« Tagasi

Metsatuka kinnistu DP algatamine

Kose vallavalitsuse 21.03.2017 korraldusega nr 156 " Detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatati Saula külas Metsatuka kinnistu detailplaneering ja kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad. Planeeringuala pindala 6760 m2. Planeeringu eesmärgiks on Metsatuka kinnistu (katastritunnustega 33701:002:0903)  maa sihtotstarbe osaline muutmine, kuni kahe majutuse ja/või toitlustuse kasutusotstarbega hoone ehitusõiguse määramine. Planeeritav hoonetealune summaarne kogupind kuni 350 m2. Detailplaneering ei ole Kose valla üldplaneeringu põhilahendust muutev. Korraldusega saab tutvuda vallamajas Kose alevik, Hariduse tn 1, tel. 6339300 ja Kose valla veebilehel www.kosevald.ee