Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Projekteerimistingimustega antakse ehitusõigus ehitusseadustikus ja valla üldplaneeringus sätestatud juhtudel. Detailplaneeringu kohustuse puudumisel antakse projekteerimistingimused üldjuhul tavamenetlusena. Detailplaneeringu olemasolul või linnaehituslikult oluliste otsuste puhul korraldatakse projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus.

 

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 tuleb projekteerimistingimuste andmine ehitusseadustiku § 27 lg 1 alusel korraldada avatud menetlusena (projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu olemasolul). Avatud menetlus viiakse läbi haldusmenetluse seaduse 3. peatüki ja ehitusseadustiku 3. peatüki alusel. Avatud menetluses antavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatakse valla kodulehel ja menetlusest teavitatakse nii valla veebilehel kui ka ajalehes "Harju Elu" või "Kose Teataja" (sõltuvalt ajallehe ilmumisaegadest). Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta.

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tähepaju tee 4)

Natalja Fort esitas 03.06.2021 Kose Vallavalitsusele ehitisregistri kaudu Oru külas Tähepaju tee 4 katastriüksusele (katastritunnus 33701:001:0466, pindala 2033 m2, maakasutuse sihtotstarve 100%...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tähepaju tee 6)

Veniamin Puzõrjov esitas 03.06.2021 Kose Vallavalitsusele ehitisregistri kaudu Oru külas Tähepaju tee 6 katastriüksusele (katastritunnus 33701:001:0481, pindala 1999 m2, maakasutuse sihtotstarve...

Sutika piirkonna vee- ja kanalisatsioonirajatised

Tormi Metspalu esitas 04.11.2020 Kose Vallavalitsusele ehitisregistri kaudu projekteerimistingimuste taotluse nr 2011002/11421. Sutika tee 25, Sutika tee, Sutika tee 37 kinnistu omanik on...

Keskuse tee 6

Osaühing Kujundaja esitas läbi ehitisregistri 09.02.2020 projekteerimistingimuste taotluse nr 2011002/01659 raadiomudelismi väliraja projekteerimiseks. Kose Vallavalitsus saatis esitatud...

Kose-Ravila jalgratta- ja jalgtee

Kose Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Kose-Ravila jalgratta- ja jalgtee rajamiseks (kergliiklustee). Kergliiklustee kulgeb paralleelselt riigiteega. ...

Uustalu tn 10

Reimo Ilp esitas 23.10.2019 Kose Vallavalitsusele ehitisregistri kaudu Kose alevikus, Uustalu tn 10 (katastritunnus 33702:001:0481, pindala 5395 m2, sihtotstarve 100% elamumaa) asuvale...

Karsti tn 22

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Henri Roben esitas 21.07.2019 Kose Vallavalitsusele ehitisregistri kaudu Kose-Uuemõisa alevikus, Karsti tn 22 (katastritunnus 33801:001:0623),...

Hiievälja tee 6

Stater OÜ esitas 10.01.2019 Kose Vallavalitsusele ehitisregistri kaudu Oru külas, Hiievälja tee 6 (katastritunnus 33701:001:0471, pindala 2129 m2, sihtotstarve 100% elamumaa) asuvale kinnistule...