« Tagasi

Tade külas asuva Kurgemäe katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 21.12.2021 korraldusega nr 922 algatada Tade külas asuva Kurgemäe katastriüksuse detailplaneeringu. OÜ REVAL KINNISVARA (registrikood 10198894) esitas 06.12.2021 avalduse (registreeritud dokumendiregistris 06.12.2021 nr 7-1.2/2130 all) detailplaneeringu algatamiseks Tade külas asuval Kurgemäe katastriüksusel (katastritunnus 33701:004:0705). Kurgemäe katastriüksuse detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine kruntideks, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete püstitamiseks, hoonete teenindamiseks mõeldud juurdepääsude ning tehnovõrkude ja -rajatiste planeerimine. Planeeritava ala pindala on ca 3,7 ha ning see hõlmab Kurgemäe (katastritunnus 33701:004:0705), osaliselt Kurena (katastritunnus 33701:004:0713) ja osaliselt 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee (katastritunnus  33701:004:0714 ja 33701:004:0706) katastriüksust. Kose valla üldplaneeringu kohaselt asub katastriüksus hajaasustuses, kus on määratud maakasutuse juhtotstarbeks kaubandus- ja teenindushoone ning tootmise- ja logistikahoone maa-ala ning ehitusloakohutusliku hoone püstitamisel on detailplaneeringu koostamise kohustus. Üldpõhimõte on suunata äri- ja toomistegevus eelkõige üldplaneeringuga määratud vastava juhotstarbega maa-aladele, mis paiknevad kas logistiliselt soodsas asukohas ja/või on maa-alad tehnilise taristuga hõlmatud ja/või piirnevad need juba tegutsevate ettevõtlusaladega. Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Kose Vallavalitsus ning koostaja on PAABOR PROJEKT OÜ (registrikood 14260182). Detailplaneeringut algatades uuringute ja analüüside tegemise vajadus puudub. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Kose valla üldplaneeringuga. Korralduse ja korralduse lisaga (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda digitaalselt EVALD rakenduses ja Kose valla dokumendiregistris.

Küsimused ja täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@kosevald.ee, 6339325.