Tugiisikuteenus tööealisele isikule

Teenust osutab Kose Päevakeskus. 

Tööealise isiku iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Tööealiste inimeste toetamine tööturule jõudmiseks, tööturul püsimiseks.

Tugiisikuteenuse raames osutatakse abi, mis seisneb isiku juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises. Kõrvalabi vajaduse eesmärki ja teenuse maht hinnatakse sotsiaaltöötaja poolt ning koostöös kliendiga koostatakse tegevuskava.

Teenus sisaldab:

  • individuaalse tegevuskava täitmise toetamist;
  • juhendamist ja jõustamist igapäevaelu toimingutes;
  • juhendamist ja abistamist asjaajamises väljaspool kodu;
  • vajadusel kliendi seostamine teiste sotsiaal - , tervishoiu,- või tööturuteenusega.
  • tugivõrgustiku nõustamine ja koostöö tugivõrgustikuga.

Kuidas alustada?

Teenuse taotlemiseks pöördu Kose Päevakeskuse poole e-kirja, telefoni teel või kohapeal. Taotluse alusel viib sotsiaaltöötaja läbi abivajaduse hindamise, mille käigus selgitatakse välja teenuse vajadus, periood ja sagedus.

Kontakt

Sotsiaalosakond
Sotsiaalnõunik
Merike Pihla
tel 633 9327
merike.pihla@kosevald.ee

Kose Päevakeskus
Juhataja
Claire Miljukova
tel 675 6202, 5308 4423
claire@kose.ee

Õigusaktid