« Tagasi

Veski tee 1, Oru põik 2 ja Oru põik 4 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine, avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Kose Vallavalitsus võttis 21. juulil 2020 korraldusega nr 367 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Saula ja Tuhala külas asuvate Veski tee 1, Oru põik 2 ja Oru põik 4 kinnistute detailplaneeringu. Planeeringuala piir on nähtav planeeringu põhijoonisel. Planeeritava ala pindala on 68220 m2. Detailplaneeringut algatades oli planeeringu eesmärgiks Otiveski elamuala laiendamine, elamukruntide moodustamine, ujumiskoha krundi moodustamine ja Otiveski elamurajooni reoveepuhastile eraldi krundi moodustamine. Detailplaneeringu koostamise ajal on selgunud, et eraldi ujumiskoha krunti ei moodustada. Kõnealune detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kose valla üldplaneeringuga ehk detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Kose valla üldplaneeringu kohaselt on planeeritava maa-ala juhtotstarve elamumaa ja osaliselt haljasala maa ning elamumaa osas on tegemist perspektiivse tiheasustusalaga, kus on detailplaneeringu koostamise kohustus. Detailplaneeringu kohaselt moodustatakse kuus elamumaa krunti (POS 3, POS 4, POS 6, POS 7, POS 8, POS 11), kaks transpordimaa krunti (POS 1, POS 2), üks jäätmehoidlamaa krunt (POS 5) ning kaks maatulundusmaa krunti (POS 9, POS 10). Ehitusõigus on kirjas planeeringu seletuskirja peatükis 5 „Kruntide ehitusõigus". Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeameti Põhja päästekeskus. Koostööd on tehtud Maanteeametiga, Riigimetsa Majandamise Keskusega, Keskkonnaametiga, Maa-ametiga, tehnovõrkude valdajatega ning naaberkinnistute omanikega. Käesoleval ajal on planeeritav ala aktiivsest kaustustest väljas, kuid detailplaneeringu elluviimisega laieneb kõrvalasuv Otiveski elamurajoon, ala kasutusaktiivsus suureneb, ala heakorrastatakse ning ehitatakse hooned ja rajatised.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20. august – 2. september 2020 Kose Vallavalitsuse majandusosakonnas (Hariduse tn 1, Kose alevik, II korrus) ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamuse saab esitada kirjalikult Kose Vallavalitsuse aadressil Hariduse tn 1, Kose alevik, 75101 Kose või e-posti aadressil vald@kose.ee kuni 2. september 2020.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 29. september 2020 algusega kell 17.00 Kose Vallavalitsuse nõupidamiste saalis (Hariduse tn 1, Kose alevik, II korrus).

Menetlusdokumentidega on võimalik tutvuda Kose Vallavalitsuse majandusosakonnas.

Materjalid on veebilehel ja Kose Vallavalitsuse majandusosakonnas kättesaadavad alates 19.08.2020!

Täiendav info: Enelin Alter, enelin@kose.ee, 6339325.

Planeering

Kooskõlastused ja arvamused

Korraldused