« Tagasi

Kesk tn 27 katastriüksuse ja Kesk tänava maa-ala detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 12.10.2021 korraldusega nr 747 algatada Kose-Uuemõisa alevikus asuva Kesk tn 27 katastriüksuse ja Kesk tänava maa-ala detailplaneeringu. BHG Finance OÜ (registrikood 11880562) esitas 28.09.2021 avalduse (registreeritud dokumendiregistris 28.09.2021 nr 7-1.2/1659 all) detailplaneeringu algatamiseks Kose-Uuemõisa alevikus asuval Kesk tn 27 katastriüksusel. Planeeritava ala pindala on ca 10400 m2 ning see hõlmab Kesk tn 27 (katastritunnus 33701:002:0978) ja Kesk tänav (katastritunnus 33801:001:0565, osaliselt) katastriüksust. Kesk tänava osas kehtib Välja ja Kesk tänava ristmikuala detailplaneering, mis on kehtestatud Kose Vallavalitsuse 20.07.1998 korraldusega nr 265. Detailplaneeringu eesmärk on maakasutuse sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine kortermaja püstitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Kose valla üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala puhul tegemist tiheasustusalaga, kus on ehitusloakohustusliku hoone püstitamisel detailplaneeringu koostamise kohustus. Tiheasustusalad on üldplaneeringu mõistes valla territooriumi osad, kus ruumiline planeerimine järgib kompaktsele hoonestusalale omaseid põhimõtteid – hooned paiknevad/rajatakse üksteisele lähedale (kompaktselt), hoonestatud alad liidetakse üldjuhul ühiste tehnovõrkudega, juurdepääsuks rajatakse sidus ja naaberalade vajadusi arvestav teedevõrk jne. Üldplaneeringuga on määratud maakasutuse juhtotstarbeks kaubandus-, teenindus- ja büroohoone ning korterelamu maa-ala. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Kose valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu koostamise raames tuleb koostada Kesk tn 27 katastriüksuse ulatuses ehitusgeoloogiline uuring, sest katastriüksusel on varasemalt paiknenud masuudihoidla (ehitisregistri kood 116035614) ning lammutuse järgselt on katastriüksus suures ulatuses tagasitäidetud pinnasega. Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Kose Vallavalitsus ning koostaja on OÜ Hendrikson & Ko. Korralduse ja korralduse lisaga (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda digitaalselt EVALD rakenduses, Kose valla dokumendiregistris ja Ametlikes Teadaannetes.

Küsimused ja täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@kosevald.ee, 6339325.