« Tagasi

Kose alevikus asuva Pikk, Hariduse ja Ujula tänavate vahelise piirkonna detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Kose Vallavolikogu otsustas 21.11.2019 toimunud istungil otsusega nr 178 tunnistada osaliselt kehtetuks Kose alevikus asuva Pikk, Hariduse ja Ujula tänavate vahelise piirkonna detailplaneeringu (OÜ Disarek ja Kose Maakorralduse Osaühing, töö nr 135-02.02). Detailplaneeringu eesmärgiks oli planeeritava ala kruntideks jagamine, liiklus- ja parkimiskorralduse määramine ning ehitusõiguse määramine staadioni rajamiseks. Detailplaneeringu seletuskirja peatükis 2 on kirjas, et planeeringuala on hoonestatud ja kasutuses. Ehitusõigus on määratud ainult nendele kruntidele, kus kavatsetakse lähitulevikus ehitada (krundid numbritega 10, 1 ja 13). Ülejäänud kruntidel on määratud vaid sihtotstarbed ning ehituskavatsuste tekkides tuleb koostada vastavad detailplaneeringud. Planeeritav ala on jagatud kruntideks, rajatud on staadion, seda teenindav taristu ja võimlemislinnak. Kaiu EKO Kaubandus OÜ esitas 10. oktoobril 2019 (registreeritud dokumendiregistris 10.10.2019 nr 7-1.2/1827 all) detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise avalduse Ujula tn 5 (katastritunnus 33702:003:0149) kinnistu osas. PlanS § 140 lg 6 kohaselt tunnistab detailplaneeringu kehtetuks kohaliku omavalitsuse volikogu. PlanS § 140 lg 1 p 2 kohaselt võib detailplaneeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. PlanS § 140 lg 2 kohaselt võib detailplaneeringu tunnistada osaliselt kehtetuks, kui on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist. Kose Vallavalitsus on seisukohal, et detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Ujula tn 5 krundi osas ei kahjusta avalikke huve ega takista planeeringu terviklahenduse elluviimist pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist. Otsusega on võimalik tutvuda Kose valla dokumendiregistris ja tööajal Kose Vallavalitsuses.

Täiendav info: Enelin Alter, enelin@kose.ee, 6339325