« Tagasi

Kehra mnt 29a ja 29b katastriüksuste detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 26.10.2021 korraldusega nr 781 algatada Kose alevikus asuvate Kehra mnt 29a ja 29b katastriüksuste detailplaneeringu. Teele Rannu ja Grete Rannu esitasid 11.10.2021 avalduse detailplaneeringu algatamiseks Kose alevikus asuvatel Kehra mnt 29a ja 29b katastriüksustel. Planeeritava ala pindala on ca 4600 m2 ning see hõlmab Kehra mnt 29a (katastritunnus 33801:001:1538), Kehra mnt 29b (katastritunnus 33801:001:1537), Filtri tee (katastritunnus 33801:001:0693), 12 Kose-Jägala tee (katastritunnus 33701:002:0324, osaliselt), Kehra mnt 27a (katastritunnus 33801:001:0886, osaliselt) ja Kaasiku tänav (katastritunnus  33801:001:0258, osaliselt) katastriüksust. Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine kahe korteriga elamute  ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Kose valla üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala puhul tegemist tiheasustusalaga, kus on ehitusloakohustusliku hoone püstitamisel detailplaneeringu koostamise kohustus. Tiheasustusalad on üldplaneeringu mõistes valla territooriumi osad, kus ruumiline planeerimine järgib kompaktsele hoonestusalale omaseid põhimõtteid – hooned paiknevad/rajatakse üksteisele lähedale (kompaktselt), hoonestatud alad liidetakse üldjuhul ühiste tehnovõrkudega, juurdepääsuks rajatakse sidus ja naaberalade vajadusi arvestav teedevõrk jne. Üldplaneeringuga on määratud maakasutuse juhtotstarbeks väikeelamu maa-ala. Väikeelamu maa-ala on üksikelamu, kaksikelamu, suvila või aiamaja, kahe korteriga elamu ehitamiseks ette nähtud maa-ala. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Kose valla üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Kose Vallavalitsus ning koostaja on PAABOR PROJEKT OÜ. Korralduse ja korralduse lisaga (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda digitaalselt EVALD rakenduses ja Kose valla dokumendiregistris.

Küsimused ja täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@kosevald.ee, 6339325.