Surma registreerimine

Registripidaja Ivi Teras
Telefon: 6339 329
Vallamaja I korrusel

 

Kui kiiresti tuleb surm registreerida?

Surma registreerimiseks esitab seitsme päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates perekonnaseisuasutusele avalduse surnu abikaasa, sugulane, hõimlane, tervishoiuteenust osutava asutuse juht, politseiametnik või muu isik, kellel on andmeid isiku surmakohta (Perekonnaseisutomingute seadus § 33, edaspidi PTS).
Perekonnaseisuasutus registreerib surma kolme tööpäeva jooksul sellekohase avalduse saamisest arvates (PTS § 32). Surma registreerimisel koostatakse surmakanne ja väljastatakse surmatõend.

 

Kose ja Tuhala kalmistu

Telefon 5113794

 

Kose valla kalmistute kasutamise eeskiri