« Tagasi

Krei külas asuva Sutika tee maaüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Kose Vallavalitsus võttis 16.03.2022 korraldusega nr 159 vastu Sutika tee maaüksuste detailplaneeringu. Planeeritava ala pindala on ca 2,9 ha ning see hõlmab järgmisi katastriüksuseid: Sutika tee 37 (katastritunnus 33801:001:0833), Sutika tee 35 (katastritunnus 33701:002:0601), Sutika tee 33 (katastritunnus 33701:002:0595), Sutika tee 31 (katastritunnus 33701:002:0596), Sutika tee 29 (katastritunnus 33701:002:0609), Sutika tee 27 (katastritunnus 33701:002:0599), Sutika tee 25 (katastritunnus 33701:002:0588), Sutika alajaam (katastritunnus 33701:002:0603), Sutika park (katastritunnus 33801:001:0831), osaliselt Sutika tee (katastritunnus 33801:001:0843), Kose-Jägala kergtee L3 (katastritunnus 33801:001:0844) ja osaliselt 12 Kose-Jägala tee (33701:002:0323). Katastriüksustel kehtib Kose Vallavolikogu 29. mai 2003 otsusega nr 54 kehtestatud Sutika II maaüksuse detailplaneering. Sutika II maaüksuse detailplaneeringu eesmärgiks oli elamurajooni moodustamine. Ehitusõigus määrati üksikelamute ja abihoonete ning neid teenindavate rajatiste püstitamiseks. Käesoleval ajal on planeeritaval alal moodustatud detailplaneeringukohased krundid (22 elamumaa, 2 tootmismaa, 1 maatulundusmaa, 1 jäätmehoidla maa ja 1 transpordimaa krunti), kuid ehitusõigust ei ole realiseerima asutud. Planeerimisseaduse § 140 lg 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. Sutika tee maaüksuste detailplaneeringu eesmärk on planeeritaval alal katastriüksuste jagamine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine paaris- ja ridaelamute  püstitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Detailplaneeringu alal paiknevad 14 krunti. Detailplaneeringuga moodustatakse piiride muutmise tulemusel 8 uut krunti, millest neli on elamumaa sihtotstarbega, kolm on üldkasutatava maa sihtotstarbega ja üks on transpordimaa sihtotstarbega. Planeeringualas asuva kuue krundi puhul ei muudeta katastriüksuste piire, seega olemasolevatel katastriüksustel Sutika park (Pos 1), Sutika tee 25 (Pos 2), Sutika tee 27 (Pos 3), Sutika tee 29 (Pos 4), Sutika alajaam (Pos 14) ja Kose-Jägala kergtee L3 (Pos 10) säilivad olemasolevad katastriüksuste piirid. Nimetatud katastriüksustest määratakse uus sihtotstarve Sutika park katastriüksusel (sotsiaalmaa - üldkasutatava maa) ning Sutika tee 25 katastriüksusel (elamumaa), sh Sutika tee 27 ja 29, Sutika alajaam ja Kose-Jägala kergtee L3 katastriüksustel sihtotstarbeid ei muudeta. Detailplaneeringu alusel moodustatakse olemasolevatest Sutika tee 31, 33, 35 ja 37 katastriüksusest  neli elamumaa krunti ridaelamute rajamiseks ning kolm üldkasutatava maa krunti haljasalade rajamiseks. Transpordimaa Sutika tee piiride muutmine on tingitud olemasoleva Sutika tee 31 ja Sutika tee 33 vahelise piiri muutmisest.

Ridaelamu kruntidele on lubatud püstitada kokku 3 hoonet ehitisealuse pindalaga 900 m2, kaksikelamu krundile on lubatud püstitada kokku 3 hoonet ehitisealuse pindalaga 400 m2 ning üksikelamu krundile kokku 2 hoonet ehitisealuse pindalaga 250 m2. Üksikelamu, ridaelamu ja kaksikelamu maksimaalne lubatud kõrgus 9 m, abihoonetel 6 m. Kõnealune detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kose valla üldplaneeringuga ehk detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Kose valla üldplaneeringu järgi tuleb 20% planeeritavast alast kavandada avaliku kasutusega ruumiks lastele ja täiskasvanutele – rajada mitmekesine haljastus, sh kõrghaljastus, laste mänguväljak, ette näha autovabad tsoonid ohutuks liikumiseks jalgsi ja jalgrattaga. Selleks on planeeritud planeeringualal 4 krunti – Pos 1, Pos 9, Pos 12 ja Pos 13. Lisaks on avaliku kasutuse ala ka kergtee, mis on Pos 11 koosseisus. Detailplaneeringu realiseerumisel avaldub positiivne majanduslik mõju uute elanike lisandumise näol, mistõttu Krei küla elanike arv suureneb. Lisaks suureneb kohalike teenuseid ja tooteid kasutatavate isikute arv. Planeeritava tegevusega negatiivne mõju majanduslikule keskkonnale puudub. Planeeringualal ja vahetusläheduses ei asu muinsuskaitsealused mälestisi ja nende kaitsevööndeid. Detailplaneeringuga on määratud kruntidele sobilikud arhitektuurilised tingimused hoonete rajamiseks. Elamute rajamine planeeritud asukohas on kooskõlas üldplaneeringujärgse juhtfunktsiooniga, mis omakorda suunab asustusstruktuuri. Detailplaneeringuga planeeritud hoonete rajamisega kaasnev peamine positiivne sotsiaalne mõju väljendub uute kogukonnaelanike näol ja ala heakorrastamine. Negatiivne mõju sotsiaalsele keskkonnale võib avalduda eelkõige ehitusperioodil lähiümbruse elanikele põhiliselt suurenenud müra- ja vibratsioonitaseme ning liiklussageduse näol. Planeeringuga kaasnevatest mõjudest on võimalik lugeda pikemalt detailplaneeringu seletuskirja peatükis 7.9 „Planeeringu elluviimisega kaasnevad keskkonnamõjud".

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 4. aprill - 17. aprill 2022 Kose Vallavalitsuse majandusosakonnas (Hariduse tn 1, Kose alevik, II korrus) ja valla veebilehel www.kosevald.ee. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamused palume saata elektrooniliselt aadressile vald@kosevald.ee või postiga aadressile Hariduse tänav 1, Kose alevik, Kose vald, Harju maakond, 75101. Avaliku väljapaneku jooksul on paberkandjal materjalidega võimalik tutvuda asutuse lahtiolekuaegadel, elektroonselt endale sobival ajal. Soovitame detailplaneeringu materjalidega tutvuda elektroonselt. Menetlusdokumentidega on võimalik tutvuda Kose Vallavalitsuse majandusosakonnas paberkandjal, kuid tungival vajadusel ja etteteatamisel saab Kose Vallavalitsus korraldada ka menetlusdokumentidega tutvumise võimaluse elektroonselt. Palume jälgida jooksvalt infot valla veebilehel. Seoses COVID-19 viiruse jätkuva levikuga ja viiruse tõkestamisega jälgime Vabariigi Valitsuse ühisavaldusi ja otsuseid. Vajadusel võtab Kose Vallavalitsus õiguse teha muudatusi avaliku väljapaneku toimumise osas.

Küsimused ja täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@kosevald.ee, 6339325.

Seletuskiri ja joonised
Kooskõlastused, koostöö, arvamused
Ruumiline illustratsioon