« Tagasi

Kose alevikus asuva Kruusamäe katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 25.11.2020 korraldusega nr 680 algatada Kose alevikus asuva Kruusamäe katastriüksuse detailplaneeringu. PlanS § 125 lg 1 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav alevikes ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks ja § 125 lg 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alal või juhul. Kose valla üldplaneeringu kohaselt asub Kruusamäe (33702:001:0597) katastriüksus Kose aleviku tiheasustusalal, kus on määratud segahoonestusala ärimaa/elamumaa juhtotstarve ja seatud detailplaneeringu koostamise kohustus. Detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva katastriüksuse jagamine kruntideks, maakasutuse sihtotstarbe muutmine ning ehitusõiguse määramine tekkivatele kruntidele. Planeeritava ala pindala on ca 3,4 ha. Planeeringuala piir on nähtav korralduse lisas. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Kose valla üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Kose valla üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. Korralduse ja korralduse lisaga (sh planeeritava ala piir) on võimalik tutvuda digitaalselt Kose valla EVALD keskkonnas, Kose valla dokumendiregistris ja Ametlikes Teadaannetes ning paberkandjal tööajal Kose Vallavalitsuses. Küsimused ja täiendav info: Enelin Alter, enelin@kose.ee, 6339325.