« Tagasi

Kruusamäe katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Kose Vallavalitsus võttis 11.11.2021 korraldusega nr 804 vastu Kruusamäe katastriüksuse detailplaneeringu. Detailplaneering on algatatud Kose Vallavalitsuse 25.11.2020 korraldusega nr 680. Planeerimisseaduse § 125 lõike 1 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav alevikes ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks ja § 125 lõike 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alal või juhul. Detailplaneeringu algatamise ja kooskõlastamise ajal kehtis 2011 aastal kehtestatud üldplaneering. 22.06.2021 otsusega nr 284 kehtestas Kose Vallavolikogu uue üldplaneeringu. Kuni 22.06.2021 kehtinud üldplaneeringu kohaselt asus Kruusamäe (33702:001:0597) katastriüksus Kose aleviku tiheasustusalal, kus oli määratud segahoonestusala ärimaa/elamumaa juhtotstarve ja seatud detailplaneeringu koostamise kohustus. 22.06.2021 kehtestatud üldplaneeringu kohaselt on Kruusamäe katastriüksuse maakasutuse juhtotstarve väike- ja/või korter- ja ridaelamu maa-ala, kus on detailplaneeringu koostamise kohustus. Kõnealune detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga ehk detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva katastriüksuse jagamine kruntideks, maakasutuse sihtotstarbe muutmine ning ehitusõiguse määramine tekkivatele kruntidele. Planeeritava ala pindala on ca 3,4 ha ning planeeringuala piir on nähtav detailplaneeringu materjalides.

Detailplaneeringuga moodustatakse planeeringualal 8 uut krunti, millest neli on elamumaa (POS 1, POS 2, POS 3, POS 4), kolm transpordimaa (POS 5, POS 6, POS 8) ja üks üldkasutatava maa (POS 7) sihtotstarbega. Elamumaa kruntide kasutamise sihtotstarbeks on 100% korterelamu maa, transpordimaa kruntide kasutamise sihtotstarve on 100% tee ja tänava maa ning üldkasutatava maa krundi kasutamise sihtotstarve on 100% virgestusmaa. Transpordimaale on kavandatud ka kergliiklustee ning tänavavalgustus. Krunt POS 8 (transpordimaa) moodustatakse perspektiivse Kose tee laienduse (tee rekonstrueerimise) tarbeks. Elamumaa kruntide hoonete arv ja kõrgus on varieeruv. Hoonete lubatud välisviimistluse materjalid puit, krohv, klaas, kivi, metall. Lubatud katusekalded 0-25 kraadi. Parkimine lahendatakse krundisiseselt. Üldkasutatavale maale (POS 7) planeeritakse mänguväljak, mis on kasutamiseks piirkonnas elavatele lastele. Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise kohustus on detailplaneeringust huvitatud isikul.

Detailplaneeringu realiseerumisel avaldub positiivne majanduslik mõju uute elanike lisandumise näol, mistõttu Kose aleviku ja valla elanike arv suureneb jõudsalt. Lisaks suureneb kohalike teenuseid ja tooteid kasutatavate isikute arv. Rajatavad korterelamud tõstavad Kose aleviku kinnisvara keskmist hinda ja muudavad investoritele atraktiivseks Kose valla. Planeeringualal ja vahetusläheduses ei asu muinsuskaitsealused mälestisi ja nende kaitsevööndeid, seega võib eeldada, et hoonete rajamisel negatiivne mõju kultuurilisele keskkonnale puudub. Detailplaneeringuga planeeritud korterelamute rajamisega kaasnev peamine positiivne sotsiaalne mõju väljendub uute kogukonnaelanike näol. Kuritegevuse ennetamiseks soovitatud välisvalgustuse rajamisel kaasneb positiivne mõju lähiümbruse elanikele turvalisuse suurendamise näol. Negatiivne mõju sotsiaalsele keskkonnale võib avalduda eelkõige ehitusperioodil lähiümbruse elanikele põhiliselt suurenenud müra- ja vibratsioonitaseme ning liiklussageduse näol. Planeeritava tegevusega kaasneb väga vähene liikluskoormuse, mürataseme ja õhusaaste suurenemine, kuid oodata ei ole ülenormatiivsete tasemete esinemist, seega võib eeldada, et pikaajaline negatiivne mõju looduskeskkonnale puudub. Planeeringuga kaasnevatest mõjudest on võimalik lugeda pikemalt detailplaneeringu seletuskirja peatükis 7.9 „Planeeringulahendusega kaasnevad mõjud".

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 6. detsember – 19. detsember 2021 Kose Vallavalitsuse majandusosakonnas (Hariduse tn 1, Kose alevik, II korrus) ja valla veebilehel www.kosevald.ee. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamused palume saata elektrooniliselt aadressile vald@kosevald.ee või postiga aadressile Hariduse tänav 1, Kose alevik, Kose vald, Harju maakond, 75101. Avaliku väljapaneku jooksul on paberkandjal materjalidega võimalik tutvuda asutuse lahtiolekuaegadel, elektroonselt endale sobival ajal. Soovitame detailplaneeringu materjalidega tutvuda elektroonselt. Menetlusdokumentidega on võimalik tutvuda Kose Vallavalitsuse majandusosakonnas paberkandjal, kuid tungival vajadusel ja etteteatamisel saab Kose Vallavalitsus korraldada ka menetlusdokumentidega tutvumise võimaluse elektroonselt. Palume jälgida jooksvalt infot valla veebilehel. Seoses COVID-19 viiruse jätkuva levikuga ja viiruse tõkestamisega jälgime Vabariigi Valitsuse ühisavaldusi ja otsuseid. Vajadusel võtab Kose Vallavalitsus õiguse teha muudatusi avaliku väljapaneku toimumise osas.

Seletuskiri ja joonised
Kooskõlastused, arvamused, tehnilised tingimused
Planeeringulahenduse ruumiline illustratsioon

Küsimused ja täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@kosevald.ee, 6339325.