Sotsiaaltransporditeenus

Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

Teenuse saamiseks tuleb isikul esitada suuline või kirjalik taotlus sotsiaalosakonna ametnikule. Taotluses märgitakse teenuse soovija isikuandmed, asjaolud, mis takistavad ühistranspordi kasutamist, teenuse vajaduse põhjendus, sealhulgas teenuse vajaduse aeg ja sihtkoht. Sotsiaalosakonna ametnik hindab taotluse menetlemisel isiku abivajadust. Teenuse osutamisest või mitteosutamisest teavitatakse taotluse esitajat kirjalikult või suuliselt (telefoni teel) hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist.

Teenuse eest on teenuse saaja kohustatud tasuma omaosalustasu. Tasu maksmisest on vabastatud vähekindlustatud isikud. Kui teenust osutatakse mitmele isikule üheaegselt, jagatakse teenuse hind teenuse tarbijate vahel võrdselt ja esitatakse teenuse arve igale teenuse saajale eraldi. Teenuse hinna ja nende eest tasumise korra kohaselt on

1) transporditeenuse omaosaluse suurus on 2 eurot üks suund, kui teenuse siht- ja lähtekoht jäävad Kose valla piiridesse;
2) transporditeenuse omaosaluse suurus on 0,25 eurot kilomeeter, kui teenuse siht- või  lähtekoht jäävad väljapoole Kose valda. Omaosalustasu on teenuse saaja kohustatud maksma edasi-tagasi sõidu eest;
3) transporditeenuse eest tasumine toimub sularahas või ülekandega teenuse osutajale.

Kontakt

Sotsiaalosakond
Sotsiaaltöö vanemspetsialist
Merje Villems
tel 633 9328, 5308 0355
merje.villems@kosevald.ee

Õigusaktid