« Tagasi

Kose valla üldplaneeringut muutva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku ja eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu tulemused

Detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimus 21.01 – 21.02.2021. Avaliku väljapaneku jooksul oli igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu eelnõu kohta arvamust. Kokku esitati 4 arvamuskirja, millest üks laekus enne avalikustamise algust. Kose Vallavalitsus teatas oma põhjendatud seisukoha laekunud arvamustele ja kutse avalikule arutelule 05.03.2021. Detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu pidi esialgselt toimuma välitingimustes Kose Vallavalitsuse hoone taga asuvas sisehoovis 24.03.2021, kuid seoses COVID-19 piirangutega, toimus arutelu veebikeskkonnas zoom, millest teavitati isikuid ja asutusi ning avalikkust 16.03.2021. Kokku osales veebikeskkonnas toimuval arutelul 30 inimest ning arutelu kestis ca üks tund. Avalikul arutelul tutvustas Kose Vallavalitsuse arhitekt Enelin Alter detailplaneeringu eelnõu lahendust, avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja Kose Vallavalitsuse seisukohti nende kohta, põhjendas detailplaneeringu koostamisel valitud lahendusi ning vastas muudele detailplaneeringut käsitlevatele küsimustele.

Teemad, mille osas esitati arvamust ja mida käsitleti arutelul: liiklusuuring, sademevee juhtimine, teede väljaehitamise sidumine hoonete ehituslubade väljastamisega, jäähoki / uisuväljaku rajamine, põhijoonise kättesaadavus, ehitusgeoloogia, Ujula tänava olukord, kergliiklusteed ja nende ühendused, väikesed parkimisalad, planeeringu nime muutmine, eelnõu muutmine, kunstmuru jalgpalliväljak, vastuolu kehtiva arengukavaga, ruumiline illustratsioon. Detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel tehakse detailplaneeringu eelnõus vajalikud muudatused ning pärast seda esitatakse detailplaneeringu eelnõu kooskõlastamiseks PlanS § 127 lõikes 1 nimetatud asutustele ning teavitatakse § 127 lõikes 2 nimetatud isikuid ja asutusi võimalusest avaldada detailplaneeringu eelnõu kohta arvamust. Küsimused ja täiendav info: Enelin Alter, enelin@kose.ee,  6339325.

Ettekanne