Toimingud

Lapse sünni saab alates 19.03.2020 registreerida e-rahvastikuregistris https://www.rahvastikuregister.ee/

· Sünni, surma, abielu ja lahutuse registreerimine:

https://www.siseministeerium.ee/et/eesmark-tegevused/rahvastikutoimingud/perekonnaseisutoimingud

· Nõuded välisriigi dokumentide vastuvõtmisel:

https://www.siseministeerium.ee/et/valisriigi-dokumendid

· Isikuandmete rahvastikuregistrisse kandmine ja isikukoodi andmine:

https://www.siseministeerium.ee/et/eesmark-tegevused/rahvastikutoimingud/rahvastikuregister

· Korduvate tõendite väljastamine:

https://www.siseministeerium.ee/et/korduvad-toendid-ja-valjavotted

· Arhiivsete dokumentide väljastamine:

https://www.siseministeerium.ee/et/arhiivsete-dokumentide-valjastamine-perekonnaarhiivist

· Elukoha registreerimine:

https://www.siseministeerium.ee/et/tegevusvaldkonnad/rahvastikutoimingud/elukohatoimingud

· Nime muutmine:

https://www.siseministeerium.ee/et/eesmark-tegevused/rahvastikutoimingud/nime-muutmisega-seotud-toimingud

 

Vallasekretär - Kätlin Iljin

Telefon: 6339 304


Notariaaltoimingud:

dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamisel, ning pensioni, elatisraha ja
toetuste vastuvõtmise volikirja ning pensioni ja toetuste teise isiku arveldusarvele
kandmise avalduse tõestamisel.

Sekretär-asjaajaja - Ruth Kuriks
Telefon: 6339 300


Avalduste registreerimine ja neile vastamise reguleerimine;
Paljundustööd ja fakside saatmine;
Telefonikõnedele vastamine;
Arhiiviteatiste väljastamine;
Registripidaja asendamine perekonnaseisu-alastes toimingutes;
Teadete avaldamine ajalehtedes ja Ametlikes Teadaannetes.


Registripidaja (elanike ja ehitiste register) - Ivi Teras
Telefon: 6339 329

 

Sünni registreerimine (Siseministeerium)
Elukoha registreerimine (Siseministeerium)
Esmase isikukoodi moodustamine Euroopa Liidu kodanikulu, kui ta asub püsivalt elama Kose valda
Pereregistri väljavõtete (elukohatõendite) tegemine
Sündide ja surnud isikute avaldamine Kose valla teatajas
Korteriomandi seadmine:
  korterite ümberhindamise akti koostamine;
  majaaluse maa mõtteliste osade välja arvutamine;
  vallavalitsusele korralduste koostamine
Ehitusregistri pidamine (ehitusload, kasutusload, kirjalikud nõusolekud, ehitise teatised) 

 


NB! Vallavalitsusse tulles isikut tõendav dokument kaasa