« Tagasi

Tade külas asuvate Saare tee maaüksuste detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 11.04.2022 korraldusega nr 216 algatada Tade külas asuvate Saare tee maaüksuste detailplaneeringu. HS Estate OÜ (registrikood 16258918) esitas 17.03.2022 avalduse (registreeritud dokumendiregistris 17.03.2022 nr 7-1.2/446 all) detailplaneeringu algatamiseks Tade külas Saare tee maaüksustel. Planeeritava ala pindala on ca 1,73 ha ning see hõlmab Saare tee 5a (katastritunnus 33801:001:0941), Saare tee 3a (katastritunnus 33801:001:0939), Saare tee 3a juurdelõige (katastritunnus 3801:001:0946), Saare tee 1a (katastritunnus 33801:001:0944), Saare tee 1 (katastritunnus 33801:001:0943), Saare tee 3 juurdelõige (katastritunnus 33801:001:0945), Saare tee 3 (katastritunnus  33801:001:0938), Saare tee 5 (katastritunnus 33801:001:0940), Saare tee L2 (katastritunnus 33801:001:0947), Saare tee L1 (katastritunnus 33801:001:0942) ja osaliselt Saare tee (katastritunnus 33701:002:0784) katastriüksust. Planeerimisseaduse § 140 lg 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. Saare tee 5a, Saare tee 3a, Saare tee 3a juurdelõige, Saare tee 1a, Saare tee 1, Saare tee 3 juurdelõige, Saare tee 3, Saare tee 5, Saare tee L1 ja Saare tee L2 katastriüksustel kehtib Kose Vallavolikogu 28.04.2016 otsusega nr 283 kehtestatud Saare tee 3 ja Saare tee 5 kinnistu detailplaneering, mille eesmärgiks oli katastriüksuste jagamine elamuehituse eesmärgil ja ehitusõiguse määramine tekkivatele kruntidele üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks. Detailplaneeringukohast ehitusõigust ei ole realiseerima asutud. Saare tee katastriüksusel kehtib Kose Vallavolikogu 24.04.2008 otsusega nr 154 kehtestatud Härma ja Rahula kinnistute detailplaneering, mille eesmärk on elamupiirkonna rajamine. Detailplaneering on elluviimisel ehk ehitusõigust kruntidel on asutud realiseerima. Saare tee maaüksuste detailplaneeringu eesmärk Saare tee 3 ja Saare tee 5 kinnistu detailplaneeringu muutmine. Taotleja soov on määrata katastriüksustele ehitusõigus kahe korteriga elamute püstitamiseks. Kose valla üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala puhul tegemist tiheasustusalaga, kus on ehitusloakohustusliku hoone püstitamisel detailplaneeringu koostamise kohustus. Tiheasustusalad on üldplaneeringu mõistes valla territooriumi osad, kus ruumiline planeerimine järgib kompaktsele hoonestusalale omaseid põhimõtteid – hooned paiknevad/rajatakse üksteisele lähedale (kompaktselt), hoonestatud alad liidetakse üldjuhul ühiste tehnovõrkudega, juurdepääsuks rajatakse sidus ja naaberalade vajadusi arvestav teedevõrk jne. Üldplaneeringuga on määratud katastriüksuste maakasutuse juhtotstarbeks väikeelamu maa-ala. Väikeelamu maa-ala üldplaneeringu mõistes üksikelamu, kaksikelamu, suvila või aiamaja, kahe korteriga elamu ehitamiseks ette nähtud maa-ala ning arhitektuurselt ja ehituslikult elamute vahelisse välisruumi sobituv muu elamuid teenindava maakasutuse juhtotstarbega maa-ala. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Kose valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringut algatades uuringute ja analüüside tegemise vajadus puudub. Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Kose Vallavalitsus ning koostaja on Casa Planeeringud OÜ (registrikood 11647744). Korralduse ja korralduse lisaga (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda digitaalselt EVALD rakenduses ja Kose valla dokumendiregistris.

Küsimused ja täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@kosevald.ee, 6339325.