« Tagasi

Kolu külas asuva Põlluaasa katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 23.11.2021 korraldusega nr 851 algatada Kolu külas asuva Põlluaasa katastriüksuse detailplaneeringu. K-Projekt Aktsiaselts esitas 09.11.2021 avalduse detailplaneeringu algatamiseks Kolu külas asuval Põlluaasa katastriüksusel. Planeeritava ala pindala on 5,2 ha ning see hõlmab Põlluaasa (katastritunnus 33701:002:0474) ja osaliselt 3370132 Kose-Uuemõisa - Saula tee (katastritunnus 33701:002:1019) katastriüksust. Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine, ehitusõiguse määramine tootmis- ja/või ärihoonete püstitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsule, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Kose valla üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala puhul tegemist hajaasutusega,  kus on ehitusloakohustusliku hoone püstitamisel detailplaneeringu koostamise kohustus, sest määratud on maakasutuse juhtotstarve kaubandus- ja teenindushoone ning tootmise- ja logistikakeskuse maa-ala (ÄT). Vastav maa-ala on kaubandus-, teenindus-, toitlustus-, majutus-, büroo- ja pangahoone, tootmis- ja tööstushoone ning laohoone, sh hulgikaubandushoone ja neid teenindavate rajatiste juhtotstarbega maa-ala. Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Kose Vallavalitsus ning koostaja on K-Projekt Aktsiaselts (registrikood 12203754). Detailplaneeringut algatades uuringute ja analüüside tegemise vajadus puudub. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Kose valla üldplaneeringuga. Korralduse ja korralduse lisaga (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda digitaalselt EVALD rakenduses ja Kose valla dokumendiregistris.

Küsimused ja täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@kosevald.ee, 6339325.