« Tagasi

Pajunurme katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Kose Vallavalitsus võttis 17. septembril 2020 korraldusega nr 520 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Oru külas asuva Pajunurme katastriüksuse detailplaneeringu (PAABOR PROJEKT OÜ, töö nr DP-2-2020). Detailplaneering algatati Kose Vallavalitsuse 21.01.2020 korraldusega nr 27. Planeeringuala piir on nähtav planeeringu põhijoonisel. Detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva katastriüksuse jagamine kolmeks, maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse määramine tekkivatele kruntidele. Planeeritava ala pindala on 12082 m2. Kõnealune detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kose valla üldplaneeringuga ehk detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. PlanS § 125 lg 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alal või juhul. Kose valla üldplaneeringu kohaselt asub Pajunurme katastriüksus (katastritunnus 33801:001:0860) Oru küla tiheasustusalal, kus on osaliselt määratud elamumaa juhtotstarve ja osaliselt haljasmaa juhtotstarve ning seatud on elamumaa osas detailplaneeringu koostamise kohustus. Detailplaneeringu kohaselt moodustatakse kolm elamumaa krunti (POS 1, POS 2, POS 3). Kruntide ehitusõigus: 3 hoonet (elamu ja abihooned), hoonete suurim lubatud ehitisealune pind 300 m2, elamu lubatud maksimaalne kõrgus 8,5 m ja abihoonetel 5 m. Hoonete lubatud välisviimistluse materjalid puit, krohv, klaas, kivi. Lubatud katusekalded 15-45 kraadi. Parkimine lahendatakse krundisiseselt. Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeameti Põhja päästekeskus ja Muinsuskaitseamet. Koostööd on tehtud tehnovõrkude valdajate, naaberkinnistute omanike ja isikutega, kes on avaldanud soovi olla kaasatud. Detailplaneeringu realiseerimisel kaasnevad peamised muudatused on uute elamukruntide loomine ja neile ehitusõiguse andmine, mis toob endaga kaasa uute ehitiste ja elanike lisandumise Oru külla. Lisaks tõstavad rajatavad hooned piirkonna kinnisvara keskmist väärtust ning muudavad välisruumi ilmekamaks. Pikemalt on planeeringuga kaasnevatest mõjudest võimalik lugeda detailplaneeringu seletuskirja peatükis 6.6 „Planeeringuga kaasnevad mõjud".

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 9. – 22. oktoober 2020 Kose Vallavalitsuse majandusosakonnas (Hariduse tn 1, Kose alevik, II korrus) ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamuse saab esitada kirjalikult Kose Vallavalitsuse aadressil Hariduse tn 1, Kose alevik, 75101 Kose või e-posti aadressil vald@kose.ee kuni 22. oktoober 2020. Detailplaneeringu menetlusdokumentidega on võimalik tutvuda Kose Vallavalitsuse majandusosakonnas. Täiendav info: Enelin Alter, enelin@kose.ee, 6339325.

Seletuskiri ja joonised
Kooskõlastused ja koostöö
Korraldused