« Tagasi

Sepapõllu kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 25. veebruar – 10. märts 2019. Avalik väljapanek korraldati valla veebilehel ning Kose Vallavalitsuses. Avalikul väljapanekul arvamusi ei esitatud. Avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu toimus 19. märtsil 2019 Kose Vallavalitsuses. Arutelule inimesi ei tulnud. PlanS § 138 lg 2 alusel ei esitata detailplaneeringut Rahandusministeeriumile heakskiitmiseks, kui detailplaneering on koostatud kooskõlas üldplaneeringuga ja avalikul väljapanekul ei esitatud detailplaneeringu kohta ühtegi arvamust või kõik avalikul väljapanekul esitatud kirjalikud arvamused on arvesse võetud. Käesoleval juhul on detailplaneering koostatud kooskõlas üldplaneeringuga ja avalikul väljapanekul ei esitatud detailplaneeringu kohta ühtegi arvamust.

Täiendav info: Enelin Alter, enelin@kose.ee, 6339325.