Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Kose Vallavolikogu võttis 22.06.2021 otsusega nr 285 vastu Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu. Planeeritava alana käsitletakse järgmisi maaüksuseid Kose alevikus: Linnari, Nerrila, Tankla tee, Ujula tn 10a, Hariduse tn 2, Hariduse tn 2b, Ujula tänav, Kose-Jägala kergtee L12, 12 Kose-Jägala tee ja Ujula tn 2. Planeeritava ala pindala kokku ca 9,3 ha ning planeeringuala piir on nähtav detailplaneeringu materjalides.

Planeerimisseaduse § 142 lg 2 kohaselt kohaldatakse üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamisele üldplaneeringu koostamisele ettenähtud menetlust. Koostööle ja kaasamisele kohaldatakse detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõudeid. Kose Vallavolikogu algatas 12.08.2020 otsusega nr 212 Kose valla üldplaneeringut muutva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on uue lasteaia hoone ja seda teenindava taristu ning spordirajatiste rajamine planeeritavale maa-alale, tehnovõrkude ning liiklus- ja parkimiskorralduse lahendamine. PlanS § 125 lg 1 p 1 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav alevikes ehitusloakohustusliku hoone ning § 125 lg 1 p 3 kohaselt olulise avaliku huviga rajatise püstitamiseks. Kose valla üldplaneeringu (2011) seletuskirja peatükis 2.5 oli määratud detailplaneeringu koostamise kohutusega alad ja juhud. Peatükis 2.5 oli kirjas, et kui detailplaneering muudab planeeritaval alal üldplaneeringus määratud maakasutuse juhtfunktsiooni üle 30% ulatuses, menetletakse detailplaneeringut üldplaneeringut muutvana. Kuni 22. juuni 2021 kehtinud Kose valla üldplaneeringu kohaselt oli planeeritava maa-ala maakasutuse juhtfunktsioonid haljasala, segahoonestusala (ärimaa/elamumaa) ning äri- ja väikeettevõtlusmaa. Planeeringuga taotleti ühiskondlike ehitiste maa juhtfunktsiooni, mistõttu tuli detailplaneeringut menetleda üldplaneeringut muutvana. Detailplaneering algatati ning menetleti eelnõu kooskõlastamiseni  üldplaneeringut muutvana, kuid uue Kose valla üldplaneeringu kehtestamisega (kehtestatud 22.06.2021 otsusega nr 284, OÜ Hendrikson & Ko, töö nr 18003096), on olukord muutunud. Kõnealune detailplaneering on 22. juuni 2021 kehtestatud Kose valla üldplaneeringuga kooskõlas ehk detailplaneering ei tee edaspidi ettepanekut üldplaneeringu muutmiseks.

Planeeringuga kavandatakse ala lääneossa, praegusele põllumaale ehitada lasteaed ning spordirajatised koos parkla ja ühiskondliku vabaaja alaga. Ala idaossa, hetkel asfalteeritud ning suures osas kasutuseta platsile ning platsi servas olevale haljasalale, on planeeritud äriotstarbega krundid, sõiduõppeplats ning Kose aleviku keskne parkla. Planeeringuga moodustatakse kokku 7 krunti – lasteaed (POS 1), spordihall, mänguväljakud, spordirajatised (POS 2), ärihooned (POS 3 ja POS 4) ning tee- ja tänav (POS 5, POS 6 ja POS 7). Hoonestusalad on kavandatud POS 1 – POS 4. POS 5 – POS 7 on planeeritud tee- ja tänava maa-alaks ning neile hoonestusalasid ei määrata. POS 1 on lubatud kokku ehitada kuni 4 hoonet ehitisealuse pinnaga 8000 m2. POS 2 lubatud kokku ehitada 8 hoonet ehitisealuse pinnaga 13000 m2. POS 3 ja POS 4 lubatud kokku ehitada krundi kohta 2 hoonet ehitisealuse pinnaga 500 m2. Hoonete kõrgus 12 m (POS 1, POS 3, POS 4) või 15 m (POS 2). Olemasolevast riigi omandis olevast Linnari katastriüksusest eraldatakse ajutised krundid POS 2a (2 709 m2) ning POS 2b (33 245 m2), millede osas on keskkonnaministril võimalik kaaluda riigivaraseaduse alusel võõrandamist kohalikule omavalitsusele. Alles pärast POS 2a kinnisasja võõrandamist on võimalik see liita Nerrila katastriüksusega, millest kujuneb lõplik POS 1 (24 760 m2). Ajutisest krundist POS 2b moodustub hiljem planeeritud krunt POS 2.

Detailplaneeringu realiseerumisel avaldub positiivne majanduslik mõju selles, et uue lasteaia lisandumine loob soodsamad võimalused noortel peredel piirkonda elama asumiseks, mis omakorda elavdab piirkonna majandustegevust. Lasteaia hoone kasutusse võtmisel ei tohiks enam puudust olla lasteaiakoha kättesaadavuse osas. Rajatiste väljaehitamisel suurenevad inimeste vaba-aja- ning sportimisvõimaluste kasutamine. Planeeringuga kaasnevatest mõjudest on võimalik lugeda pikemalt detailplaneeringu seletuskirja peatükis 3.10 „Planeeringu rakendamisega kaasnevad muud mõjud".

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 22. juuli – 15. august 2021 Kose Vallavalitsuse majandusosakonnas (Hariduse tn 1, Kose alevik, II korrus),  Kose Raamatukogus (Hariduse tn 2, Kose alevik, 75101 Kose) ning valla veebilehel www.kosevald.ee. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamused palume saata elektrooniliselt aadressile vald@kosevald.ee või postiga aadressile Hariduse tänav 1, Kose alevik, 75101 Kose. Avaliku väljapaneku jooksul on paberkandjal materjalidega võimalik tutvuda asutuse lahtiolekuaegadel, elektroonselt endale sobival ajal. Soovitame detailplaneeringu materjalidega tutvuda elektroonselt. Menetlusdokumentidega on võimalik tutvuda Kose Vallavalitsuse majandusosakonnas paberkandjal, kuid tungival vajadusel ja etteteatamisel saab Kose Vallavalitsus korraldada ka menetlusdokumentidega tutvumise võimaluse elektroonselt. Palume jälgida jooksvalt infot valla veebilehel. Seoses COVID-19 viiruse jätkuva levikuga ja viiruse tõkestamisega jälgime Vabariigi Valitsuse ühisavaldusi ja otsuseid. Vajadusel võtab Kose Vallavalitsus õiguse teha muudatusi avaliku väljapaneku toimumise osas.

Seletuskiri ja joonised
Lisad
Kooskõlastused
Tehnilised tinigmused
Kooskõlastuste ja koostöö koondtabel
Ruumilised vaated

 

Küsimused ja täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@kosevald.ee, 6339325.