogu esimehe valimine
08.11.2021 Kose Vallavolikogu liikmete registreerimise otsus
04.11.2021 Kose Vallavalitsus võtab tööle hooldustöölise
03.11.2021 Valime 2021. aasta kultuuriteo ja sporditeo
27.10.2021 Alates 1. novembrist toimuvad muudatused sõiduplaanides
27.10.2021 Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool kuulutab välja konkursi ÕPPEJUHI ametikohale
27.10.2021 Alates 1. novembrist 2021 on Kose Teataja piirkonna ajakirjanik Ain Alvela
25.10.2021 Kehtivad piirangud
21.10.2021 Kose Raamatukogust saab laenata raamatuid kontaktivabalt
18.10.2021 KOV valimistulemuste protokoll
15.10.2021 Hääletamissedelite ülelugemine Kose valla valimiskomisjoni poolt
15.10.2021 Eelarvestrateegia aastateks 2022-2025
15.10.2021 HEA AVALIK RUUM Kose ja Sõmeru keskusalade arhitektuurivõistluste tutvustusõhtu. Kose keskus.
04.10.2021 Naistearst Maike Parve vastuvõtud Kose Tervisekeskuses jätkuvad


     Vaata kõiki üritusi
Taotluste ja avalduste esitamine

 

KSH ja DP teated

« Tagasi

Ardu alevikus asuva Pala tee 20 katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 23.11.2021 korraldusega nr 850 algatada Ardu alevikus asuva Pala tee 20 katastriüksuse detailplaneeringu. Madis Karu esitas 09.11.2021 avalduse detailplaneeringu algatamiseks Ardu alevikus asuval Pala tee 20 katastriüksusel. Planeeritava ala pindala on 1,24 ha ning see hõlmab Pala tee 20 (katastritunnus 36302:002:0780) ja osaliselt Ardu-Pala-Paunaste tee L1 (katastritunnus 33801:001:0091) katastriüksust. Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine kaksikelamute ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsule, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Kose valla üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala puhul tegemist tiheasustusalaga, kus on ehitusloakohustusliku hoone püstitamisel detailplaneeringu koostamise kohustus. Maakasutuse juhtotstarve on väikeelamu maa-ala. Väikeelamu maa-ala on üksikelamu, kaksikelamu, suvila või aiamaja, kahe korteriga elamu ehitamiseks ette nähtud maa-ala ning arhitektuurselt ja ehituslikult elamute vahelisse välisruumi sobituv muu elamuid teenindava maakasutuse juhtotstarbega maa-ala. Katastriüksusele ulatub puurkaevu sanitaarkaitseala, mis kitsendab tekkivate kruntide kasutust. Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Kose Vallavalitsus ning koostaja on Arhitektuuribüroo Nafta OÜ (registrikood 10222546). Detailplaneeringut algatades uuringute ja analüüside tegemise vajadus puudub. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Kose valla üldplaneeringuga. Korralduse ja korralduse lisaga (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda digitaalselt EVALD rakenduses ja Kose valla dokumendiregistris.

Küsimused ja täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@kosevald.ee, 6339325.


Valla statistika

Rahvaarv: 7281
Pindala: 532,85 km²
Suurim asula: Kose (2096)
Koole: 4