Kaasrahastusega projektid

 

Kose valla keskkonnahariduslikud õppeprogrammid 2021/2022

 

Kose Gümnaasiumi 1.-9. klasside õpilased, Oru Lasteaia ja Ardu Lasteaia lõpurühmad osalesid 2021/2022 õppeaastal keskkonnahariduslikel õppeprogrammidel. Õppeprogrammidel osalemist rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Õppeprogramme viisid läbi RMK Aegviidu looduskeskus, MTÜ Loodusmaa, Muraste Looduskool, Alutaguse Matkaklubi, Wile Farm ja LOHE Looduskool.

 

 

Kose valla keskkonnahariduslikud õppeprogrammid 2020/2021

 

Kose Gümnaasiumi 1.-9. klasside õpilased, Oru Lasteaia ja Ardu Lasteaia lõpurühmad osalesid 2020/2021 õppeaastal keskkonnahariduslikel õppeprogrammidel. Õppeprogrammidel osalemist rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Õppeprogramme viisid läbi RMK Aegviidu looduskeskus, MTÜ Loodusmaa, Muraste Looduskool, Alutaguse Matkaklubi, Wile Farm ja Ubari  Loodustarkuse Keskus.

Väikelahendused Kose valla koolide HEV õpilastele

 

Projekti kood: 2014-2020.1.04.21-0304 Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu Fond Toetussumma: 58 113 eurot Omafinantseering: 10 333 eurot Projekti kogumaksumus: 68 446 eurot Projekti elluviimise aeg: 01.05.2021-31.08.2022

Projekti eesmärgiks on suurendada Kose valla koolide valmisolekut kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks, et haridusliku erivajadusega õpilased saaksid õppida kodulähedases koolis ning võimalusel tavaklassis.

Projekti tulemusena rajatakse Kose Gümnaasiumi põhimajja invalift, mis loob vallaülese võimekuse liikumispuudega õpilastele hariduse andmiseks kodu lähedal. Oru Põhikooli ja Ardu kooli kohandatakse rahunemispaigad HEV õpilaste paremaks toimetulekuks ja individuaalsete õppimisvõimaluste mitmekesistamiseks.

Projekti tulemusel on suurenenud 3 Kose valla üldhariduskooli valmisolek rakendada kaasava hariduse põhimõtteid.

 

Kose valla üldplaneeringu realiseerumisel lisanduv elanikkond ja sellega kaasnev mõju omavalitsuse jätkusuutlikkusele - 2014-2020.12.01.19-0099

 

Kose Vallavalitsus taotles 2019 kevad Rahandusministeeriumilt toetust üldplaneeringu koostamise raames läbiviidavale uuringule. Uuringut rahastab Riigi Tugiteenuste Keskus Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Uuringu maksumus oli 10320 €, millest valla omafinantseering oli 15% ehk 1548 €. Uuringu teostamiseks sõlmiti leping OÜ-ga Hendrikson&Ko. 2020 veebruariks valmis uuring, mida tutvustati jaanuarikuu volikogu istungil ning 5. ja 6. veebruaril 2020 toimunud üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalikel aruteludel Ardus, Kosel, Orus ning Kose-Uuemõisas. Uuring leidis,  et Kose valla rahvaarv suureneks üldplaneeringu eelnõus kavandatud elamualade realiseerumisel umbes 40% võrra 9901 elanikuni. Uuringu peamiseks järelduseks on, et planeeritud elamualade täielik realiseerumine on mitmes asulas,  eriti aga Ardu alevikus, lähimal 10–20 aastal seniseid trende arvestades ebatõenäoline. Uuringu tulemusi saab kasutada üldplaneeringu eelnõu täpsustamiseks ja täienduste tegemiseks.
 

 

Rajamasina soetamine

 

Projektiga soetati Kose Vallavalitsusele suusaradade hooldamiseks rajamasin. Projekti tulemusel on paranenud tervisespordi harrastamise võimalused Kose vallas läbi kvaliteetse suusaradade hoolduse. Suurenenud on hooldatavate suusaradade hulk ning talviste spordivõimaluste valik on laienenud ja kättesaadavam. Projektiga aidatakse kaasa ka Kose valla turismipotentsiaali realiseerimisele – läbi kvaliteetse suusaradade hoolduse suureneb ka tervisespordiga tegelevate turistide arv piirkonnas
 

 

 

KOV infosüsteemide ISKE nõuetega vastavusse viimine

 

Kose Vallavalitsus osaleb projektipartnerina Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest rahastatavas Rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskuse projektis "KOV infosüsteemide ISKE nõuetega vastavusse viimine". Viide dokumendile, kus on täpsem projektiinfo: https://www.rmit.ee/sites/default/files/rahandusministeeriumi-infotehnoloogiakeskuse-projekte-toetab-euroopa-liit.pdf

 

Kose ujula kaasajastamine, tervise- ja lastebasseini ehitamine


Elluviimise aeg: 2016 - 2018
Toetuse summa: 80 000 eurot (toetatud Ida-Harju Koostöökoja strateegia meetmest 1 Elukeskkonna arendamine)
Kogumaksumus: 439 961 eurot

Projekti eesmärk: Projekti tulemusena on Kose valla elanike jaoks paranenud ujulakompleksi teenuste kvaliteet ja suurenenud teenuste hulk. Kose spordimaja konkurentsivõime on tõusnud ja külastajate arv on kasvanud. 
Tulemused: Projekti raames renoveeriti Kose ujula suure basseini ala, lammutati tribüünid ning rajati juurde tervise- ja lastebassein. Projekti tulemusel on Kose ujula suur bassein on kaasajastatud ja vastab ujulale kehtestatud normidele (tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele). Basseini on paigaldatud ka tõstemehhanism erivajadustega inimestele. Rajatud 2 lisabasseini annavad paremad võimalused pakkuda väikelastele ujumisõpetust, saab läbi viia
ravivõimlemist ja -protseduure ning laiemalt on külastajatele võimalik pakkuda lõõgastusteenust. Projekti tulemusena saab ujulat külastada kogu perega, eelkõige koos väikelastega. Kokkuvõttes loob paranenud infrastruktuur, teenuste hulk ja kvaliteet eeldused külastuste arvu suurenemiseks ning loob võimaluse ujula külastamiseks ka sihtgruppidele, kellele see seni raskendatud oli.
 

 

Kose-Kose-Uuemõisa kergliiklustee rajamine (EU50078)

 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus toetab meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" raames Kose-Kose-Uuemõisa kergliiklustee rajamist 629 461,55 euroga. Vastavalt riigihanke tulemusele on ehitajaks AS TREV-2 Grupp. Hankelepingu kogumaksumus on 727 867,20 eurot.

Projekti eesmärk on Kose ja Kose-Uuemõisa piirkonna elukeskkonna kvaliteedi parandamine ja keskus-tagamaa vahel parema ühendusvõimaluse loomine. Kergliiklustee rajamisega eraldatakse jalgsi- ja jalgrattaliiklus maanteeliiklusest, mille tulemusena suureneb liiklusohutus. Projekti raames ehitatakse 3,64 km kergliiklusteed.
Projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

 

Kose-Uuemõisa aleviku soojustorustiku rekonstrueerimistööd

 

Käesoleva aasta aprillis esitas OÜ Kose Vesi Sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi SA KIK) toetustaotluse Kose-Uuemõisa aleviku soojustorustiku kaasrahastamiseks.

Suve keskel saadigi SAst KIK positiivne rahastusotsus, mille järel viidi läbi ehitaja ja omanikujärelvalve leidmiseks hanked.

Ehitajaks osutus AS EG Ehitus, kellega sõlmiti 11.septembril 2017 ehituse töövõtuleping.

Ehitusjärelvalvet hakkab läbi viima AS Infragate Eesti.

Aleviku soojustorustiku rekonstrueerimise ehitustööd toimuvad 2017 aasta sügisel Kesk tänaval Tiigi tänava ristmikul ja Kesk 1 ja Kesk 5 kinnistutel, mille käigus asendatakse 220 meetrit maapealset trassi eelisoleeritud maaaluse torustikuga. 2018 aasta suvel rajatakse 190 meetrit Kesk tänaval kinnistu Kesk 17 juures ja kinnistutel Kesk 15, Kesk 15b, Kesk17, millega luuakse uued liitusmisvõimalused 3 kinnistule sh külakeskusele.

Tööde kogumaksumus on 128390 eurot. Tööd peavad olema lõpetatud 2018. aasta augustikuu lõpuks.

Kindlasti tekitavad kõik eelpool kirjeldatud ehitustööd Kose-Uuemõisa aleviku elanike jaoks ebamugavusi – müra, tolm, pori, tänavate ajutised sulgemised. Need on probleemid, mis kahjuks paratamatult selliste töödega kaasnevad.  Vabandame nende ebameeldivuste pärast juba ette ning palume aleviku elanikelt mõistvat suhtumist.

Vastused oma konkreetsetele üleskerkinud küsimustele võib esitada ka OÜle Kose Vesi helistades klienditeeninduse üldtelefonile 67 51 264 või saates e-kirja aadressile info@kosevesi.ee.