« Tagasi

Kolukõrtsi kinnistu DP

Kose Vallavalitsuse 02.05.2017 korraldusega nr 201 kehtestati Saula külas, Kolukõrtsi kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on Kolukõrtsi kinnistu (katastritunnusega 33701:002:0877) maa sihtotstarbe muutmine äri- ja tootmismaaks, ehitusõiguse seadmine. Planeeritava ala suurus on ca 1,85 ha.
Detailplaneeringu kehtestamise järgselt püstitatav tootmishoone (maksimaalne lubatud hoonealune pind 2500m2) asub üldplaneeringuga ettenähtud maakasutuse otstarbelt ja logistiliselt sobivas asukohas, suurendab valla territooriumil pakutavate tööhõivet.. Keskkonnasõbralik mahutite tootmine haakub piirkonnas oleva hajaasustuse põhimõttega ja on seega kooskõlas säästva ja tasakaalustatud arengu põhimõttega. Detailplaneering ei ole Kose valla üldplaneeringut muutev.