Täisealise isiku hooldus

Teenuse eesmärk on hoolduse tagamine täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.
 
Teenuse sisuks on isiku abistamine koduste ja isikliku eluga seotud igapäevatoimingute (toiduainete toomine, abistamine kodutöödes jm) sooritamisel, sh vajadusel ka füüsilist kontakti nõudvate isiklikuks eluks vajalike toimingute (pesemine, hügieenitoimingud jm) sooritamisel.
 
Teenus on üldjuhul pikaajaline ja toetava iseloomuga, mille pidev osutamine on vajalik selleks, et hooldust saav isik saaks jätkuvalt edasi elada oma kodus.
 
Teenuse taotlemiseks esitab hooldust vajav isik vallavalitsusele taotluse, kus on välja toodud hooldust vajava isiku ja hooldaja andmed, nõusolek hooldajaks määramiseks ning tegevused, mille sooritamisel isik enda hinnangul abi vajab. 
 
Teenuse vajaduse väljaselgitamiseks viib sotsiaalosakonna ametnik esitatud taotluse alusel läbi kõrvalabi vajaduse hindamise. Vallavalitsus seab hoolduse haldusaktiga isiku taotluse ja hooldaja nõusoleku alusel tuginedes hooldusvajaduse hindamise tulemustele.
 
Haldusaktis märgitakse hooldatava ja hooldaja andmed, hooldaja ülesanded, hooldajatoetuse suurus ning hoolduse määramise ja hooldajatoetuse maksmise tähtaeg. Hooldaja määramisest keeldumisel ning hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamisel esitatakse haldusaktis vastavad põhjendused. Hooldajaks ei määrata üldjuhul ülalpidamiskohustusega
 
Hooldajatoetus 
 
Täisealise isiku hooldajaks määratud isikul on õigus taotleda hooldajatoetust. Hooldajatoetust on õigus taotleda isikul, kes on määratud vallavalitsuse haldusaktiga täisealise isiku hooldajaks.
 
Hooldajatoetuse määr sõltub hooldatava puude raskusastmest. Toetuse määrad kinnitab vallavolikogu. Hooldajatoetust makstakse alates toetuse määramise otsuse tegemise kalendrikuust. Hooldajatoetus kantakse hooldajatoetuse saaja nimetatud arvelduskontole kuu viimasel tööpäeval. Kui isik on määratud mitme hooldust vajava isiku hooldajaks, on tal õigus toetust taotleda iga hooldatava hooldamise eest. Toetuse maksmine peatatakse, kui hooldatav viibib haiglas üle ühe kalendrikuu. Toetuse maksmine lõpetatakse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimisele eelneva kalendrikuu viimase päevaga.
 
Täiendavat teavet teenuse kohta annab sotsiaalnõunik Merike Pihla, tel. 6339327, e-post merike.pihla@kosevald.ee.