Kolukõrtsi kinnistu DP

Kose Vallavalitsuse 02.05.2017 korraldusega nr 201 kehtestati Saula külas, Kolukõrtsi kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on Kolukõrtsi kinnistu (katastritunnusega 33701:002:0877)...

Kose-Risti karjääride KMH arutelu

Keskkonnaamet teatab Kose-Risti liivamaardlas Kose-Risti karjääride korrastamise keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest. Kavandatava...

Ravila mnt 29 avatud menetlus

Ravila mnt 29 eelnõu Kose Vallavalitsus teatab projekteerimistingimuste avatud menetluse algatamisest Kose alevik Ravila mnt 29 kinnistul erihooldekodu hoonekompleksi  püstitamiseks. ...

Metsatuka kinnistu DP algatamine

Kose vallavalitsuse 21.03.2017 korraldusega nr 156 " Detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatati...

Sepapõllu kinnistu DP algatamine

Kose vallavalitsuse 21.03.2017 korraldusega nr 155 " Detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatati...

Nurme ja Eesnurme kinnistu DP

Kose Vallavalitsuse 17.05.2016 korraldusega nr 272 „Detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" on...

Kaabermatsi DP väljapaneku tulemus

Kose vallavalitsuse 26.01.2016 korraldusega nr 50 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Kiruvere külas asuva Kaabermatsi kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu avalik väljapanek...

Kaabermatsi

Kose Vallavalitsuse 26.01.2016 korraldusega nr 50 võeti vastu Kiruvere külas asuva Kaabermatsi kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kaabermatsi kinnistu (kat nr...

Saare 3 ja 5 kehtestmine

Kose Vallavolikogu 28.04.2016 otsusega nr 283 kehtestati Tade külas Saare tee 3 ja Saare tee 5 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringuga on moodustatud kuus elamukrunti kuue üksikelamu ja...

Kaldapõllu arutelu

Kuivajõe küla Kaldapõllu kinnistu detailplaneeringu avaliku arutelu tulemused Kuivajõe küla Kaldapõllu kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 27.01.2016 kuni 10.02.2016...

Auelepa arutelu

Kanavere küla Auelepa kinnistu detailplaneeringu teistkordse avaliku arutelu tulemused Kanavere küla Auelepa kinnistu detailplaneeringu teistkordne avalik väljapanek toimus ajavahemikul...

Kurgemäe

Kose Vallavalitsuse 09.02.2016 korraldusega nr 74 „Detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" on algatatud...

Auelepa

Vastavalt Harju Maavalitsuse järelvalvemenetluse käigus esitatud märkustele suunati Kose vallavalitsuse 31.12.2015 korraldusega nr 815 „Detailplaneeringu teistkordsele avalikule väljapanekule...

Kaldapõllu

Kose vallavalitsuse 31.12.2015 korraldusega nr 813 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Kuivajõe külas asuva Kaldapõllu kinnistu detailplaneering. Planeeritava ala katastritunnus ...

Saare tee 3 ja 5

Kose vallavalitsuse 31.12.2015 korraldusega nr 814 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Tade külas asuva Saare tee 3 ja Saare tee 5 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu avalik...

Kose valla üldplaneeringu koostamine ja KSH

Kose Vallavolikogu 25. veebruar 2016 otsusega nr 269 algatati Kose valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Lisaks planeerimisseaduse §75 määratletud...

Auelepa DP teine väljapanek

Kose vallavalitsuse 31.12.2015 korraldusega nr 815 "Detailplaneeringu teistkordsele avalikule väljapanekule suunamine" on suunatud teistkordsele avalikule väljapanekule Kanavere külas asuva...

Kaldapõllu avalik väljapanek

Kose vallavalitsuse 31.12.2015 korraldusega nr 813 on vastu võetud ja suunatud avalikule väljapanekule Kuivajõe külas asuva KALDAPÕLLU KINNISTU DETAILPLANEERING. Detailplaneeringu koostaja on Kose...

Saare tee 3 ja 5 avalik väljapanek

Kose vallavalitsuse 31.12.2015 korraldusega nr 814 on vastu võetud ja suunatud avalikule väljapanekule Tade külas asuva SAARE TEE 3 JA SAARE TEE 5 KINNISTU DETAILPLANEERING. Planeeringu koostaja on...

Ollani DP algatamine

Kose Vallavalitsuse 29.09.2015 korraldusega nr 644 „Detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" on...