Ravila mnt 29 avatud menetlus

Ravila mnt 29 eelnõu Kose Vallavalitsus teatab projekteerimistingimuste avatud menetluse algatamisest Kose alevik Ravila mnt 29 kinnistul erihooldekodu hoonekompleksi  püstitamiseks. ...

Nurme ja Eesnurme kinnistu DP

Kose Vallavalitsuse 17.05.2016 korraldusega nr 272 „Detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" on...

Kaabermatsi DP väljapaneku tulemus

Kose vallavalitsuse 26.01.2016 korraldusega nr 50 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Kiruvere külas asuva Kaabermatsi kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu avalik väljapanek...

Kaabermatsi

Kose Vallavalitsuse 26.01.2016 korraldusega nr 50 võeti vastu Kiruvere külas asuva Kaabermatsi kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kaabermatsi kinnistu (kat nr...

Saare 3 ja 5 kehtestmine

Kose Vallavolikogu 28.04.2016 otsusega nr 283 kehtestati Tade külas Saare tee 3 ja Saare tee 5 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringuga on moodustatud kuus elamukrunti kuue üksikelamu ja...

Kaldapõllu arutelu

Kuivajõe küla Kaldapõllu kinnistu detailplaneeringu avaliku arutelu tulemused Kuivajõe küla Kaldapõllu kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 27.01.2016 kuni 10.02.2016...

Auelepa arutelu

Kanavere küla Auelepa kinnistu detailplaneeringu teistkordse avaliku arutelu tulemused Kanavere küla Auelepa kinnistu detailplaneeringu teistkordne avalik väljapanek toimus ajavahemikul...

Kurgemäe

Kose Vallavalitsuse 09.02.2016 korraldusega nr 74 „Detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" on algatatud...

Auelepa

Vastavalt Harju Maavalitsuse järelvalvemenetluse käigus esitatud märkustele suunati Kose vallavalitsuse 31.12.2015 korraldusega nr 815 „Detailplaneeringu teistkordsele avalikule väljapanekule...

Kaldapõllu

Kose vallavalitsuse 31.12.2015 korraldusega nr 813 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Kuivajõe külas asuva Kaldapõllu kinnistu detailplaneering. Planeeritava ala katastritunnus ...

Saare tee 3 ja 5

Kose vallavalitsuse 31.12.2015 korraldusega nr 814 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Tade külas asuva Saare tee 3 ja Saare tee 5 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu avalik...

Kose valla üldplaneeringu koostamine ja KSH

Kose Vallavolikogu 25. veebruar 2016 otsusega nr 269 algatati Kose valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Lisaks planeerimisseaduse §75 määratletud...

Auelepa DP teine väljapanek

Kose vallavalitsuse 31.12.2015 korraldusega nr 815 "Detailplaneeringu teistkordsele avalikule väljapanekule suunamine" on suunatud teistkordsele avalikule väljapanekule Kanavere külas asuva...

Kaldapõllu avalik väljapanek

Kose vallavalitsuse 31.12.2015 korraldusega nr 813 on vastu võetud ja suunatud avalikule väljapanekule Kuivajõe külas asuva KALDAPÕLLU KINNISTU DETAILPLANEERING. Detailplaneeringu koostaja on Kose...

Saare tee 3 ja 5 avalik väljapanek

Kose vallavalitsuse 31.12.2015 korraldusega nr 814 on vastu võetud ja suunatud avalikule väljapanekule Tade külas asuva SAARE TEE 3 JA SAARE TEE 5 KINNISTU DETAILPLANEERING. Planeeringu koostaja on...

Ollani DP algatamine

Kose Vallavalitsuse 29.09.2015 korraldusega nr 644 „Detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" on...

Kolukõrtsi DP lahendus täiendatud 12.08.15

22.05.2015 - 19.06.2015 toimunud Kose valla Saula küla Kolukõrtsi kinnistu (katastritunnus 33701:002:0877) detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal esitati üks kirjalik vastuväide planeeritava...

Melrosteni DP kehtestamine

Kose Vallavolikogu 27.08.2015 otsusega nr 200 on kehtestatud Kose-Uuemõisa alevikus "Kesk tn 9, Kesk tn 11, Kesk tn 13, Kesk tn 15, Kesk tn 15b, Kesk tn 17 kinnistute piirkonna Melrosteni...

Kolukõrtsi DP avalik arutelu

Kose Vallavalitsuse 21. 04. 2015 korraldusega nr 245 "Detailplaneeringu vastuvõtmine" on vastu võetud Kose vallas Saula külas asuva KOLUKÕRTSI kinnistu detailplaneering. Planeeritava ala...

Kaldapõllu DP väljapanek

Kose Vallavalitsus teatab, Kose Vallavalitsuse 13.05.2014 korraldusega nr 310 algatatud  Kuivajõe küla  KALDAPÕLLU kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust...