« Tagasi

Kose alevikus asuva Põllu tänava detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Kose Vallavolikogu otsustas 30.04.2020 toimunud istungil otsusega nr 194 tunnistada osaliselt kehtetuks Kose alevikus asuva Põllu tänava detailplaneeringu (OÜ Disarek ja Kose Maakorralduse Osaühing). Detailplaneeringu eesmärgiks oli uue tööstuspiirkonda teenindava tänava rajamine ja maaomandi korrastamine. Kose Vallavalitsus on 17. mai 2016 korraldusega nr 281 väljastanud projekteerimistingimused detailplaneeringu täpsustamiseks Põllu tn 6 kinnistul (katastritunnus 33702:003:0243). Detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud rohkem kui 19 aastat. Osaühing Kujundaja esitas 22. veebruaril 2020 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise avalduse Põllu tn 1 (katastritunnus 33702:003:0092) kinnistu osas. Põllu tn 1 kinnistul asub ehitisregistri andmetel üks hoone (tootmishoone ehitisealuse pindalaga 381 m2) ja üks rajatis (kaugküttetorustikud). Kinnistu omanik soovib hoonet laiendada kuni 33% esialgu kavandatud mahust, mida kehtiv detailplaneering ei võimalda. PlanS § 140 lg 6 kohaselt tunnistab detailplaneeringu kehtetuks kohaliku omavalitsuse volikogu. PlanS § 140 lg 1 p 2 kohaselt võib detailplaneeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. PlanS § 140 lg 2 kohaselt võib detailplaneeringu tunnistada osaliselt kehtetuks, kui on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist. Kose Vallavalitsus on seisukohal, et detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Põllu tn 1 krundi osas ei kahjusta avalikke huve ega takista planeeringu terviklahenduse elluviimist pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist. Otsusega on võimalik tutvuda digitaalselt Kose valla dokumendiregistris.

Täiendav info: Enelin Alter, enelin@kose.ee, 6339325.