10.01.2022 Energiakulude hüvitamine (uuendatud)

Vallavalitsus alustas 03.01.2021 energiakulude hüvitamise taotluste vastuvõtmisega Vabariigi valitsus tegi tänavu oktoobris otsuse maksta vähemkindlustatud peredele hüvitist energiahindade tõusu leevendamiseks. Hüvitis kaetakse tulust, mida Eesti ...  Loe edasi »

28.04.2021 Navicupi abil Kose valda avastama

13.05.2022 Kaitsevägi viib juuni lõpus Paunküla veehoidla juures läbi õppuse

Kaitseväe akadeemia peab 27. juunist 30. juunini Kose vallas Paunküla veehoidla ümbruses rännakuharjutust, millest võtab osa ligi 70 tegevväelast viiel veo- ja kahel maastikuautol. Kaitseväelased kasutavad õppusel imitatsioonivahendeid (ehk paukpa...  Loe edasi »

13.05.2022 Liinikoridori hooldus Kivivõhmas
13.05.2022 Kose Vallavalitsuse 16. mai 2022 istungi päevakorraprojekt
12.05.2022 Lõunamaised riigid kutsuvad juunikuus osalema kas rahvusvahelises noortevahetuses, koolitusel või hoopis vabatahtlikus töös
12.05.2022 Kose vald ootab „Kaunis kodu“ konkursi kandidaate 20. maini
11.05.2022 Kose laululapsed võitsid „Harjumaa laululaps 2022“ konkursil kaks eripreemiat
11.05.2022 Lasteaed PäevaLill võtab tööle täiskohaga õppejuhi ja kaks õpetaja abi
09.05.2022 Töökuulutus: Lasteaed "PäevaLill" võtab tööle neli lasteaiaõpetajat
09.05.2022 „Kose kutsub külla“ raames kogusid korraldajad ukrainlaste toetuseks 1602 eurot
09.05.2022 Töökuulutus: Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool ootab oma meeskonda lasteaiaõpetajat
06.05.2022 Kevadlaada „Kose kutsub külla“ parkimis- ja loteriipiletite müügitulu läheb sõjapõgenike aitamiseks
06.05.2022 10.05.2022 vallavalitsuse istungi päevakorraprojekt
05.05.2022 Müüa enampakkumise teel korteriomand Pala tee 6-17
04.05.2022 Töökuulutus: Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool võtab tööle õppejuhi ja eripedagoog logopeedi
02.05.2022 7. mail tasub laadaalal autoga liiklemist vältida
01.05.2022 Kose gümnaasium võtab tööle IT- võrgu- ja süsteemiadministraatori ning ajaloo, keemia, inglise keele ja eesti keele õpetaja
29.04.2022 Ujula tänava pakendikonteinerid saavad videovalve
28.04.2022 Kalmistu heakorratööd aprillis
27.04.2022 2.maist on liinidele K7 ja K8 lisatud peatus Kõue
26.04.2022 KredExi kodutoetus lasterikastele peredele
26.04.2022 Oru Põhikooli töökuulutused
25.04.2022 Vallavolikogu aprillikuu istungil olid arutlusel nii reklaamimaks, teehoiukava kui Kose Päevakeskuse rekonstrueerimine
22.04.2022 Töökuulutus: Kose Vallavalitsus võtab teenistusse finantsjuhi
22.04.2022 Töökuulutus: Ardu Kool võtab tööle õppejuhi
18.04.2022 Vallavalitsus paneb südamele: pakendikonteinerisse muu prügi lisamine rikub pakendid ja toob kaasa lisakulu


     Vaata kõiki üritusi
Taotluste ja avalduste esitamine

 

 

Ukraina sõjapõgenike abistamine
Kose vallas.

Ukraina heaks! Для Украины!
For Ukraine!

 

KSH ja DP teated

« Tagasi

Ardu alevikus asuva Pala tee 20 katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 23.11.2021 korraldusega nr 850 algatada Ardu alevikus asuva Pala tee 20 katastriüksuse detailplaneeringu. Madis Karu esitas 09.11.2021 avalduse detailplaneeringu algatamiseks Ardu alevikus asuval Pala tee 20 katastriüksusel. Planeeritava ala pindala on 1,24 ha ning see hõlmab Pala tee 20 (katastritunnus 36302:002:0780) ja osaliselt Ardu-Pala-Paunaste tee L1 (katastritunnus 33801:001:0091) katastriüksust. Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine kaksikelamute ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsule, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Kose valla üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala puhul tegemist tiheasustusalaga, kus on ehitusloakohustusliku hoone püstitamisel detailplaneeringu koostamise kohustus. Maakasutuse juhtotstarve on väikeelamu maa-ala. Väikeelamu maa-ala on üksikelamu, kaksikelamu, suvila või aiamaja, kahe korteriga elamu ehitamiseks ette nähtud maa-ala ning arhitektuurselt ja ehituslikult elamute vahelisse välisruumi sobituv muu elamuid teenindava maakasutuse juhtotstarbega maa-ala. Katastriüksusele ulatub puurkaevu sanitaarkaitseala, mis kitsendab tekkivate kruntide kasutust. Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Kose Vallavalitsus ning koostaja on Arhitektuuribüroo Nafta OÜ (registrikood 10222546). Detailplaneeringut algatades uuringute ja analüüside tegemise vajadus puudub. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Kose valla üldplaneeringuga. Korralduse ja korralduse lisaga (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda digitaalselt EVALD rakenduses ja Kose valla dokumendiregistris.

Küsimused ja täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@kosevald.ee, 6339325.


Valla statistika

Rahvaarv: 7417
Pindala: 532,85 km²
Suurim asula: Kose (2096)
Koole: 4