« Tagasi

Kose-Uuemõisa alevikus asuva Maasika tn 1, Aia tn 13 ja Aia tn 15 katastriüksuste detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 08.12.2020 korraldusega nr 734 algatada Kose-Uuemõisa alevikus asuva Maasika tn 1, Aia tn 13 ja Aia tn 15 katastriüksuste detailplaneeringu. Planeerimisseaduse 140 lõike 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes käesolevas seaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. Maasika tn 1 (33801:001:1151), Aia tn 13 (katastritunnus 33801:001:1149), Aia tn 15 (katastritunnus 33801:001:1145), Aia tänav L6 (katastritunnus 33801:001:1141), Maasika tänav (33801:001:1150), Kuivajõe-Kose-Uuemõisa kergtee L10 (katastritunnus 33801:001:0856) ja Kuivajõe-Kose-Uuemõisa kergtee L11 (katastritunnus 33801:001:1153) maaüksustel kehtib Kose Vallavolikogu 21.08.2008 otsusega nr 169 kehtestatud Vanatoa I kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk oli elamupiirkonna moodustamine. Detailplaneering on tänaseks päevaks suuremas osas ellu viidud. Detailplaneeringu kohaselt on  Maasika tn 1 krundi kasutamise sihtotstarve ärimaa ning Aia tn 13 ja Aia tn 15 krundi kasutamise sihtotstarve elamumaa. Maasika tn 1 krundile nähti ehitusõigus ette ärihoone püstitamiseks, Aia tn 13 krundile üksikelamu püstitamiseks ja Aia tn 15 krundile kuue boksiga ridaelamu püstitamiseks. AS K.U.MELL soovib muuta kehtivat detailplaneeringut eesmärgiga olemasolevad katastriüksused jagada kruntideks ning määrata kruntidele  ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks. Planeeritava ala pindala on ca 1,32 ha. Planeeringuala piir on nähtav korralduse lisas. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Kose valla üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. Korralduse ja korralduse lisaga (sh planeeritava ala piir) on võimalik tutvuda digitaalselt Kose valla EVALD keskkonnas, Kose valla dokumendiregistris ja Ametlikes Teadaannetes ning paberkandjal tööajal Kose Vallavalitsuses.

Küsimused ja täiendav info: Enelin Alter, enelin@kose.ee, 6339325.