« Tagasi

Sepapõllu kinnistu DP algatamine

Kose vallavalitsuse 21.03.2017 korraldusega nr 155 " Detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatati Saula külas Sepapõllu kinnistu detailplaneering ja kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad. Detailplaneeringu eesmärk on Sepapõllu kinnistu (katastritunnus 33801:001:0413) maa sihtotstarbe osaline muutmine Kose valla üldplaneeringu põhilahendust muutmata. Äri- ja tootmishoone(te) ehitusõiguse seadmine. Planeeritava ala suurus ca 4 ha. Korraldusega saab tutvuda vallamajas Kose alevik, Hariduse tn 1, tel. 6339300 ja Kose valla veebilehel www.kosevald.ee