Täisealise isiku hooldus

Teenuse eesmärk on hoolduse tagamine täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse hooldatava nõusolekul.

Hoolduse seadmisel määratakse kindlaks hooldaja ülesanded.

Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse tähtajaliselt kuni kolmeks aastaks ning seejärel otsustatakse uuesti hoolduse jätkamise vajaduse või lõpetamise üle.

Teenus on õigus taotleda  isikul, kes on kantud rahvastikuregistrisse Kose valla elanikuna.  Teenuse saamiseks esitab hooldust vajav isik vallavalitsusele taotluse, kus on välja toodud hooldust vajava isiku ja hooldaja andmed, hooldaja nõusolek hooldajaks määramiseks ning tegevused, mille sooritamisel hooldust vajav isik enda hinnangul abi vajab. 

Teenuse vajaduse väljaselgitamiseks viib pädev ametnik esitatud taotluse alusel läbi kõrvalabi vajaduse hindamise.

 

Hooldajatoetus 

Haldusaktiga hooldajaks määratud isikul on õigus taotleda hooldajatoetust. Hooldajatoetuse määr sõltub hooldatava puude raskusastmest. Toetuse määrad kinnitab vallavolikogu. Hooldajatoetust makstakse alates toetuse määramise otsuse tegemise kalendrikuust. Hooldajatoetus kantakse hooldajatoetuse saaja nimetatud arvelduskontole kuu viimasel tööpäeval. Kui isik on määratud mitme hooldust vajava isiku hooldajaks, on tal õigus toetust taotleda iga hooldatava hooldamise eest. Toetuse maksmine peatatakse, kui hooldatav viibib haiglas üle ühe kalendrikuu. Toetuse maksmine lõpetatakse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimisele eelneva kalendrikuu viimase päevaga.

Kontakt

Sotsiaalosakond
Sotsiaalnõunik
Merike Pihla
tel 633 9327
merike.pihla@kosevald.ee

Õigusaktid