« Tagasi

Ravila mnt 12 katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 28.09.2021 korraldusega nr 691 algatada Kose alevikus asuva Ravila mnt 12 katastriüksuse detailplaneeringu. Hansaviimistluse osaühing (registrikood 10700891) esitas 15.09.2021 avalduse (registreeritud dokumendiregistris 16.09.2021 nr 7-1.2/1527 all) detailplaneeringu algatamiseks Kose alevikus asuval Ravila mnt 12 katastriüksusel. Katastriüksusel kehtib Kose Vallavolikogu 22. veebruari 2012 otsusega nr 125 kehtestatud Ravila mnt 12 kinnistu detailplaneering. Ravila mnt 12 kinnistu detailplaneering on kehtestatud Ravila mnt 12 (katastritunnus 33702:003:0233), Ravila mnt 12c (katastritunnus 33702:003:0236), Ravila mnt 12b (katastritunnus 33702:003:0235) ja Ravila mnt 12a (katastritunnus 33702:003:0234) katastriüksustele. Detailplaneeringu eesmärgiks oli kinnistu jagamine kruntideks ja kruntidele ehitusõiguse määramine. Käesoleval ajal on planeeritaval alal moodustatud detailplaneeringukohased krundid (kolm elamumaa ja üks elamumaa ning ühiskondlike ehitiste maa krunti), kuid ehitusõigust ei ole realiseerima asutud. Ravila mnt 12 katastriüksusel asub ehitisregistri andmetel raamatukogu (ehr kood 116071060), abihoone (ehr kood 116008318) ja vedelgaasipaigaldis (ehr kood 220811282). Planeerimisseaduse § 140 lg 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. Ravila mnt 12 katastriüksuse detailplaneeringu eesmärk on maakasutuse sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine kortermaja ja seda teenindava taristu rajamiseks. Planeeritava ala pindala on ca 1 ha ning see hõlmab Ravila mnt 12 (katastritunnus 33702:003:0233), 11122 Ravila maantee (katastritunnus 33702:002:0226, osaliselt) ja  Allika tn 8a // Pirita jõgi L3 (katastritunnus 33801:001:1309, osaliselt) katastriüksust. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Kose valla üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Kose Vallavalitsus ning koostaja on Arhitektuuribüroo Nafta OÜ. Korralduse ja korralduse lisaga (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda digitaalselt EVALD rakenduses ja Kose valla dokumendiregistris. Küsimused ja täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@kosevald.ee, 6339325.