« Tagasi

Veski tee 1, Oru põik 2 ja Oru põik 4 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Kose Vallavalitsus kehtestas 14.09.2020 korraldusega nr 504 Saula ja Tuhala külas asuvate Veski tee 1, Oru põik 2 ja Oru põik 4 kinnistute detailplaneeringu (OÜ Raid Invest, töö nr T-03-19). Detailplaneering algatati 31. oktoobri 2017 korraldusega nr 549 ning võeti vastu 21. juuli 2020 korraldusega nr 367. Algselt koostas detailplaneeringut ConcreTech OÜ, seejärel OÜ Raid Invest. Detailplaneeringu kehtestamisega muutus osaliselt kehtetuks Kose Vallavolikogu 26.06.2003 otsusega nr 58 kehtestatud Otti maaüksuse I maatüki elamukvartali detailplaneering. Detailplaneeringut algatades oli planeeringu eesmärgiks Otiveski elamuala laiendamine, elamukruntide moodustamine, ujumiskoha krundi moodustamine ja Otiveski elamurajooni reoveepuhastile eraldi krundi moodustamine. Detailplaneeringu koostamise ajal selgus, et eraldi ujumiskoha krunti ei moodustada. Kõnealune detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kose valla üldplaneeringuga ehk detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Detailplaneeringu kohaselt moodustatakse kuus elamumaa krunti (POS 3, POS 4, POS 6, POS 7, POS 8, POS 11), kaks transpordimaa krunti (POS 1, POS 2), üks jäätmehoidlamaa krunt (POS 5) ning kaks maatulundusmaa krunti (POS 9, POS 10). Kruntide POS 3, POS 4, POS 8 ja POS 11 ehitusõigus: krundile on lubatud püstitada kolm hoonet (üks üksikelamu ja 2 abihoonet) ehitisealuse pindalaga 400 m2. Üksikelamu lubatud maksimaalne kõrgus 9 m, abihoonetel 6 m. Keldri suurim lubatud sügavus on 3 m. Krundi POS 6 ehitusõigus: krundile on lubatud püstitada kaks hoonet (üks üksikelamu ja üks abihoonet) ehitisealuse pindalaga 300 m2. Üksikelamu lubatud maksimaalne kõrgus 9 m, abihoonel 6 m. Keldri suurim lubatud sügavus on 3 m. Krundi POS 7 ehitusõigus: krundile on lubatud püstitada kuus hoonet (üks üksikelamu ja 5 abihoonet) ehitisealuse pindalaga 750 m2. Üksikelamu lubatud maksimaalne kõrgus 9 m, abihoonetel 6 m. Keldri suurim lubatud sügavus on 3 m. Parkimine lahendatakse kõikidel elamumaa kruntidel krundisiseselt. Detailplaneeringu elluviimisega tekib eeldatavalt piirkonda suurem nõudlus erinevate teenuste järele ning elamukohtade väljaehitamine tõstab perspektiivselt alaliste ning ajutiste külaelanike arvu ja võtab seni kasutuseta alad aktiivsesse kasutusse. Suureneb kogukonnatunne, naabrivalve osakaal. Looduskeskkonnale olulist negatiivset mõju ei ole. Korraldusega ja kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda tööajal Kose Vallavalitsuse majandusosakonnas (Hariduse tn 1, Kose alevik, II korrus) või digitaalselt EVALD keskkonnas.

Täiendav info: Enelin Alter, enelin@kose.ee, 6339325.